Άρθρο 38 : Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)

1. α) Συνίσταται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου δια του παρόντος Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ), ως αυτοτελής δημόσια Υπηρεσία με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου με έδρα τον Πειραιά.
β) Η ΡΑΛ αποτελείται από το εννεαμελές (9) Διοικητικό της Συμβούλιο, τις Διευθύνσεις, τα Τμήματα και τη Γραμματεία που εξειδικεύονται με το Π.Δ. της παρ. 3 του παρόντος. Το Δ.Σ της ΡΑΛ ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομων, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου.
2. Η Ρ.Α.Λ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
(α) Είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής στο λιμενικό τομέα, την εποπτεία των λιμένων, κρατικών και ιδιωτικών, ως προς την τήρηση των υποχρεώσεών τους στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της λειτουργίας της αγοράς λιμενικών υπηρεσιών και των θαλασσίων ενδομεταφορών, την εισήγηση μέτρων για την τήρηση και αποκατάσταση των αρχών ελεύθερου ανταγωνισμού, τη χορήγηση αδειών σε παρόχους λιμενικών υπηρεσιών εμπορικού χαρακτήρα, ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, τη διαμόρφωση κριτηρίων καταλληλότητας για τη διαδικασία αδειοδότησης, την έγκριση ή γνωμοδότηση επί της μεθοδολογίας και του καθορισμού λιμενικών τελών, την παρακολούθηση της επιθεώρησης των λιμενικών υποδομών και εγκαταστάσεων, την υποχρεωτική γνωμοδότηση προς την αρμόδια αρχή για τη διαπίστωση παράβασης των κανόνων του εθνικού και κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισμού, τη δυνατότητα παραγγελίας για κατά προτεραιότητα εξέταση παραβάσεων μείζονος σημασίας, την εκπροσώπηση στην εξέταση των οικείων υποθέσεων, τη γνωμοδότηση προς τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, την επιβολή κυρώσεων για την παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας, τη συνεργασία με συναφείς Ανεξάρτητες Αρχές άλλων κρατών μελών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
(β) Είναι επίσης αρμόδια για την υποβολή στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους, έκθεσης πεπραγμένων, καθώς και για τη σύνταξη προτάσεων για την κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας.
(γ) Παρίσταται δια του εκπροσώπου της αυτοτελώς σε κάθε είδους δίκες που έχουν ως αντικείμενο πράξεις ή παραλείψεις της ή έννομες σχέσεις που την αφορούν.
3. Με Π.Δ. που εκδίδεται με Πρωτοβουλία των Υπουργών, Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθορίζεται ο Οργανισμός της Ρ.Α.Λ. και ο κανονισμός λειτουργίας και κάθε άλλη αναγκαία για την λειτουργία της ρύθμιση
4. Πόροι της ΡΑΛ είναι: α) τέλος που επιβάλλεται ετησίως με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου επί των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. και των Λιμενικών Ταμείων. Το ύψος του τέλους δεν μπορεί να είναι κατώτερου από 0,3% των ετήσιων εσόδων για τα Λιμενικά ταμεία και 0,5% για τους Οργανισμούς Λιμένων Α.Ε. β) τα πρόστιμα που εισπράττονται για λιμενικές παραβάσεις, ενώ γ) δύναται κατά περίπτωση να είναι και ο Τακτικός Προϋπολογισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου σε ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του ετήσιου προϋπολογισμού της ΡΑΛ.

 • 28 Δεκεμβρίου 2012, 14:47 | Αριστείδης Δήμου

  1. Προφανώς, η σκέψη πίσω από τη δημιουργία της προτεινόμενης στο σχέδιο νόμου Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (ΡΑΛ) είναι η ρύθμιση των θεμάτων ανταγωνισμού, που ενδέχεται να προκύψουν με τις μελλοντικές παραχωρήσεις λιμενικών χώρων και υπηρεσιών σε ιδιώτες παρόχους λιμενικών υπηρεσιών. Εφόσον οι παραχωρήσεις όντως πραγματοποιηθούν, η ανάγκη για ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ των παρόχων ή των σημερινών φορέων διοίκησης των λιμένων/παρόχων υπηρεσιών και των μελλοντικών ιδιωτών-παρόχων θα είναι δεδομένη σε μια αγορά που ανοίγει και διευρύνεται, αν και ο αριθμός των παραχωρήσεων αναμένεται μικρός και η αγορά θα πρέπει να ρυθμιστεί όχι συνολικά, αλλά κατά κλάδους, π.χ. container terminals, κρουαζιέρα (πολύ μικρότερος αριθμός παικτών-παρόχων αν κλάδο).

  2. Η λύση της Ρυμιστικής Αρχής Λιμένων φαίνεται να προκρίνεται έναντι άλλων επιλογών, όπως η κατάλληλη ενίσχυση της υφιστάμενης Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής ή η πρόβλεψη για επιφόρτιση της καθ’ ύλην αρμόδιας Επιτροπής Ανταγωνισμού σχετικά, που δεν συνεπάγονται μια πρόσθετη δομή στο σύστημα και θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν αποτελεσματικά τον στόχο αυτό και να επιτελέσουν τη λειτουργία της εποπτείας και ρύθμισης της αγοράς των λιμενικών υπηρεσιών με πολύ μικρότερο κόστος. Όμως δεν φαίνεται να προκύπτει προστιθέμενη αξία από τη δημιουργία της ΡΑΛ ικανή να δικαιολογείσει το πρόσθετο κόστος της επιλογής αυτής. Αντίθετα, επιβαρύνεται το σύστημα με μια νέα δομή, αποδυναμώνεται η κεντρική δομή, παρακάμπτεται μια ανεξάρτητη αρχή.

  3. Ακόμη, η ΡΑΛ προτείνεται να δημιουργηθεί όχι ως ανεξάρτητη αρχή, αλλά ως ως αυτοτελής δημόσια Υπηρεσία με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου και εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Το θεσμικό καθεστώς της ΡΑΛ δημιουργεί ουσιαστικό προβληματισμό για την επιλογή αυτή. Αν δεν επιλέγεται η λύση της ανεξάρτητης αρχής, τι αλλάζει σε σχέση με τις δυνατότητες που θα είχε μια ενισχυμένη Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής να επιτελέσει αυτό το έργο, ενδεχόμενα σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανταγωνισμού;

  4. Τέλος, εαν τελικά η επιλογή της ΡΑΛ διατηρηθεί, οι αρμοδιότητες της θα πρέπει να αφορούν στα ζητήματα του ανταγωνισμού και όχι σε αρμοδιότητες που έχει και ασκεί η σημερινή Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής και οι οποίες θα πρέπει να παραμείνουν στην κεντρική δομή. Για παράδειγμα, η ΡΑΛ δεν είναι δυνατό να διαθέτει αρμοδιότητες ως προς την «παρακολούθηση της εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής στο λιμενικό τομέα» γενικά.

  Συμπερασματικά:

  Η δημιουργία της ΡΑΛ δεν δημιουργεί προστιθέμενη αξία σε σχέση με την Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής ή/και την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Εάν, ωστόσο, διατηρηθεί στο σχέδιο νόμου, οι αρμοδιότητες της θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στα ζητήματα του ανταγωνισμού. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Λιμένων θα πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν στη νέα δομή.

 • 27 Δεκεμβρίου 2012, 15:01 | Κονιδάρης Τάσος

  Αν θεωρήσουμε οτι η Ρ.Α.Λ θα είναι μια ανεξάρτητη Αρχή,κατά τα πρώτυπα της Ρ.Α.Ε αυτή δεν θα πρέπει να υπάγεται στον εκάστοτε Υπουργό Ναυτιλίας,αλλά να λειτουργεί όπως και οι υπόλοιπες Ανεξάρτητες Αρχές.
  θα πρέπει παράλληλα η στελέχωση της να γίνει με αξιοκρατικά κριτήρια και με επιστημονικό προσωπικό που να έχει γνώση του αντικειμένου.Θεωρώ σκόπιμο στο Δ.Σ της Ρ.Α.Λ να συμμετέχει και η Ένωση Λιμένων Ελλάδος με θεσμοθετημένη θέση.Τέλος όσον αφορά την χρηματοδότηση της Ρ.Α.Λ δεν γνωρίζω κατά πόσο ειναι δυνατό αυτή να χρηματοδοτείται απο Α.Ε ενώ η ίδια είναι Αρχή Δημοσίου Συμφέροντος,και να παραμέμει θεωρητικά φορέας ελέγχου των Α.Ε.

 • 20 Δεκεμβρίου 2012, 19:02 | Κυριακή Κουντούρη

  Τεράστια νομικά ερωτηματικά δημιουργούνται για την συγκεκριμένη διάταξη. Η ονομασία, οι αρμοδιότητες και η διοίκηση προσιδιάζουν σε ανεξάρτητη αρχή. Πως είναι δυνατόν ανεξάρτητη αρχή να υπάγεται σε συγκεκριμένο υπουργείο. Και αν δεν είναι ανεξάρτητη Αρχή και είναι νέα Διεύθυνση του Υπουργείο με ατυχή ονομασία πως είναι δυνατόν να διοικείται από ΔΣ; Κε Υπουργέ δε θα έβλαπτε προσεκτικότερη αντιμετώπιση σε τόσο σοβαρά ζητήματα της μόνης ίσως ακόμη ζωντανής οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα μας

 • 19 Δεκεμβρίου 2012, 16:32 | Γιώργος Π.

  Είναι απαράδεκτο τα πρόστιμα από λιμενικές παραβάσεις να καταλήγουν στην Ρ.Α.Λ., όταν οι Λιμενικές Αρχές λειτουργούν με «ρεφενέ» των Λιμενικών ή ελεημοσύνη. Ποσοστό των προστίμων πρέπει να διατίθεται για τα λειτουργικά έξοδα των Λιμεναρχείων (γραφική ύλη, συντήρηση πλωτών και χερσαίων μέσων, καθώς και λοιπού εξοπλισμού).

 • 18 Δεκεμβρίου 2012, 17:23 | κατερινα παναγου

  ‘ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΛΠΟ’ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  ΚΑΙ ΕΝΩ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ‘ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ’ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ, ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 38 ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΑΙ ΜΙΑ ‘ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ’, ΥΠΑΓΟΜΕΝΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΡΑΛ (ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ), Η ΟΠΟΙΑ ΜΑΛΙΣΤΑ ΘΑ ΔΙΟΙΚΗΤΑΙ ΑΠΟ 9ΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.
  «ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΛΠΟ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ»

  1.ΕΝΩ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΛΛΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΝΑ ΔΙΟΙΚΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 9ΜΕΛΕΣ Δ.Σ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.

  2. ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ‘ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ’, ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΩΝ. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. ΠΩΣ ΟΜΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟ, ΑΦΟΥ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ‘ΔΗΜΟΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ’ ΡΑΛ;

  3. ΕΠΙ ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΕΚΤΕΛΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ.

  4.ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΥΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΕΝ ΛΟΓΩ ‘ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ’ ΡΑΛ, ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΙ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΙ ΘΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΑ ΠΟΣΟ ΑΡΚΕΤΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΝ ΘΕΩΡΗΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΤΟΤΕ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙ; ΜΑ ΦΥΣΙΚΑ ΣΤΟ 9ΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ.

  5. ΑΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ; ΜΑ ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 4 ΘΑ ΒΑΛΟΥΝ «ΝΤΑΒΑΝΤΖΙΛΙΚΙ» ΤΕΛΟΣ 0.5 ΣΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΘΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ. ΘΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΒΑΖΕΙ ΚΑΘΕ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 10% ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ. ΤΟ 9ΜΕΛΕΣ Δ.Σ ΛΟΙΠΟΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΕΝΑ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΟ ΕΤΗΣΙΩΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ’ ΤΟΥ.

  ΚΥΡΙΕ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΝΑ ΤΕΤΟΙΟ ΑΡΘΡΟ:
  – ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ‘ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ’ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 «ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ»;

  – ΓΙΑΤΙ ΕΝΩ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ‘ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ’ ΠΟΥ ΔΙΟΙΚΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 9ΜΕΛΕΣ Δ.Σ;

  – ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΣ Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΒΟΑ ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΗΔΗ ΠΟΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΟΛΗ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ;

  – ΜΗΠΩΣ ΑΥΤΟ ΤΟ 9ΜΕΛΕΣ Δ.Σ ΘΑ ΠΑΙΞΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ‘ΠΑΙΧΝΙΔΙ’;

  ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΣΕΙ ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΣ Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΗΔΗ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ‘ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΛ’ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΒΡΙΚΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΩ

  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΟΥ