• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος' | 25 Ιανουαρίου 2023, 17:17

    Για το άρθ. 16 παρ. 1: Το δίκαιο της σημαίας πρέπει να διέπει όλα τα εμπράγματα δικαιώματα επί του πλοίου, όχι μόνο τις προϋποθέσεις κτήσης κυριότητας και τις εξουσίες του κυρίου. Δεν παρίσταται λόγος διαφοροποίησης, ως προς αυτό το ζήτημα, από το σημερινό άρθρο 9 ΚΙΝΔ. Προτείνεται η αντικατάσταση των λ. «τις προϋποθέσεις κτήσης κυριότητας και τις εξουσίες του κυρίου» με τις λ. «τα εμπράγματα δικαιώματα σε αυτό». Αντιστοίχως, στην επικεφαλίδα να αντικατασταθούν οι λ. «επί της κυριότητας στο πλοίο» με τις λ. «για τα εμπράγματα δικαιώματα σε πλοίο».