• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Ζαχαροπούλου' | 6 Μαΐου 2016, 11:43

    1.Το βασικότερο πρόβλημα που εντοπίζεται στο άρθρο 5 με τίτλο «Κανονιστικές Αρμοδιότητες» προκύπτει από το γεγονός ότι συγχέονται ο ρόλος της ΡΑΛ όταν αυτή δρα στα πλαίσια των ιδιωτικού δικαίου σχέσεών της - acta jure gestionis (εν προκειμένω ως εντολοδόχος του Ελληνικού Δημοσίου στα πλαίσια της Σύμβασης Παραχώρησης) με τις κανονιστικές αρμοδιότητες που τις απονέμονται για την άσκηση δημόσιας εξουσίας-acta jure imperii Είναι πρωτόγνωρο αλλά κυρίως αποτελεί ξεκάθαρη περίπτωση μη ορθής νομοθέτησης το γεγονός ότι η άσκηση των συμβατικών δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου επιχειρείται στη συγκεκριμένη περίπτωση να γίνει μέσω της έκδοσης κανονιστικών πράξεων όπου η ΡΑΛ ως αντισυμβαλλόμενος κάθε παραχωρησιούχου θα ασκεί τις εξουσίες του Ελληνικού Δημοσίου ως κυρίαρχου κράτους. Δεν είναι δυνατόν η ΡΑΛ να προσδιορίζει ή να επιβάλλει αφενός τις ποινικές ρήτρες που προκύπτουν από μια Σύμβαση Παραχώρησης και την ίδια στιγμή να αλλάζει απλά μανδύα και να γίνεται ανεξάρτητη διοικητική αρχή που θα κρίνει τις αντιρρήσεις των ενδιαφερομένων. 2. Στην παρ. 1 α) του άρθρου 5 αναφέρεται ότι η ΡΑΛ είναι αρμόδια για την έκδοση κανονιστικών πράξεων για θέματα αναφορικά με την εναρμόνιση τελών. Η έννοια της εναρμόνισης τελών είναι τελείως αντίθετη με τη λειτουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων σε περιβάλλον ελεύθερου ανταγωνισμού.