Άρθρο 05 – Κανονιστικές Αρμοδιότητες

Η Ρ.Α.Λ έχει την αρμοδιότητα έκδοσης κανονιστικών πράξεων για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν :
α) στην έκδοση δεσμευτικών οδηγιών για θέματα σχετικά με την απλούστευση, διαφάνεια και εναρμόνιση τελών κοινού ενδιαφέροντος για όλους τους ελληνικούς λιμένες, με απώτερο σκοπό τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ εγχώριων λιμένων,
β) στη διαδικασία προσδιορισμού, επιβολής και είσπραξης ποινικών ρητρών ή άλλων συμβατικών αξιώσεων που προβλέπονται στις Συμβάσεις Παραχώρησης και στις αντιρρήσεις των ενδιαφερομένων κατά των αποφάσεων επιβολής.
Ρητά ορίζεται ότι τα σχετικά εισπραττόμενα ποσά αποτελούν έσοδο του Υπουργείου Οικονομικών και δεν προσαυξάνουν τον προϋπολογισμό της Ρ.Α.Λ.
γ) στη λειτουργία και άσκηση των αρμοδιοτήτων της, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης Κανονισμού Ακροάσεων προσώπων και επιχειρήσεων.
δ) στην κρίση επί των ενδικοφανών προσφυγών του άρθρου 21 παρ. 5 του παρόντος.

 • 6 Μαΐου 2016, 11:57 | Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

  Η ΡΑΛ με το συγκεκριμένο άρθρο αποκτά κανονιστικές αρμοδιότητες για όλους τους ελληνικούς λιμένες.
  Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το ΠΔ 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» άρθρα 59-62 η ΓΓΛΛΠΝΕ έχει τις κανονιστικές, ρυθμιστικές, εποπτικές και ελεγκτικές αρμοδιότητες ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση όλων των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. της χώρας.
  Επιλέγεται λοιπόν ξεκάθαρα ένα άκρως νεοφιλελεύθερο μοντέλο διοίκησης για τα ελληνικά λιμάνια, όπου αρμοδιότητες του κεντρικού κράτους και μάλιστα κανονιστικές αρμοδιότητες μεταφέρονται σε ανεξάρτητη διοικητική αρχή. Με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων σε ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, δημιουργείται ξεκάθαρα δημοκρατικό έλλειμμα, καθώς τα διορισμένο διοικητικό συμβούλιο δεν χαίρει δημοκρατικής νομιμοποίησης, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται η στρέβλωση της ευθείας γραμμής κοινωνικής λογοδοσίας της κυβέρνησης προς τους διοικούμενους πολίτες. Απλούστερα, εφεξής η Κυβέρνηση θα κρύβεται πίσω από το ΔΣ της ανεξάρτητης Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, η οποία ουσιαστικά θα ασκεί τις κανονιστικές και ρυθμιστικές αρμοδιότητες που μέχρι σήμερα ασκούνται από τη ΓΓΛΛΠΝΕ και ως εκ τούτου η κυβέρνηση θα εμφανίζεται ουσιαστικά ανεύθυνη για τη λειτουργία και την κατάσταση των λιμανιών της χώρας.
  Όσον αφορά δε συγκεκριμένες ρυθμίσεις του άρθρου γίνεται σαφές στην περίπτωση 5 α ότι η ΡΑΛ θα προάγει τον ελεύθερο ανταγωνισμό μεταξύ εγχώριων λιμένων, ενώ δεν είναι κατανοητό πως θα επιβληθούν δεσμευτικές οδηγίες περί λιμενικών τελών σε Α.Ε., όταν μέχρι σήμερα οι 13 οργανισμοί λιμένων είναι υπεύθυνοι για τον προσδιορισμό του ύψους των τελών που επιβάλλουν, ενώ για την έγκριση των τιμολογίων συναρμόδια είναι τα υπουργεία οικονομικών και ναυτιλίας.
  Επίσης με το ίδιο άρθρο, η ανεξάρτητη ΡΑΛ θα ασκεί εισπρακτικές αρμοδιότητες για λογαριασμό του ελληνικού κράτους, δηλαδή ενώ η ίδια διαδικασία θα μπορούσε να γίνει απευθείας από τα δημόσια ταμεία (εφορίες), παρεμβάλλεται στη διαδικασία ο λογαριασμός τραπέζης της ΡΑΛ που θεσπίζεται με το άρθρο 18 του παρόντος.

 • 6 Μαΐου 2016, 11:43 | Μαρία Ζαχαροπούλου

  1.Το βασικότερο πρόβλημα που εντοπίζεται στο άρθρο 5 με τίτλο «Κανονιστικές Αρμοδιότητες» προκύπτει από το γεγονός ότι συγχέονται ο ρόλος της ΡΑΛ όταν αυτή δρα στα πλαίσια των ιδιωτικού δικαίου σχέσεών της – acta jure gestionis (εν προκειμένω ως εντολοδόχος του Ελληνικού Δημοσίου στα πλαίσια της Σύμβασης Παραχώρησης) με τις κανονιστικές αρμοδιότητες που τις απονέμονται για την άσκηση δημόσιας εξουσίας-acta jure imperii Είναι πρωτόγνωρο αλλά κυρίως αποτελεί ξεκάθαρη περίπτωση μη ορθής νομοθέτησης το γεγονός ότι η άσκηση των συμβατικών δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου επιχειρείται στη συγκεκριμένη περίπτωση να γίνει μέσω της έκδοσης κανονιστικών πράξεων όπου η ΡΑΛ ως αντισυμβαλλόμενος κάθε παραχωρησιούχου θα ασκεί τις εξουσίες του Ελληνικού Δημοσίου ως κυρίαρχου κράτους. Δεν είναι δυνατόν η ΡΑΛ να προσδιορίζει ή να επιβάλλει αφενός τις ποινικές ρήτρες που προκύπτουν από μια Σύμβαση Παραχώρησης και την ίδια στιγμή να αλλάζει απλά μανδύα και να γίνεται ανεξάρτητη διοικητική αρχή που θα κρίνει τις αντιρρήσεις των ενδιαφερομένων.
  2. Στην παρ. 1 α) του άρθρου 5 αναφέρεται ότι η ΡΑΛ είναι αρμόδια για την έκδοση κανονιστικών πράξεων για θέματα αναφορικά με την εναρμόνιση τελών. Η έννοια της εναρμόνισης τελών είναι τελείως αντίθετη με τη λειτουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων σε περιβάλλον ελεύθερου ανταγωνισμού.

 • 6 Μαΐου 2016, 10:11 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΟΥΜΑ

  Η έκδοση δεσμευτικών οδηγιών για θέματα σχετικά με την απλούστευση, διαφάνεια και εναρμόνιση τελών κοινού ενδιαφέροντος για όλους τους ελληνικούς λιμένες, με απώτερο σκοπό τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ εγχώριων λιμένων, όπως αναφέρεται στο άρθρο αυτό, δεν είναι δυνατό να αποτελεί κανονιστική αρμοδιότητα της ΡΑΛ.

  Πρόκειται για αρμοδιότητα που θα πρέπει να εναπόκειται στην Κεντρική Διοίκηση και άρα στα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενώ τα θέματα των λιμενικών τελών ανήκουν στον πυρήνα της λιμενικής πολιτικής, η οποία και παραμένει στο Υπουργείο, σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου.

  Επισημαίνεται ότι η διάσταση του ανταγωνισμού σε σχέση με τα τέλη των λιμένων είναι μια από πολλές που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και η έκδοση οποιωνδήποτε οδηγιών θα πρέπει να βασίζεται στη συνεκτίμηση και πολλών και διαφορετικών παραγόντων (κόστος υπηρεσίας, βιωσιμότητα, εδαφική συνοχή, κοινωνικά κριτήρια κ.λπ.), ώστε μόνο τα συναρμόδια Υπουργεία είναι δυνατό να έχουν την απαιτούμενη συνολική οπτική και ευθύνη.

  Ακόμη, αναφέρεται ότι η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων έχει την ευθύνη τόσο για τον καθορισμό των λιμενικών τελών των Οργανισμών Λιμένα Α.Ε. όσο και των Λιμενικών και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων (έκδοση ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής), οπότε δεν είναι λογικό η έκδοση οδηγιών -και δη δεσμευτικών- για θέματα σχετικά με την απλούστευση, διαφάνεια και εναρμόνιση τελών να γίνεται από τη ΡΑΛ.

  Η ΡΑΛ θα ήταν ωστόσο σκόπιμο να παρέχει υποστήριξη σχετικά. Ως εκ τούτου, η συμβολή της ΡΑΛ θα ήταν ορθό να περιοριστεί στην υποστήριξη επί της μεθοδολογίας του καθορισμού των λιμενικών τελών, που αναφέρεται στο άρθρο 6 του Σχεδίου.

 • 5 Μαΐου 2016, 11:54 | Λαΐνος Ιάσονας

  ε) σε γνωμοδοτήσεις, κατόπιν σχετικού ερωτήματος, στο ΥΝΑ επι ειδικών θεμάτων των λιμένων.