• Σχόλιο του χρήστη 'Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας' | 6 Μαΐου 2016, 11:57

    Η ΡΑΛ με το συγκεκριμένο άρθρο αποκτά κανονιστικές αρμοδιότητες για όλους τους ελληνικούς λιμένες. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το ΠΔ 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» άρθρα 59-62 η ΓΓΛΛΠΝΕ έχει τις κανονιστικές, ρυθμιστικές, εποπτικές και ελεγκτικές αρμοδιότητες ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση όλων των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. της χώρας. Επιλέγεται λοιπόν ξεκάθαρα ένα άκρως νεοφιλελεύθερο μοντέλο διοίκησης για τα ελληνικά λιμάνια, όπου αρμοδιότητες του κεντρικού κράτους και μάλιστα κανονιστικές αρμοδιότητες μεταφέρονται σε ανεξάρτητη διοικητική αρχή. Με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων σε ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, δημιουργείται ξεκάθαρα δημοκρατικό έλλειμμα, καθώς τα διορισμένο διοικητικό συμβούλιο δεν χαίρει δημοκρατικής νομιμοποίησης, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται η στρέβλωση της ευθείας γραμμής κοινωνικής λογοδοσίας της κυβέρνησης προς τους διοικούμενους πολίτες. Απλούστερα, εφεξής η Κυβέρνηση θα κρύβεται πίσω από το ΔΣ της ανεξάρτητης Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, η οποία ουσιαστικά θα ασκεί τις κανονιστικές και ρυθμιστικές αρμοδιότητες που μέχρι σήμερα ασκούνται από τη ΓΓΛΛΠΝΕ και ως εκ τούτου η κυβέρνηση θα εμφανίζεται ουσιαστικά ανεύθυνη για τη λειτουργία και την κατάσταση των λιμανιών της χώρας. Όσον αφορά δε συγκεκριμένες ρυθμίσεις του άρθρου γίνεται σαφές στην περίπτωση 5 α ότι η ΡΑΛ θα προάγει τον ελεύθερο ανταγωνισμό μεταξύ εγχώριων λιμένων, ενώ δεν είναι κατανοητό πως θα επιβληθούν δεσμευτικές οδηγίες περί λιμενικών τελών σε Α.Ε., όταν μέχρι σήμερα οι 13 οργανισμοί λιμένων είναι υπεύθυνοι για τον προσδιορισμό του ύψους των τελών που επιβάλλουν, ενώ για την έγκριση των τιμολογίων συναρμόδια είναι τα υπουργεία οικονομικών και ναυτιλίας. Επίσης με το ίδιο άρθρο, η ανεξάρτητη ΡΑΛ θα ασκεί εισπρακτικές αρμοδιότητες για λογαριασμό του ελληνικού κράτους, δηλαδή ενώ η ίδια διαδικασία θα μπορούσε να γίνει απευθείας από τα δημόσια ταμεία (εφορίες), παρεμβάλλεται στη διαδικασία ο λογαριασμός τραπέζης της ΡΑΛ που θεσπίζεται με το άρθρο 18 του παρόντος.