• Σχόλιο του χρήστη 'WWF Ελλάς' | 16 Σεπτεμβρίου 2011, 11:08

    Καταστροφική η κατάργηση της δασικής και γεωλογικής έρευνας! Κοινή πρόταση για ενίσχυση της έρευνας για τους φυσικούς πόρους Περιβαλλοντικά ολέθρια εξέλιξη αποτελεί η ανακοίνωση της Κυβέρνησης για συγχώνευση του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) με φορείς γεωργικών ελέγχων και εκπαίδευσης και κατάργηση του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ). Σύμφωνα με την περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς και την Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΔΔΥ), το ερευνητικό έργο αυτών των δυο ινστιτούτων του δημοσίου αποτελεί σταθερή και πολύτιμη συμβολή σε κάθε προσπάθεια προστασίας του φυσικού πλούτου της χώρας. Ιδιαίτερα το ΕΘΙΑΓΕ, το οποίο εσφαλμένα αντιμετωπίζεται ως ίδρυμα αποκλειστικά αγροτικής έρευνας, διαθέτει ερευνητικά ινστιτούτα που με μεγάλες δυσκολίες παράγουν μοναδικό ερευνητικό έργο για την κατάσταση των ελληνικών δασών: το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων & Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων. Μάλιστα, το έργο των δασικών ινστιτούτων του ΕΘΙΑΓΕ και του ΙΓΜΕ αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την τήρηση διεθνών και κοινοτικών περιβαλλοντικών δεσμεύσεων της χώρας σε τομείς όπως η καταγραφή των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη δασοπονία και η ποιότητα των υπόγειων υδάτων, αλλά και η παρακολούθηση των επιπτώσεων των δασικών πυρκαγιών. Το WWF Ελλάς και η Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων θεωρούν εγκληματική για το περιβάλλον τη δίχως εναλλακτική πρόταση κατάργηση των δυο αυτών ερευνητικών φορέων. Για τον συντονισμό της περιβαλλοντικής έρευνας από δημόσια ερευνητικά ιδρύματα, αλλά και για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας σε ανθρώπινο δυναμικό και πόρους, το WWF Ελλάς και η ΠΕΔΔΥ προτείνουν να ιδρυθεί ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ. Το νέο αυτό ίδρυμα μπορεί να προέλθει από συγχώνευση ως λειτουργικά αυτοτελών φορέων περιβαλλοντικής έρευνας και πολιτικής, όπως το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (του ΥΠΕΚΑ), το ΙΓΜΕ, καθώς και τα Ινστιτούτα Δασικών Ερευνών και Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων & Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων που σήμερα ανήκουν στο ΕΘΙΑΓΕ (του ΥΠΑΑΤ). Το Εθνικό Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Έρευνας και Πολιτικής προτείνεται να αποτελεί τον επίσημο σύμβουλο της Πολιτείας στα θέματα αρμοδιότητάς του, να έχει πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, και να εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Σκοπός του προτεινόμενου ιδρύματος είναι ο συντονισμός της επιστημονικής έρευνας για το περιβάλλον, η οργάνωση και συστηματική επεξεργασία της περιβαλλοντικής πληροφορίας, η διατύπωση προτάσεων και η υποστήριξη της Πολιτείας στη διαμόρφωση εθνικής πολιτικής για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πολιτικών, προγραμμάτων και μέτρων και η ευρεία διάδοση της πληροφορίας προς το σύνολο της κοινωνίας. Το WWF Ελλάς και η ΠΕΔΔΥ ζητούν από την Κυβέρνηση να αναθεωρήσει την απερίσκεπτη απόφασή της για απλή κατάργηση των σημαντικών ερευνητικών ινστιτούτων που διαθέτει η χώρα. Η περιβαλλοντική έρευνα είναι το βασικό εργαλείο για την αποτελεσματική προστασία της πραγματικής περιουσίας που διαθέτει η χώρα, δηλαδή του ελληνικού φυσικού πλούτου, αλλά και για μια πραγματικά βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία.