• Σχόλιο του χρήστη 'Ένωση Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ, Δρ Παναγιώτης Πλατής' | 25 Σεπτεμβρίου 2011, 21:55

    Άρθρο 16/Επιστημονικό Συμβούλιο Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας (Ε.Σ.Ε.Α.Ε.) Προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ)να αναδιατυπωθεί ο τίτλος και οι παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 16, ως εξής: Επιστημονικό Συμβούλιο Αγροτικής Έρευνας (Ε.Σ.Α.Ε.) 1. Στο πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας λειτουργεί επταμελές Επιστημονικό Συμβούλιο Αγροτικής Έρευνας. Το ΕΣΑΕ συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αποτελείται, (α) από τον Γενικό Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας ως πρόεδρο, (β) από τέσσερις (4) καθηγητές ΑΕΙ ή ερευνητές βαθμίδας Α΄ εν ενεργεία ή μη αναγνωρισμένου κύρους με αξιόλογο ερευνητικό και συγγραφικό έργο στην αγροτική έρευνα και τεχνολογία, που ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και (γ) από δύο (2) ερευνητές βαθμίδας Α΄ του Ε.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ, που εκλέγονται μαζί με τους αναπληρωτές τους με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο του ερευνητικού προσωπικού του Οργανισμού. Η θητεία των μελών του ΕΣΑΕ είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται. Τον Γενικό Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας, όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ειδικά στις αρμοδιότητές του ως μέλος και προέδρου του ΕΣΑΕ ο αρχαιότερος από τους Διευθυντές ΙΑΕ. 2. Το Επιστημονικό Συμβούλιο Αγροτικής Έρευνας: α) Εισηγείται στο ΔΣ τον ετήσιο προγραμματισμό για την ερευνητική δράση που υλοποιεί ο Οργανισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. β) Αξιολογεί και γνωμοδοτεί προς το ΔΣ για τα προσόντα των υποψηφίων για τη πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας. γ)Αξιολογεί τους υποψηφίους και εισηγείται προς το ΔΣ την πλήρωση των θέσεων των Διευθυντών ΙΑΕ. δ) Γνωμοδοτεί προς το ΔΣ για την προκήρυξη θέσεων υπαλλήλων του κλάδου Ερευνητών. ε) Καταρτίζει, τηρεί και ανανεώνει κάθε έτος, τον Εθνικό Πίνακα Κριτών Αγροτικής Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης, κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.1514/1985 όπως κάθε φορά ισχύει, για τον “ Εθνικό Πίνακα Κριτών” και επιλέγει με κλήρωση από τον Πίνακα αυτόν τις τριμελείς Εισηγητικές Επιτροπές και τα Ειδικά Εκλεκτορικά Σώματα για την πρόσληψη και προαγωγή των ερευνητών του Οργανισμού. στ) Αξιολογεί τις ερευνητικές προτάσεις των ΙΑΕ που εισάγονται από τον Γενικό Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 15 με τίτλο «Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας»του νόμου αυτού. ζ) Αποτιμά το ερευνητικό έργο των ΙΑΕ, καταρτίζει και εισηγείται στο ΔΣ την ετήσια έκθεση ερευνητικών πεπραγμένων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας. η) Αποφασίζει ή γνωμοδοτεί στο ΔΣ του Οργανισμού σε θέματα που αναφέρονται στην υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων του κλάδου των Ερευνητών, σύμφωνα με τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού του Οργανισμού. θ) Γνωμοδοτεί στο ΔΣ για την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού του Οργανισμού σχετικά με την ίδρυση, αναδιάρθρωση ή κατάργηση των υπηρεσιακών μονάδων των ΙΑΕ. ι) Γνωμοδοτεί σε ειδικά ερωτήματα και σε κάθε άλλο θέμα που παραπέμπει σε αυτό το ΔΣ του Οργανισμού, ο Πρόεδρος του ΔΣ και ο Διευθύνων Σύμβουλος. ια) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται με τον παρόντα νόμο, τον Εσωτερικό Κανονισμό και τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού του Οργανισμού. 3. Χρέη Γραμματέα του ΕΣΑΕ εκτελεί υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας που επιλέγεται και ορίζεται από τον Γενικό Διευθυντή Έρευνας, ύστερα από εσωτερική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιοποιεί ο Διευθύνων Σύμβουλος. 4. Στον Πρόεδρο και στα μέλη του ΕΣΑΕ, καθώς και στον γραμματέα, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΕΣΑΕ καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και τα κατά περίπτωση έξοδα μετακίνησης και διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τον δημόσιο τομέα. 5. Το ΕΣΑΕ συγκαλείται με έγγραφη πρόσκληση του Γενικού Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας ή σε περίπτωση που το ζητήσουν με έγγραφό τους προς αυτόν τέσσερα (4) από τα μέλη του. 6. Το ΕΣΑΕ έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα μέλη του, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Έρευνας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. 7. Τα πρακτικά του ΕΣΑΕ υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα του ΕΣΑΕ αφού προηγουμένως επικυρωθούν από το ΕΣΑΕ. 8. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Οργανισμού καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του ΕΣΑΕ. Μέχρι την έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού ο τρόπος λειτουργίας του ΕΣΑΕ ρυθμίζεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του ν.2690/1999 που αφορούν στη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Δημοσίου.