• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝ/ΚΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡ. ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ- ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ' | 27 Σεπτεμβρίου 2011, 11:35

    ΑΡΘΡΟ 6: ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Προτείνεται η τήρηση της βάσης ψηφιακών δεδομένων στο Υ.Π.Α.Α.Τ. και όχι στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., καθόσον η τύχη των οργανισμών στο μέλλον είναι άγνωστη. Επίσης, η παρ. 1 δεύτερο εδάφιο να τροποποιηθεί ως εξής: «…Στη βάση δεδομένων έχουν πρόσβαση οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υ.Π.Α.Α.Τ., των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών της χώρας, οι Επιτροπές Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών των Περιφερειών της χώρας, καθώς και οι Επιτροπές Ελέγχου και Νομιμότητας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.» Στην παρ. 2 να προστεθεί: «Το αρμόδιο όργανο που εκδίδει την διοικητική πράξη οφείλει να καταχωρεί στη βάση δεδομένων κάθε μεταβολή…».