• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΑΛΙΑΣ' | 7 Φεβρουαρίου 2013, 16:13

    οσον αφορά το παρόν άρθρο επαναλαμβάνω όπως και στο άρθρο 13 ότι στην περίπτωση που διαπιστωθεί μεταφορά ζωικών υποπροϊόντων οποιασδήποτε κατηγορίας με οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται και για την μεταφορά τροφίμων θα πρέπει να ανακαλείται ή αδεια κυκλοφορίας του μεταφορικού μέσου και να επιβάλλονται τόσο στον οδηγο αυτού όσο και στον ιδιοκτήτη του οχήματος καθώς και τον υπεύθυνο φόρτωσης οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις και τα χρηματικά πρόστιμα όπως προβλέπονται απο τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος σχεδίου, καθοτι είναι αυτονόητο πως ο κίνδυνος επιμολύνσεων ή μετάδοσης επικίνδυνων ουσιών στο τρόφιμο απο την εν δυνάμει παρουσία ΖΥΠ ή υπολειμάτων ΖΥΠ μέσω της ταυτόχρονης ή προηγούμενης μεταφοράς αυτών είναι σχεδόν βέβαιος με απρόβλεπτες συνέπειες για τη Δημόσια Υγεία. Παράλληλα θεωρώ σκόπιμο λαμβανομένου υπόψη των κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν στην Ελλάδα και οι οποίες διαφοροποιούν κατα πολύ τη μεταφορά των ΖΥΠ απο την Υπόλοιπη ευρώπη πρέπεινα συγκεκριμενοποιηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές των οχημάτων μεταφοράς των συγκεκριμένων υποπροϊόντων παρακάτω σας παραθέτω συνοπτικά τις τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να συμπεριληφθούν στο παρόν άρθρο α) Όχημα ψυγείο πιστοποιημένο με αυτοδύναμο μηχανισμό ψύξης, κατάλληλης ψυκτικής ικανότητας β) Στεγανότητα ψυκτικού θαλάμου προδιαγραφών ATP (Agreement Transport Perishable- Συμφωνία Μεταφοράς Ευπαθών Προϊόντων) γ) Ενσωματωμένο σύστημα απολύμανσης πιστοποιημένο για τη λειτουργία και αποτελεσματικότητά του, εγκατεστημένο εντός του ψυκτικού θαλάμου στ) Ανοξείδωτα ή αλουμινένια δοχεία συγκέντρωσης των υγρών του θαλάμου ζ) Ενσωματωμένο σύστημα ζύγισης με διακριβωμένο όργανο ζύγισης καθώς και καταγραφικό με ταυτόχρονη εκτύπωση ζυγολογίων εις διπλούν η) Όχημα πιστοποιημένο κατά ADR αρμόδια αρχή ή κατόπιν έκθεσης ελέγχου από αρμόδια αρχή για την μεταφορά ζωικών υποπροϊόντων καθώς τα ΖΥΠ κατηγορίας 1 λόγω της επικινδυνότητας τους χρήζουν διαχείρισης ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την ενωσιακή και εσωτερική νομοθεσία.στο σημείο αυτό τονίζεται οτι εκτός του οχήματος και ο οδηγός οφείλει να φέρει δίπλωμα κατά ADR