• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΡΑΝΤΣΙΔΟΥ ΑΝΝΑ' | 19 Φεβρουαρίου 2014, 14:32

    Στο άρθρο 21 παρ. 1, σωστά επαναφέρεται να εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του από 24-5-1985 π.δ. (Δ΄ 270/31-5-1985), όπως ίσχυαν την 14-3-1989 : «Θερμοκηπια για την καλιεργεια ανθέων και κηπευτικών προϊόντων και υδροβίων οργανισμών σύμφωνα προς τις εγκεκριμένες μελέτες τύπου του Υπουργείου Γεωργίας ‘η της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και υπέργειες δεξαμενές για την καλλιέργεια υδροβίων ζώων, κατασκευάζονται χωρίς άδεια κ περιορισμό ως προς το ποσοστό κάλυψης του γηπέδου κ τον αριθμό των κατασκευών ανεξάρτητα από τα υλικά κατασκευής τους.» Επιπλέον θα πρέπει να προστεθεί : και χωρίς περιορισμό ως προς την απόσταση από τα πλάγια όρια, με ελάχιστη απόσταση το 1,00 (ένα) μέτρο, για λόγους διευκόλυνσης πρόσβασης προς τις δεξαμενές. Η προσθήκη αυτή θεωρώ ότι απαιτείται να γίνει, διότι με την υπάρχουσα νομοθεσία τα 15 μέτρα κατά κανόνα και τα 5 κατά παρέκκλιση, αφήνουν μεγάλο χώρο ανεκμετάλλευτο που δεν μπορούν να κατασκευαστούν δεξαμενές, με συνέπεια την μείωση της βιωσιμότητας της επιχείρησης. Από την ελάχιστη απόσταση του 1,00 (ενός) μέτρου να εξαιρείται το κανάλι ή ο αγωγός εισόδου του νερού από το ρέμα/ποτάμι προς την εγκατάσταση και η έξοδος του νερού προς το ρέμα/ποτάμι. Η τροποποίηση αυτή να ισχύει όχι μόνο στις δημόσιες εκτάσεις που παραχωρούνται για ίδρυση υδατοκαλλιεργειών, αλλά και στις ιδιωτικές.