• Σχόλιο του χρήστη 'Λουκάς Μπρέχας' | 20 Νοεμβρίου 2015, 14:47

    Το αρθρο 7 προτείνεται να σπάσει σε δύο διαφορετικά αρθρα για να είναι σαφής ποια είναι τα δικαιώματα και ποιές οι υποχρεώσεις. π.χ. το α) συμμετοχή των μελών στις Γ.Σ. είναι δικαίωμα ( που ασκείτε όποτε το επιθυμούν) ή υποχρέωση ( η οποία πρέπει να ασκείτε πάντα εκτός περιπτώσεων αποδεδειγμένης αδυναμίας)? Στις υποχρεώσεις προτείνεται η προσθήκη Χ) να καταβάλουν τις προβλεπόμενες εισφορές από το καταστατικό και τις αποφάσεις τις Γ.Σ. ΧΧ) να αναλαμβάνουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί στην κατανομή των ζημιών στο πόσο που συμφωνηθεί από την Γενική Συνέλευση. Επίσης για το σημαντικό δικαίωμα της ενημέρωσης θ) θα πρέπει να οριστούν σαφές διορίες του χρόνου που πρέπει να απαντήσει το Δ.Σ. και για ποια θέματα έχει δικαίωμα να μην απαντήσει, καθώς και το δικαίωμα ενημέρωσης όταν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για τους ισολογισμούς του οικονομικού έτους ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική πρόταση, τα έγγραφα παρουσίασης των ετήσιων ισολογισμών, ή προτάσεων κατανομής των αποτελεσμάτων και, ενδεχομένως, της έκθεσης διαχείρισης που πραγματοποιήθηκε από το Εποπτικό Συμβούλιο ή τον εξωτερικό Έλεγχο Λογαριασμών, πρέπει να είναι στη διάθεση των μελών για να μπορούν να αξιολογηθούν από τα μέλη κατά την περίοδο της πρόσκλησης. Το δικαίωμα της ενημέρωσης είναι από τα σημαντικότερα δικαιώματα σε ένα συνεταιρισμό σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία για αυτό αφιερώνονται αυτοτελή άρθρα στην νομοθεσία Παράδειγμα από ισπανικη νομοθεσία ακολουθεί Άρθρο 24 Δικαίωμα ενημέρωσης 1. Τα μέλη μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα της ενημέρωσης στα πλαίσια που καθορίζονται από αυτό το Νόμο, το Καταστατικό ή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που ορίζουν τα πλαίσια αυτού του δικαιώματος. 2. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα: α) Να ζητά ένα αντίγραφο του Καταστατικού της Συνεργατικής Εταιρείας, και εάν υπάρχει, του Εσωτερικού Κανονισμού. β) Να ενημερώνεται για το βιβλίο μητρώου των μελών της Συνεργατικής Εταιρείας και το βιβλίο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, να ζητήσει από τους διαχειριστές ένα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των πρακτικών και των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Γενική Συνέλευση, και τα αποδεικτικά των καταχωρήσεων στο βιβλίο μητρώο των μελών μετά από ανάλογη αίτηση. γ) Να ζητά επικυρωμένο αντίγραφο των αποφάσεων των διαχειριστών που τον επηρεάζουν ατομικά. δ) Να ενημερώνεται από τους διαχειριστές, και εντός μέγιστης προθεσμίας ενός μηνός από τη στιγμή που θα το ζητήσει, για την οικονομική κατάσταση της Συνεργατικής Εταιρείας. 3. Κάθε μέλος μπορεί να ζητήσει γραπτώς από τους διαχειριστές διευκρινήσεις ή εκθέσεις που κρίνει απαραίτητες για οποιοδήποτε θέμα της λειτουργίας ή για τα αποτελέσματα της Συνεργατικής Εταιρείας, τα οποία πρέπει να παρασχεθούν στην πρώτη Γενική Συνέλευση. 4. Όταν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για τους ισολογισμούς του οικονομικού έτους ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική πρόταση, τα έγγραφα παρουσίασης των ετήσιων ισολογισμών, ή προτάσεων κατανομής των αποτελεσμάτων και, ενδεχομένως, της έκθεσης διαχείρισης που πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή Εποπτείας ή τον εξωτερικό Έλεγχο Λογαριασμών, πρέπει να είναι στη διάθεση των μελών στη έδρα της Συνεργατικής Εταιρείας, για να μπορούν να αξιολογηθούν από τα μέλη κατά την περίοδο της πρόσκλησης. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου τα μέλη μπορούν να αιτηθούν γραπτώς, τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την τέλεση της Συνέλευσης, για τη περεταίρω διευκρίνηση σχετικών οικονομικών δεδομένων που θα συζητηθούν στην Συνέλευση. 5. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος που ορίζεται από την ανωτέρω παράγραφο, τα μέλη που εκπροσωπούν τουλάχιστον το δέκα τοις εκατό του συνόλου των ψηφοφόρων μπορούν να ζητήσουν γραπτώς ανά πάσα στιγμή τις πληροφορίες που κρίνουν απαραίτητες. Οι διαχειριστές πρέπει να παρέχουν γραπτώς τις πληροφορίες που ζητήθηκαν, σε προθεσμία μικρότερη των τριάντα ημερών. 6. Σε κάθε περίπτωση, οι διαχειριστές πρέπει να ενημερώνουν τα μέλη ή τα όργανα που εκπροσωπούν τα μέλη, τουλάχιστον ανά τρίμηνο με τα μέσα που θεωρούν κατάλληλα, για τις κύριες κοινωνικοοικονομικές μεταβολές της Συνεργατικής Επιχείρησης. Άρθρο 25 Όρια και εγγυήσεις του δικαιώματος ενημέρωσης 1. Οι διαχειριστές μπορούν να αρνηθούν μόνο αιτιολογημένα την ενημέρωση όταν η αίτηση είναι απερίσκεπτη και δημιουργεί ζημία, ή εάν η χορήγησή της θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τα έννομα συμφέροντα της Συνεργατικής Εταιρείας. Ωστόσο, αυτή η δυνατότητα άρνησης δεν ισχύει όταν η ενημέρωση πρέπει να παρασχεθεί κατά την Γενική Συνέλευση και η αίτηση για ενημέρωση υποστηρίζεται από περισσότερες από τις μισές ψήφους των παρόντων και των εκπροσωπούμενων και, στις υπόλοιπες υποθέσεις, όταν έτσι συμφωνήσει η Επιτροπή Προσφυγών ή, εάν δεν υπάρχει, έτσι αποφασίσει η Συνέλευση για το αίτημα των μελών τα οποία ζήτησαν την ενημέρωση. Σε κάθε περίπτωση, η άρνηση των διαχειριστών μπορεί να προσβληθεί από τους αιτούντες σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται από το άρθρο 49 αυτού του Νόμου, οι οποίοι επιπλέον, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 αυτού του άρθρου, μπορούν να επικαλεστούν τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο ΧΧΧΧ του Νόμου Ποινικής Δικονομίας. 2. Το Καταστατικό, για να αποφύγει αυθαιρεσίες και ζημίες τόσο για την αίτηση όσο για την προσκόμιση ή την άρνηση παροχής της ενημέρωσης, μπορεί να ορίζει ένα σύστημα εγγυήσεων το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Συνεργατικής Εταιρείας και την τακτική συμμετοχή του μέλους, τόσο στη συνεργατική δραστηριότητα όσο και στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.