• Σχόλιο του χρήστη 'Λουκάς Μπρέχας' | 23 Νοεμβρίου 2015, 19:09

    προτείνεται σε συνεχεια της παραγράφου 4. Η πρόσκληση αναγράφει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα που θα συνέλθει η συνέλευση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν με σαφήνεια και ακρίβεια. 4β) Τα μέλη δύνονται να ασκήσουν το δικαίωμα της ενημέρωσης και να ζητήσουν τα απαραίτητα στοιχεία για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης πριν την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης και από την ημέρα που πραγματοποιήθηκε η αναγγελία της 4γ) Εκτός του Διοικητικού συμβουλίου η ελεγκτική επιτροπή και το 1/10 των μελών αριθμός μελών μπορούν να θέσουν θέματα για την γενική συνέλευση τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την πραγματοποίησή της. Το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να αποστείλει στα μέλη την νέα ημερήσια διάταξη. 4δ) Παρά τα οριζόμενα από τους ανωτέρω παραγράφους του παρόντος άρθρου, θα είναι έγκυρη η συνέλευση χωρίς ανάγκη αναγγελίας, όταν, όντως παρόντα ή εκπροσωπούμενα όλα τα μέλη, αποφασίσουν ομόφωνα να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση, υπογράφοντας και εγκρίνοντας την ημερήσια διάταξη 4ε) κανένα θεμα που δεν περιλλάμβανεται στην ημερήσια διάταξη δεν δύναται να συζητηθεί εκτός από την αναζήτηση ευθυνών του Δ.Σ. το οποίο απαιτεί την απόφασή του 50% των συμμετοχόντων μελών