• Σχόλιο του χρήστη 'Παλαιιολόγος Αντώνης' | 29 Αυγούστου 2017, 14:54

    Το πολυσχιδές γεωμορφολογικό περιβάλλον της χώρας μας, σε συνδυασμό με τις ποικίλες βιοκλιματικές συνθήκες διαμορφώνουν τρεις (3) τύπους άσκησης της γεωργίας : 1. Την ορεινή - μειονεκτική γεωργία 2. Την πεδινή γεωργία 3. Τη νησιωτική γεωργία. Κάθε ένας τύπος παρουσιάζει τις δικές του οικονομικές, κοινωνικές, επαγγελματικές και περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες και δυσκολίες, πάνω στις οποίες οι κατά τόπους συνδικαλιστικές οργανώσεις θα πρέπει να μεριμνούν για την προαγωγή και τη διασφάλιση των συμφερόντων των μελών τους. Στο πλαίσιο αυτό, ίσως , θα πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα σύστασης και λειτουργίας συνδικαλιστικών οργανώσεων στον αγροτικό χώρο, όχι με τον πολυμερισμό αυτών σε κλαδικούς αγροτικούς συλλόγους, αλλά σε συγκροτημένους αγροτικούς συλλόγους κατά την έννοια της ορεινής - μειονεκτικής γεωργίας, πεδινής γεωργίας και νησιωτικής γεωργίας, σε αντιστοιχία σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. για την ορεινότητα περιοχών της χώρας μας και όχι μόνο. Αυτό συνεπάγεται τη σύσταση και λειτουργία ενός συγκροτημένου και ενιαίου αγροτικού συλλόγου ανά Δημοτική ή Τοπική κοινότητα. Έτσι, αποφεύγεται η πολυδιάσπαση και ο πολυμερισμός των συνδικαλιστικών οργανώσεων σε πολύ μικρές κλαδικές οργανώσεις, χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα. Κατ' επέκταση διαμορφώνονται και οι αντίστοιχες διαιρέσεις σε ομοσπονδίες και συνομοσπονδίες. Όσον αφορά στις Ενώσεις Νέων Αγροτών (ΕΝΑ ) και την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών ( ΠΕΝΑ )επισημαίνουμε ότι αποτελούν μια εξέχουσα διάκριση σε σχέση με τις άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις, αναφέρονται σε νέους ηλικιακά αγρότες, στους οποίους οφείλουμε να σκύψουμε με ιδιαίτερη προσοχή , γιατί τους έχει ανάγκη ο πρωτογενής τομέας και όχι αποσπασματικά ( βλ. σχετικά άρθρο 15 ), ενώ θα πρέπει να υπάρχει ενιαία διάχυση των θέσεων τους μέσα από μια ενιαία οργάνωση ανά Περιφερειακή Ενότητα.