• Σχόλιο του χρήστη 'Ένωση Ακολούθων Τύπου' | 29 Ιουλίου 2015, 18:29

    Παρ. 1: Η πρόβλεψη ότι τη θέση Προϊσταμένου σε όλα τα ΓΤΕ καταλαμβάνουν μόνο ΣΓΕ αποτελεί σημείο αναγνώρισης της εξειδίκευσης και ιδιαιτερότητας του κλάδου. Παρ. 1, στοιχείο β: Σύμφωνα με τον ν.3166 (άρθρο 9) και με την τροποποίησή του με τον ν.3444/2006, ως Προϊστάμενοι στα ΓΤΕ Β’ Τάξης μπορούν να τοποθετηθούν και ΣΓΕ με βαθμό Γραμματέα Επικοινωνίας Α’. Αυτή η δυνατότητα δεν πρέπει να καταργηθεί για τους ακόλουθους λόγους: α) Μέχρι σήμερα δεν λειτουργεί κανένα ΓΤΕ Γ’ Τάξης και λόγω δημοσιονομικών περιορισμών θεωρείται απίθανο να λειτουργήσει κάποιο από αυτά τα Γραφεία Τύπου στα επόμενα χρόνια. Επομένως, η πιθανότητα να υπηρετήσει σε αυτά υπάλληλος με βαθμό Γραμματέα Επικοινωνίας Α΄ είναι ανύπαρκτη. β) Τα περισσότερα ΓΤΕ Β’ Τάξης δεν λειτουργούν και όσα από αυτά λειτουργούν είναι υποστελεχωμένα ή μονομελή. Προκρίνοντας μόνο τα μέλη του κλάδου ΣΓΕ με βαθμό Συμβούλου για τη θέση του Προϊσταμένου σε αυτά τα Γραφεία Τύπου ουσιαστικά αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής το μεγαλύτερο ποσοστό των ΣΓΕ, οι οποίοι έχουν σήμερα τον βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Α’. γ) Λόγω των περιορισμών (μέγιστο όριο συνολικής υπηρεσίας στο εξωτερικό 20ετία, επιστροφές βάσει μεταβατικών διατάξεων και περιορισμού του χρόνου παραμονής ανά θητεία στο εξωτερικό) που θέτει το παρόν νομοσχέδιο προκειμένου να εξασφαλίζεται η δίκαιη εναλλαγή του προσωπικού σε ΓΤΕ εξωτερικού, είναι πιθανό να μην υπάρχουν αρκετοί Σύμβουλοι που να πληρούν τα κριτήρια εναλλαξιμότητας για την ανάληψη θέσεων ευθύνης σε ΓΤΕ. Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Β’ και Γ’ τάξης να μπορούν να προΐστανται υπάλληλοι με βαθμό Γραμματέα Επικοινωνίας Α’, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον έξι έτη προϋπηρεσίας. Παρ. 2: Η σύμβαση θα πρέπει να καταρτίζεται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες και να υπογράφεται από τον ΓΓΕΕ κατόπιν εισήγησης του Προϊσταμένου του ΓΤΕ.