Άρθρο 10: Σύνθεση του προσωπικού των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας

1. Η σύνθεση του προσωπικού των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας κατά τάξη έχει ως εξής:
α) Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Α’ τάξης:
i) έως τέσσερις θέσεις του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, εκ των οποίων μια θέση του Προϊσταμένου με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου Επικοινωνίας Α’,
ii) έως μια θέση δημοσιογράφου, μόνιμου ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με πολύ καλή γνώση δυο ξένων γλωσσών και χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.
iii) έως μια θέση του κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ Διοικητικός, Διοικητικός – Οικονομικός ή ειδικού επιστήμονα ή του κλάδου ΤΕ Διοικητικός – Λογιστικός ή του κλάδου ΔΕ Διοικητικός με άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.
β) Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Β’ τάξης:
i) έως τρεις θέσεις του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, εκ των οποίων μια θέση του Προϊσταμένου με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου Επικοινωνίας Β’.
ii) έως μια θέση δημοσιογράφου, μόνιμου ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με πολύ καλή γνώση δυο ξένων γλωσσών και χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.
iii) έως μια θέση του κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ Διοικητικός, Διοικητικός – Οικονομικός ή ειδικού επιστήμονα ή του κλάδου ΤΕ Διοικητικός – Λογιστικός ή του κλάδου ΔΕ Διοικητικός με άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.
γ) Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Γ’ τάξης:
i) έως δυο θέσεις του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, εκ των οποίων μια θέση του Προϊσταμένου με βαθμό τουλάχιστον Γραμματέα Επικοινωνίας Α’.
ii) έως μια θέση δημοσιογράφου, μόνιμου ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με πολύ καλή γνώση δυο ξένων γλωσσών και χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.
iii) έως μια θέση του κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ Διοικητικός, Διοικητικός – Οικονομικός ή ειδικού επιστήμονα ή του κλάδου ΤΕ Διοικητικός – Λογιστικός ή του κλάδου ΔΕ Διοικητικός με άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.
2. Σε κάθε Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας μπορεί να συσταθεί με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού μια θέση προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ειδικότητα γραμματέων – μεταφραστών. Για τη θέση της παραγράφου αυτής προσλαμβάνονται, επιτοπίως, μόνιμοι κάτοικοι της χώρας, όπου εδρεύει το συγκεκριμένο Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας, εφόσον γνωρίζουν πολύ καλά την ελληνική και την τοπική γλώσσα και διαθέτουν κατά προτίμηση τίτλο σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Για την πρόσληψη απαιτείται έγκριση του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας μετά από ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση του προϊσταμένου του Γραφείου. Με την απόφαση έγκρισης καθορίζεται και το ύψος του μισθού των ανωτέρω υπαλλήλων μετά από εισήγηση του προϊσταμένου του Γραφείου και αφού ληφθούν υπόψη οι τοπικές συνθήκες αγοράς εργασίας βάσει συγκεκριμένων στοιχείων. Η πρόσληψη γίνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία καταρτίζεται από τον προϊστάμενο του Γραφείου και δύναται να ανανεώνεται κατ’ εξαίρεση των κειμένων διατάξεων. Το προσωπικό αυτό δεν μετατίθεται ούτε τοποθετείται σε οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στην Ελλάδα και δεν καταβάλλονται σε αυτό επιδόματα αλλοδαπής, οικοσκευής και άλλα συναφή επιδόματα.
3. Οι προσλαμβανόμενοι σύμφωνα με την παράγραφο 2, εφόσον έχουν την ελληνική ιθαγένεια, μπορούν με αίτησή τους να υπαχθούν στην ελληνική νομοθεσία περί κοινωνικών ασφαλίσεων ή να ασφαλισθούν σε επιτόπιο ασφαλιστικό φορέα, αν παρέχεται η σχετική δυνατότητα. Οι αλλοδαποί διέπονται από την επιτόπια ασφαλιστική νομοθεσία. Το ποσοστό του ασφαλίστρου, που αναλογεί στον εργοδότη, βαρύνει σε κάθε περίπτωση το ελληνικό Δημόσιο.
4. Για τη ρύθμιση θεμάτων ασφάλισης, συνταξιοδότησης, αποζημίωσης καθώς και των λοιπών εργατικών ζητημάτων, για μεν τους αλλοδαπούς εφαρμόζεται το αλλοδαπό δίκαιο, για δε τους Έλληνες υπηκόους το δίκαιο, το οποίο καθορίζεται από τη σύμβαση.

 • 31 Ιουλίου 2015, 15:44 | Κατερίνα Π

  Πως θα προσλαμβανονται όλοι αυτοι ;;και πως έχουν προσληφθεί;;; με διαγωνισμο μέσω ΑΣΕΠ κτλ;;;η φωτογραφικά;;;και θα αμοιβονται με ενιαίο;;ποια είναι η αμοιβή τους στο εξωτερικό σημερα;;;

 • 31 Ιουλίου 2015, 14:02 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΜΕ

  Δεν είναι αποδεκτός ο αποκλεισμός άλλων ειδικοτήτων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ πλην των ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ εφόσον οι παραπάνω κλάδοι είναι δυνατό να ασκούν σχετικά διοικητικά ή οικονομικά καθήκοντα στο εσωτερικό, και μάλιστα τα καθήκοντα του υπόλογου που είναι η βασική αρμοδιότητα των τοποθετούμενων σε ΓΤΕ εξωτερικού διοικητικών υπαλλήλων. Δεν είναι αποδεκτός ο αποκλεισμός των ΙΔΑΧ χωρίς κάποια ειδική αιτιολογία και παραπομπή σε τυχόν περιοριστικό νομικό πλαίσιο.

  Με την παρ. 1, στοιχ. α του άρθρου 10, επιπλέον, τίθεται ως προαπαιτούμενο για την επιλογή υπαλλήλου ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ειδικού επιστήμονα, η άριστη γνώση της αγγλικής ενώ στην ειδικότητα δημοσιογράφων τίθεται ως προαπαιτούμενο η πολύ καλή γνώση. Είναι αυτονόητο ότι αυτό συνιστά διακριτική μεταχείριση σε βάρος της πρώτης κατηγορίας υπαλλήλων. Παρ΄ όλα αυτά, στο σχετικό παράρτημα μοριοδοτούνται όλες οι διαβαθμίσεις γνώσης ξένων γλωσσών, πράγμα που συνιστά αντίφαση και ανακολουθία.

 • 31 Ιουλίου 2015, 13:56 | ΘΕΟΔΩΡΑ

  Ούτως ή άλλως, η εισήγηση για την πρόσληψη ή ανανέωση της σύμβασης επιτόπιου προσωπικού γίνεται από τον προϊστάμενο του ΓΤΕ. Ωστόσο, για ευνόητους λόγους η σύναψη των συμβάσεων του επιτόπιου προσωπικού των ΓΤΕ από τους προϊσταμένους των Γραφείων (προφανώς υπό την ιδιότητα τους ως «εκπροσώπων» της Υπηρεσίας στο εξωτερικό) προβλέπεται ήδη από το άρθρο 14 παρ. 3 του Ν. 2328/1995, ισχύει δηλαδή εδώ και 20 χρόνια. Ανάλογη ρύθμιση, για τους ίδιους ευνόητους λόγους, ισχύει και για το προσωπικό ΙΔΟΧ των διπλωματικών Αρχών του ΥΠ.ΕΞ. (βλ. άρθρο 149 του Οργανισμού του ΥΠ.ΕΞ.: Ν. 3566/2007, βάσει του οποίου οι συμβάσεις καταρτίζονται από τον επικεφαλής της διπλωματικής Αρχής, ως εκπρόσωπο του ΥΠ.ΕΞ.., και όχι από τον Υπουργό Εξωτερικών ή το Γ.Γ. του Υπουργείου).

 • 30 Ιουλίου 2015, 12:50 | ΑΝΚ

  Γιατί επαναλαμβάνεται η ενιαία αντιμετώπιση υπαλλήλων κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ; Άλλη εκπαιδευτική βαθμίδα οι ΠΕ (στους οποίους εντάσσονται και οι απόφοιτοι της ΕΣΔΔ) και ΤΕ, άλλη οι ΔΕ.
  Ορθότερο στα ΓΤΕ Α΄Τάξης οι θέσεις που προβλέπονται να στελεχώνονται αποκλειστικά από υπαλλήλους ΠΕ-ΤΕ.

 • 30 Ιουλίου 2015, 11:12 | ABK

  Παρ. 1α) ii) & iii)
  Γιατί ζητείται για τον δημοσιογράφο πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών, από την στιγμή που συμμετέχει στην εφαρμογή της επικοινωνιακής πολιτικής, ενώ για τους ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ή ειδικούς επιστήμονες για θέματα διοικητικά-λογιστικά απαιτείται άριστη γνώση της γλώσσας; Μάλλον το αντίστροφο θα έπρεπε να προβλεφθεί.

  Επίσης, συμφωνούμε με το παραπάνω σχόλιο για τους ειδικούς επιστήμονες και θεωρούμε απαράδεκτη την κάλυψη θέσεων από υπαλλήλους του ΥΠΕΞ, την στιγμή που οι υπάλληλοι της ΓΓΕΕ διαθέτουν όλα τα απαραίτητα προσόντα (μεταπτυχιακοί τίτλοι, απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης). Επιτέλους, το ΥΠΕΞ ήδη καλύπτει αρκετές θέσεις στο εξωτερικό. Ας προνοήσουν οι ίδιοι για τους δικούς τους υπαλλήλους. Εξάλλου δεν θα ήθελαν να καλύπτονται οι δικές τους θέσεις από υπαλλήλους της ΓΓΕΕ.

 • Χρειάζεται να διευκρινιστεί εάν η φραστική διατύπωση “έως μία” εννοεί από 0 έως 1 θέση και πώς από τη στιγμή που απαιτείται άτομο με ειδικές γνώσεις οικονομικών, μπορεί αυτό να αναπληρωθεί από Σύμβουλο ή από Γραμματέα Επικοινωνίας, αν υποτεθεί ότι δεν καλύπτεται η θέση αυτή. Αν πάλι είναι δυνατή η αναπλήρωση, δεν υφίσταται ανάγκη πρόβλεψης τέτοιας ειδικής θέσης. Αντίφαση με το άρθρο 12 παρ. 3 σχεδίου νόμου.

 • 29 Ιουλίου 2015, 20:00 | Γιώργος Μ.

  Τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας που συστεγάζονται σε Διπλωματικές και Προξενικές Αρχές στο εξωτερικό, μπορούν να υποστηριχθούν σε θέματα διοικητικά και πληροφορικής από τους Υπαλλήλους του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετούν εκεί. Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΤΕΙ και ΑΕΙ με Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά), έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής και άλλων ξένων γλωσσών, έχουν άριστη γνώση Πληροφορικής και διαθέτουν εμπειρία στην χρήση νεωτερικών και εξειδικευμένων τεχνικών πολιτικής επικοινωνίας (δημιουργία και συντήρηση ιστοσελίδων, newsletters, blogs, χρήση μέσω κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργία παρουσιάσεων σε Powerpoint κλπ.).
  Το σημαντικότερο είναι ότι οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι βρίσκονται ήδη στις Διπλωματικές Αρχές και μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αύξηση του δημοσιονομικού κόστους, αρκεί να υπάρχει βούληση εκμετάλλευσης των ικανοτήτων τους. Επομένως, θα ήταν καλό στον Νόμο να προβλέπεται ότι θέση στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας μπορεί να καλυφθεί και από υπαλλήλους του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετούν στις κατά τόπους Διπλωματικές Αρχές.

 • 29 Ιουλίου 2015, 18:29 | Ένωση Ακολούθων Τύπου

  Παρ. 1: Η πρόβλεψη ότι τη θέση Προϊσταμένου σε όλα τα ΓΤΕ καταλαμβάνουν μόνο ΣΓΕ αποτελεί σημείο αναγνώρισης της εξειδίκευσης και ιδιαιτερότητας του κλάδου.
  Παρ. 1, στοιχείο β: Σύμφωνα με τον ν.3166 (άρθρο 9) και με την τροποποίησή του με τον ν.3444/2006, ως Προϊστάμενοι στα ΓΤΕ Β’ Τάξης μπορούν να τοποθετηθούν και ΣΓΕ με βαθμό Γραμματέα Επικοινωνίας Α’. Αυτή η δυνατότητα δεν πρέπει να καταργηθεί για τους ακόλουθους λόγους:
  α) Μέχρι σήμερα δεν λειτουργεί κανένα ΓΤΕ Γ’ Τάξης και λόγω δημοσιονομικών περιορισμών θεωρείται απίθανο να λειτουργήσει κάποιο από αυτά τα Γραφεία Τύπου στα επόμενα χρόνια. Επομένως, η πιθανότητα να υπηρετήσει σε αυτά υπάλληλος με βαθμό Γραμματέα Επικοινωνίας Α΄ είναι ανύπαρκτη.
  β) Τα περισσότερα ΓΤΕ Β’ Τάξης δεν λειτουργούν και όσα από αυτά λειτουργούν είναι υποστελεχωμένα ή μονομελή. Προκρίνοντας μόνο τα μέλη του κλάδου ΣΓΕ με βαθμό Συμβούλου για τη θέση του Προϊσταμένου σε αυτά τα Γραφεία Τύπου ουσιαστικά αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής το μεγαλύτερο ποσοστό των ΣΓΕ, οι οποίοι έχουν σήμερα τον βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Α’.
  γ) Λόγω των περιορισμών (μέγιστο όριο συνολικής υπηρεσίας στο εξωτερικό 20ετία, επιστροφές βάσει μεταβατικών διατάξεων και περιορισμού του χρόνου παραμονής ανά θητεία στο εξωτερικό) που θέτει το παρόν νομοσχέδιο προκειμένου να εξασφαλίζεται η δίκαιη εναλλαγή του προσωπικού σε ΓΤΕ εξωτερικού, είναι πιθανό να μην υπάρχουν αρκετοί Σύμβουλοι που να πληρούν τα κριτήρια εναλλαξιμότητας για την ανάληψη θέσεων ευθύνης σε ΓΤΕ.
  Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Β’ και Γ’ τάξης να μπορούν να προΐστανται υπάλληλοι με βαθμό Γραμματέα Επικοινωνίας Α’, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον έξι έτη προϋπηρεσίας.
  Παρ. 2: Η σύμβαση θα πρέπει να καταρτίζεται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες και να υπογράφεται από τον ΓΓΕΕ κατόπιν εισήγησης του Προϊσταμένου του ΓΤΕ.

 • 29 Ιουλίου 2015, 08:56 | XBΠ

  Σημειώνω την ένστασή μου για την τοποθέτηση δημοσιογράφων σε ΓΤΕ εν γένει.

 • 28 Ιουλίου 2015, 18:04 | ΑΑΚ

  Γιατί προβλέπεται δυνατότητα τοποθέτησης στα Γραφεία Τύπου ειδικών επιστημόνων εναλλακτικά προς τους διοικητικούς ΠΕ,ΤΕ, ΔΕ; Τι είδους ειδικός επιστήμονας θα τοποθετηθεί σε ΓΤΕ για να κάνει δουλειά διοικητικού υπαλλήλου;

 • 27 Ιουλίου 2015, 15:21 | ΒΜ

  Η αναστολή 10 Γραφείων Τύπου έγινε με το επιχείρημα ότι θα αντισταθμιστεί το κλείσιμό τους με την ενίσχυση άλλων κεντρικών Γραφείων, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε πόρους για να καλύψουν ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές. Εδώ όμως παρατηρούμε τον περαιτέρω περιορισμό της σύνθεσης του προσωπικού των Γραφείων.