• Σχόλιο του χρήστη 'Περιβαλλοντικές οργανώσεις WWF Ελλάς, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλον' | 27 Αυγούστου 2010, 06:41

    Ενώ ο έλεγχος των φακέλων από τις αρμόδιες υπηρεσίες κατά προτεραιότητα αποτελεί λογική ρύθμιση, η έκδοση όλων των αδειών εντός τριών μηνών αποτελεί επισφαλή ρύθμιση. Δεδομένου ότι η αλληλουχία στη διαδικασία έκδοσης των απαραίτητων αδειών πολλές φορές απαιτεί χρόνο λόγω της πολυπλοκότητας των υπό έγκριση έργων ή σχεδίων και πολλές άδειες είναι νομικά αδύνατον να εκδοθούν όταν δεν έχει προηγηθεί η έγκριση συγκεκριμένων άλλων αδειών, το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα κρίνεται ως μη ρεαλιστικό και νομοτελειακά οδηγεί στην έκδοση των, παράνομων κατά την άποψή μας, τεκμαρτών αδειών (βλ. σχετικά σχόλια στο άρθρο 6).