Άρθρο 9 – Έκδοση αδειών

1. Οι αρμόδιες ή συναρμόδιες για την έκδοση αδειών υπηρεσίες και φορείς ελέγχουν κατά απόλυτη προτεραιότητα την πληρότητα του φακέλου δικαιολογητικών για την εκτέλεση Μεγάλων Έργων σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων  ημερών από την περιέλευση σε αυτές του πλήρους φακέλου. Εφόσον απαιτείται συμπλήρωση στοιχείων, η αρμόδια υπηρεσία εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ζητεί από την Invest in Greece τη συμπλήρωση του φακέλου με συγκεκριμένα στοιχεία, από την υποβολή των οποίων εκκινεί εκ νέου η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου.

2. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την τασσόμενη από την προηγούμενη παράγραφο προθεσμία οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς υποχρεούνται να ενημερώνουν εγγράφως την «Invest in Greece» για τους λόγους μη εμπρόθεσμης συμμόρφωσης. Η σχετική ενημέρωση προωθείται από την Invest in Greece στη Διυπουργική Επιτροπή Μεγάλων Έργων και Υποδομών, η οποία μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο την κίνηση πειθαρχικής διαδικασίας σε βάρος των αρμοδίων υπαλλήλων.

3. Όλες οι άδειες που απαιτούνται για τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση και λειτουργία των επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στη Διαδικασία Μεγάλων Έργων λογίζεται ότι έχουν εκδοθεί με την παρέλευση τριών (3) μηνών από τη διαβίβαση του πλήρους φακέλου στην αρμόδια υπηρεσία, εφόσον δεν έχει υπάρξει η προβλεπόμενη από το προηγούμενο άρθρο ενημέρωση.

 • 27 Αυγούστου 2010, 06:41 | Περιβαλλοντικές οργανώσεις WWF Ελλάς, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλον

  Ενώ ο έλεγχος των φακέλων από τις αρμόδιες υπηρεσίες κατά προτεραιότητα αποτελεί λογική ρύθμιση, η έκδοση όλων των αδειών εντός τριών μηνών αποτελεί επισφαλή ρύθμιση. Δεδομένου ότι η αλληλουχία στη διαδικασία έκδοσης των απαραίτητων αδειών πολλές φορές απαιτεί χρόνο λόγω της πολυπλοκότητας των υπό έγκριση έργων ή σχεδίων και πολλές άδειες είναι νομικά αδύνατον να εκδοθούν όταν δεν έχει προηγηθεί η έγκριση συγκεκριμένων άλλων αδειών, το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα κρίνεται ως μη ρεαλιστικό και νομοτελειακά οδηγεί στην έκδοση των, παράνομων κατά την άποψή μας, τεκμαρτών αδειών (βλ. σχετικά σχόλια στο άρθρο 6).

 • (1.) Η invest in Greece λειτουργεί ως υπηρεσία για τη συμπλήρωση των φακέλων των «μεγάλων έργων» όταν η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου διαπιστώσει ελλείψεις στα δικαιολογητικά για την εκτέλεση των έργων. Οι προθεσμίες είναι πολύ μικρές: 15 ημερών. (2.) Και σε περίπτωση που γίνει καθυστέρηση μπορεί να κινηθεί πειθαρχική διαδικασία σε βάρος των αρμόδιων υπαλλήλων. Έχει παρατηρηθεί στο πρόσφατο παρελθόν πως οι διαταγές για εγκρίσεις και μη εγκρίσεις (συχνά σε βάρος του δημόσιου συμφέροντος) έρχονται από τους επικεφαλής των υπουργείων και γι’ αυτούς δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη δίωξης. Είναι γνωστό πως το δημόσιο είναι αργό στους ρυθμούς του, στην περίπτωση των μεγάλων έργων ζητείται επιτάχυνση της λειτουργίας του σε ρυθμούς που θα υποβαθμίσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών με κινδύνους τόσο για τη βιωσιμότητα του έργου όσο και της κοινωνικής ισορροπίας. (3.) Είναι άδικο για τους υπόλοιπους που αιτούνται άδειες για την πραγματοποίηση έργων το ότι δεν υπάρχει μέριμνα για την επιτάχυνση του ρυθμού αδειοδότησής τους. Σε αντίθεση στα «μεγάλα έργα» αυτός ο χρόνος περιορίζεται στους 3 μήνες, χρονικό διάστημα, το οποίο είναι αφύσικο. Επίσης δεν δίνεται προτεραιότητα στη διαφάνεια της διαδικασίας αδειοδότησης ενός μεγάλου έργου.

 • 26 Αυγούστου 2010, 10:16 | ΒΑΣΩ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

  Σε πάρα πολλές διατάξεις νόμου του παρελθόντος αναγράφησαν προθεσμίες εκτέλεσης για τη διοίκηση, εν προκειμένω για την εγκριση της άδειας, οι οποίες αφενός μεν δεν τηρήθηκαν ποτέ, είτε εξαιτίας των υπαλλήλων είτε εξαιτίας των ιδιωτών, αφετέρου σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει τόσο μεγάλη πληθώρα νόμων που ρυθμίζουν το ίδιο θέμα (με διαφορετικό τρόπο, γιατί εδώ δεν αναφέρονται οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης των αδειών αυτών) με αποτέλεσμα να δημιουργούνται διχογνωμίες και εξ αυτών επιπλέον καθυστερήσεις. Εάν δεν συμπληρωθεί το άρθρο κατάλληλα δεν πρόκειται να τηρηθεί καμμία προθεσμία

 • 26 Αυγούστου 2010, 09:33 | Ράνια Κοκκινίδου

  Με αυτό το άρθρο περάσαμε στην αντίπερα όχθη. Είναι τόσο περιορισμένες οι προθεσμίες που ουσιασιτκά οι άδειες «θα χαρίζονται».

 • Εκβιάζονται οι «αρμόδιοι υπάλληλοι» με κίνηση πειθαρχικής διαδικασίας με ότι αυτό σηματοδοτεί.
  Ο χρόνος των 3 μηνών «για όλες τις άδειες που απαιτούνται για τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση και λειτουργία των επενδύσεων των μεγάλων έργων σημαίνει στην πραγματικότητα ότι η υποβολή του φακέλου σημαίνει και την αδειοδότηση της επένδυσης χωρίς κανέναν ουσιαστικό έλεγχο.

 • 23 Αυγούστου 2010, 12:06 | Δημήτρης

  Η παράγραφος 3 αποτελεί την μόνη ρυξικέλευθη καινοτομία του άρθρου, για την οποία καλό είναι να σκεφτείτε τις συνέπειες της διατύπωσης. Καταρχήν όλες οι υπόλοιπες προθεσμίες είναι απολύτως βέβαιον ότι δεν θα τηρηθούν απο την σημερινη δημόσια διοίκηση, αλλα ας τα παρουμε απο την αρχή : η παράγραφος 1 εξαντλεί το 15ήμερο σε απλό έλεγχο του φακέλλου απο πλευράς πληρότητας εγγράφων. Τι σημαίνει πληρότητητα ; αν εννοείτε την τυπική πληρότητα των υποβαλλόμενων εγγράφων(πχ ο έλεγχος που γινεται στο φάκελλο οικοδομικής αδείας) έχει καλώς. Πολλές φορές όμως οι δημόσιες αρχές, στο πλαισιο της διακριτικής τους ευχέρειας και κατα τον ουσιαστικό έλεγχο, ζητούν και έγγραφα που δεν προβλέπει η νομοθεσία : πχ στο πλαισια ελέγχου επάρκειας μέσων πυρόσβεσης έχουν ζητήσει βεβαιωση απο την πυροσβεστική ότι οι δρόμοι έχουν επαρκές πλάτος για την διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων. Εάν ο φάκελλος είναι τυπικά πλήρης δικαιούμαι να πώ στην Δημόσια Υπηρεσία ότι δεν δικαιούται να ζητήσει κανένα άλλο έγγραφο; Δεν είμαι αντίθετος απλά το επισημαίνω. Επίσης τι σήμαίνει η παράγραφος 3; θα μπορεί να εκδοθεί και η ΜΠΕ έτσι; εάν μου ασκηθεί έλεχγος απο δημόσια αρχή ή αν θέλω να πάρω δάνειο απο την τραπεζα και μου ζητήσουν την άδεια μου, τί θα δείξω απο πλευράς εγγράφων ; το τεκμήριο του Νόμου; τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης της αίτησης ;εάν η άδεια κατα νόμο εκδίδεται κατα διακριτική ευχέρεια και δυναται να περιλαμβάνει όρους (πχ χρονική διάρκεια)η άδεια που λαμβάνω κατα τεκμήριο ποιους όρους θα έχει;

 • Μακάρι να λειτουργήσει η διάταξη. Επιτέλους να ξυπνήσουν όσοι στο Δημόσιο θεωρούν ότι θα «ορίζουν» τον χρόνο και εξέλιξη των αναπτυξιακών διαδικασιών….

 • 17 Αυγούστου 2010, 21:39 | Triantafyllos Katiniotis

  Ανοικτό Σύστημα χωρίς διαγωνισμό δεν νοείται. Γιατί οι σύμβουλοι να κάνουν κουμάντο στα έργα? Τόσοι Μηχανικοί δημόσιοι υπάλληλοι είναι ανίκανοι? Εκτίμηση αποζημίωσης απαλλοτριωθείσας έκτασης σε 15 ή 10 ημέρες είναι αδύνατη. Μήπως δεν ξέρετε σε τι αναφέρεστε? Μήπως ο στόχος πάταξης της διαφθοράς ΔΕΝ εξυπηρετείται όταν ορίζεται ο προιστάμενος της ΔΟΥ ή ένας (!!!!) Μηχανικός να εκτιμά αποζημιώσεις? Το σχέδιο νόμου όπως «βγήκε» για διαβούλευση είναι φανερά αδούλευτο, πρόχειρο και χρειάζεται π[εραιτέρω ανάλυση από γνώστες του αντικειμένου. Καλό είναι να αποσυρθεί και να επεξεργαστεί περισσότερο, αν πρόκειται να δημιουργηθεί μέσω αυτού ανάπτυξη της χώρας και όχι διευκόλυνση συγκεκριμένων συμφερόντων.

 • 17 Αυγούστου 2010, 11:55 | Χ. ΚΑΡΑΖΟΥΠΗΣ

  ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΑΔΙΑΦΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΤΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΤΕ ΕΙΝΑΙ ΝΑΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΠΟΝΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΥΤΑΜΑΡΕΣ ΠΟΥ ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ…….

 • Εφόσον μία άδεια παρέχεται αυτοδίκαια, κατόπιν μη απάντησης από τον αρμόδιο φορέα, ο οργανισμός Invest in Greece θα πρέπει να παρέχει την άδεια «έναντι αυτού» χωρίς να αναγκάζει τον επενδυτή σε περαιτέρω πράξεις. Προηγούμενη εμπειρία όπου η αυτοδίκαιη αδειοδότηση γινόταν μέσω εξώδικου θεωρημένου από την οικία αστυνομική αρχή δημιουργεί επιπλέον κωλυσιεργίες και καθυστερήσεις.