• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΔΕ-ΕΙΤΗΣΕΕ-ΕΔΕΕ' | 25 Ιουλίου 2016, 10:25

    Οι φορείς που απαρτίζουν την αγορά της τηλεοπτικής διαφήμισης: Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ) - Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (ΕΙΤΗΣΕΕ) – Ένωση Εταιριών Διαφήμισης & Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ), συνοψίζουν τις θέσεις τους, ως εξής: • Το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία της διαφημιστικής αγοράς, είναι απαρχαιωμένο και πρέπει να απλουστευθεί και να εκσυγχρονισθεί, ώστε να αφήσει τις επιχειρήσεις του κλάδου να αναπτυχθούν και να λειτουργήσει ο υγιής ανταγωνισμός. • Στο πλαίσιο αυτό, οι εταίροι της αγοράς βρίσκονται σύμφωνοι με τον στόχο της Κυβέρνησης για διαφάνεια. • Επίσης είναι σύμφωνοι με την υιοθέτηση ενός τεχνολογικά σύγχρονου συστήματος αποτύπωσης της αγοράς χρόνου στους τηλεοπτικούς σταθμούς. • Οι φορείς είναι κατηγορηματικά αντίθετοι στην ανάληψη του ρόλου του ρυθμιστή (ιδιοκτήτη – εντολέα) του συστήματος από την ΓΓΕ-Ε, δηλαδή το Κράτος. Με βάση τόσο το εθνικό όσο και το ευρωπαϊκό δίκαιο, ο ρόλος αυτός συνιστά ανεπίτρεπτο περιορισμό της ελευθερίας των συναλλαγών σε οποιαδήποτε αγορά, δηλαδή Κρατικό Μονοπώλιο. Ειδικά για την προστασία της ανεξαρτησίας των Μέσων, τόσο η εθνική όσο και η ευρωπαϊκή νομοθεσία, περιορίζουν τη δυνατότητα παρέμβασης του Κράτους στη λειτουργία των ΜΜΕ και παρέχουν το δικαίωμα της εποπτείας τους σε Ανεξάρτητη Αρχή. • Τα τεχνικά ζητήματα της αγοράς χρόνου στην τηλεόραση είναι εξαιρετικά σύνθετα και πολυδιάστατα και δεν εξυπηρετούνται από τη διαδικασία δημοπράτησης όπως περιγράφεται στο σ/ν. Επομένως, για να προστατευθεί η ευελιξία που επιτρέπουν οι τεχνολογικές εξελίξεις, δηλαδή η δημιουργικότητα στην ανάπτυξη του τηλεοπτικού προϊόντος - κάτι που αποτελεί βασική μέριμνα της ευρωπαϊκής Πρότασης Οδηγίας για τα οπτικοακουστικά μέσα - ο τρόπος πώλησης του τηλεοπτικού διαφημιστικού προϊόντος πρέπει να διαμορφώνεται από τα ενδιαφερόμενα μέρη στο πλαίσιο της ελευθερίας των συμβάσεων. • Σε σχέση με το νέο φόρο 10% υπέρ τρίτων (διαχειριστή κλπ) που προβλέπεται στο σ/ν, επισημαίνεται ότι πρέπει πλέον να πάψει η επιλεκτική υπερ-φορολόγηση της τηλεοπτικής διαφήμισης, ήδη επιβαρυμένης με Ειδικό Φόρο Τηλεόρασης 20%. • Ο στόχος της διαφάνειας μπορεί να εξυπηρετηθεί άριστα, μέσω της νομοθέτησης ενός ολοκληρωμένου συστήματος αποτύπωσης της διαφημιστικής δαπάνης - και όχι διαχείρισής - της και μάλιστα χωρίς την επιβάρυνση μεσάζοντος. Το σύστημα αυτό, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές καλές πρακτικές και τις επιταγές των σχετικών Οδηγιών της ΕΕ – σε ισχύ και υπό διαμόρφωση – θα λειτουργεί ως θεσμοθετημένο διακλαδικό όργανο (Joint Industry Committee) και θα εποπτεύεται από την αρμόδια για τον έλεγχο των ΜΜΕ Ανεξάρτητη Αρχή. • Η πρόταση αυτή: - Εξασφαλίζει τη συναίνεση όλων των εταίρων της αγοράς. - Ανταποκρίνεται στην ανάγκη του Υπουργού Επικρατείας για ένα σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης της διαφημιστικής δαπάνης. - Είναι εύλογη γιατί δεν απαιτεί κανενός είδους υπερ-φορολόγηση. Το κόστος θα είναι μικρό (πρώτη εκτίμηση: λιγότερο από 1% αντί του 10% που αναφέρει το σ/ν) και θα βαρύνει τους εταίρους της αγοράς. - Είναι σύννομη από κάθε άποψη. Σημείωση: Οι παραπάνω παρατηρήσεις είναι συνοπτικές επί του συνόλου και όχι κατ’ άρθρο και κατατίθενται υπό την επιφύλαξη πρόσθετων παρατηρήσεων, εάν χρειαστεί.