Άρθρο 01 – Σύσταση

Συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Ηλεκτρονικό Σύστημα διάθεσης μονάδων Διαφημιστικού Χρόνου διαμέσου του οποίου θα διενεργούνται οι αγορές και οι πωλήσεις του Διαφημιστικού Χρόνου σε ιδιωτικά και δημόσια τηλεοπτικά μέσα.

 • Οι φορείς που απαρτίζουν την αγορά της τηλεοπτικής διαφήμισης: Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ) – Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (ΕΙΤΗΣΕΕ) – Ένωση Εταιριών Διαφήμισης & Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ), συνοψίζουν τις θέσεις τους, ως εξής:

  • Το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία της διαφημιστικής αγοράς, είναι απαρχαιωμένο και πρέπει να απλουστευθεί και να εκσυγχρονισθεί, ώστε να αφήσει τις επιχειρήσεις του κλάδου να αναπτυχθούν και να λειτουργήσει ο υγιής ανταγωνισμός.
  • Στο πλαίσιο αυτό, οι εταίροι της αγοράς βρίσκονται σύμφωνοι με τον στόχο της Κυβέρνησης για διαφάνεια.
  • Επίσης είναι σύμφωνοι με την υιοθέτηση ενός τεχνολογικά σύγχρονου συστήματος αποτύπωσης της αγοράς χρόνου στους τηλεοπτικούς σταθμούς.
  • Οι φορείς είναι κατηγορηματικά αντίθετοι στην ανάληψη του ρόλου του ρυθμιστή (ιδιοκτήτη – εντολέα) του συστήματος από την ΓΓΕ-Ε, δηλαδή το Κράτος. Με βάση τόσο το εθνικό όσο και το ευρωπαϊκό δίκαιο, ο ρόλος αυτός συνιστά ανεπίτρεπτο περιορισμό της ελευθερίας των συναλλαγών σε οποιαδήποτε αγορά, δηλαδή Κρατικό Μονοπώλιο. Ειδικά για την προστασία της ανεξαρτησίας των Μέσων, τόσο η εθνική όσο και η ευρωπαϊκή νομοθεσία, περιορίζουν τη δυνατότητα παρέμβασης του Κράτους στη λειτουργία των ΜΜΕ και παρέχουν το δικαίωμα της εποπτείας τους σε Ανεξάρτητη Αρχή.
  • Τα τεχνικά ζητήματα της αγοράς χρόνου στην τηλεόραση είναι εξαιρετικά σύνθετα και πολυδιάστατα και δεν εξυπηρετούνται από τη διαδικασία δημοπράτησης όπως περιγράφεται στο σ/ν. Επομένως, για να προστατευθεί η ευελιξία που επιτρέπουν οι τεχνολογικές εξελίξεις, δηλαδή η δημιουργικότητα στην ανάπτυξη του τηλεοπτικού προϊόντος – κάτι που αποτελεί βασική μέριμνα της ευρωπαϊκής Πρότασης Οδηγίας για τα οπτικοακουστικά μέσα – ο τρόπος πώλησης του τηλεοπτικού διαφημιστικού προϊόντος πρέπει να διαμορφώνεται από τα ενδιαφερόμενα μέρη στο πλαίσιο της ελευθερίας των συμβάσεων.
  • Σε σχέση με το νέο φόρο 10% υπέρ τρίτων (διαχειριστή κλπ) που προβλέπεται στο σ/ν, επισημαίνεται ότι πρέπει πλέον να πάψει η επιλεκτική υπερ-φορολόγηση της τηλεοπτικής διαφήμισης, ήδη επιβαρυμένης με Ειδικό Φόρο Τηλεόρασης 20%.
  • Ο στόχος της διαφάνειας μπορεί να εξυπηρετηθεί άριστα, μέσω της νομοθέτησης ενός ολοκληρωμένου συστήματος αποτύπωσης της διαφημιστικής δαπάνης – και όχι διαχείρισής – της και μάλιστα χωρίς την επιβάρυνση μεσάζοντος. Το σύστημα αυτό, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές καλές πρακτικές και τις επιταγές των σχετικών Οδηγιών της ΕΕ – σε ισχύ και υπό διαμόρφωση – θα λειτουργεί ως θεσμοθετημένο διακλαδικό όργανο (Joint Industry Committee) και θα εποπτεύεται από την αρμόδια για τον έλεγχο των ΜΜΕ Ανεξάρτητη Αρχή.
  • Η πρόταση αυτή:
  – Εξασφαλίζει τη συναίνεση όλων των εταίρων της αγοράς.
  – Ανταποκρίνεται στην ανάγκη του Υπουργού Επικρατείας για ένα σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης της διαφημιστικής δαπάνης.
  – Είναι εύλογη γιατί δεν απαιτεί κανενός είδους υπερ-φορολόγηση. Το κόστος θα είναι μικρό (πρώτη εκτίμηση: λιγότερο από 1% αντί του 10% που αναφέρει το σ/ν) και θα βαρύνει τους εταίρους της αγοράς.
  – Είναι σύννομη από κάθε άποψη.

  Σημείωση: Οι παραπάνω παρατηρήσεις είναι συνοπτικές επί του συνόλου και όχι κατ’ άρθρο και κατατίθενται υπό την επιφύλαξη πρόσθετων παρατηρήσεων, εάν χρειαστεί.

 • 17 Ιουλίου 2016, 20:25 | george maniatis

  γιατί συστηνεται στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και επικοινωνίας το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό σύστημα? δεν θα έπρεπε τέτοιες αρμοδιότητες να υπάγονται σε ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές, τρίτες τόσο προς την κυβέρνηση όσο κ προς την »αγορά»?
  στο ίδιο άρθρο 1 υπάρχει αναφορά ότι διαμέσου του συστηματος θα διενεργούνται όλες οι αγοραπωλησίες, σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά τηλεοτπικά μέσα? εννοούνται τα περιφερειακά και τα συνδρομητικά? γιατί παρακάτω η αναφορά »επικεντρώνεται» στα εθνικής εμβέλειας γενικού περιέχομενου μόνο.

 • 15 Ιουλίου 2016, 11:58 | ΕΣΡ

  Το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου δεν συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση, κατά συνέπεια δεν υπάρχει καμία εξήγηση για την αναγκαιότητα δημιουργίας του περιγραφομένου σε αυτό συστήματος διαπραγμάτευσης διαφημιστικού χρόνου.Δεν υπάρχει επίσης έκθεση που να αποτυπώνει το κόστος ανάπτυξης και λειτουργίας του συστήματος, καθώς και το αναμενόμενο όφελος από την λειτουργία του, και μάλιστα σε σχέση με την συνολική αξία του μελλοντικού υπό διαπραγμάτευση προϊόντος, η αξία του οποίου δεν είναι εισέτι γνωστή. Ομοίως, δεν περιγράφονται σαφώς η λειτουργία της συμβάσεως (προϊόν, τρόπος καταβολής του τιμήματος, χρόνος παράδοσης του προϊόντος), ούτε η δυνατότητα προσαρμογής του συστήματος στις νέες τεχνολογίες μετάδοσης των διαφημιστικών μηνυμάτων. Τέλος, δεν είναι σαφές πoιό είναι το υπό διαπραγμάτευση προϊόν, εφόσον η έννοια της τηλεοπτικής διαφήμισης είναι διακριτή από εκείνη της χορηγίας και της τοποθέτησης προϊόντος σύμφωνα με την Οδηγία 2010/13/ΕΕ.

  Περαιτέρω, με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου παρακάμπτεται το ΕΣΡ, ως αποκλειστικώς αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή για την άσκηση του άμεσου ελέγχου στη λειτουργία όλου του φάσματος των δραστηριοτήτων και συναλλαγών που άπτονται του ραδιοτηλεοπτικού προϊόντος. Oι αρμοδιότητες ελέγχου παρέχονται αφενός στον Διαχειριστή που λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία χωρίς να διαθέτει κανένα από τα εχέγγυα ανεξαρτησίας μιας Ανεξάρτητης Αρχής και αφετέρου στο Ρυθμιστή που ταυτίζεται με την εκτελεστική εξουσία, από την οποία ο συνταγματικός νομοθέτης έχει αφαιρέσει την αρμοδιότητα άσκησης του άμεσου ελέγχου επί της τηλεόρασης.

  Ωστόσο, οι ρυθμιστικές αρμοδιότητες του ΕΣΡ μπορούν να επεκταθούν και μάλιστα χωρίς πρόσθετα έξοδα στο πεδίο εποπτείας της διαφημιστικής δραστηριότητας των τηλεοπτικών φορέων. Σε εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 12 παρ. 12 του Ν. 2328/1995, οι τηλεοπτικοί φορείς μπορούν να καταρτίζουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικώς και σε πραγματικό χρόνο το αναλυτικό ημερολόγιο διαφημίσεων σε κατάλληλα σχεδιασμένο πληροφοριακό σύστημα. Το σύστημα θα παρέχει πρόσβαση στο ΕΣΡ και την αρμόδια υπηρεσία του Υπ. Οικονομικών. Έτσι, με συγκριτικά πολύ μικρότερο κόστος μπορεί να παρέχεται επαρκής πληροφόρηση για τη διαφημιστική δραστηριότητα των ηλεκτρονικών ΜΜΕ και να υποβάλλονται σε τακτικό έλεγχο για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους έναντι του Δημοσίου με αντιπαραβολή των στοιχείων του μεταδιδόμενου προγράμματος που τηρούνται στο ΕΣΡ. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ισορροπία κόστους – οφέλους για το Δημόσιο, χωρίς την επιβολή ασφυκτικών περιορισμών στις συναλλαγές μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν το διαφημιστικό προϊόν.