• Σχόλιο του χρήστη 'Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών' | 28 Ιουλίου 2017, 14:14

    Το άρθρο 11 προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής: Σύσταση Γραφείου για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες 1. Στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού συνιστάται Γραφείο για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. 2. Στην αρμοδιότητα του Γραφείου για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες ανήκει ο συντονισμός των αρμόδιων Υπουργείων για τη χάραξη και την εφαρμογή δημόσιων πολιτικών που προάγουν τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, η συνεργασία με το Νομικό Γραφείο και το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης για την υλοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 και η συνεργασία με τα Σημεία Αναφοράς του άρθρου 12. Περαιτέρω στην αρμοδιότητα του Γραφείου για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες ανήκει η εκπόνηση και υποβολή στη Βουλή προς έγκριση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Άτομα με Αναπηρίες, η σύνταξη και υποβολή στην Επιτροπή των εκθέσεων του άρθρου 35 της Σύμβασης καθώς και η διαβούλευση με τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των Ατόμων με Αναπηρίες για θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητές του Γραφείου 3. Το Γραφείο για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες ορίζεται ως Συντονιστικός Μηχανισμός κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 33 της Σύμβασης και αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες που καθορίζονται από τη Σύμβαση και το Πρωτόκολλο σε σχέση με την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης και των σχετικών με τον παρόντα νόμο δράσεων. 4. Με απόφαση του Πρωθυπουργού καθορίζονται οι θέσεις, η εσωτερική διάρθρωση, η σύνθεση σε προσωπικό και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη σύσταση και τη λειτουργία του Γραφείου της παραγράφου 1.