• Σχόλιο του χρήστη 'Εταιρεία Alzheimer Αθηνών' | 31 Ιουλίου 2017, 11:29

    Τα Άρθρα της ΣΔΑΑ περιλαμβάνουν: ικανότητα, υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων, υποστήριξη της ανεξάρτητης διαβίωσης και προστασία των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων μεταξύ άλλων. Συγκεκριμένα, τα Άρθρα 8 (Ευαισθητοποίηση) και 9 (Προσβασιμότητα) αφορούν στην ευαισθητοποίηση της κοινότητας αλλά και στην προσβασιμότητα. Η προσβασιμότητα αφορά άμεσα στη διασφάλιση των ατόμων με άνοια στην πρόσβαση σε ίση βάση με τους άλλους στο φυσικό περιβάλλον, τα μέσα μεταφοράς, την πληροφορία και τις επικοινωνίας σε αστικές αλλά και αγροτικές περιοχές. Τα Άρθρα 5 (Ισότητα και Μη-Διάκριση), 8 (Ευαισθητοποίηση), 9 (Προσβασιμότητα), 19 (Ανεξάρτητη διαβίωση και ένταξη στην κοινωνία), 21 (Ελευθερία της έκφρασης και της γνώμης και πρόσβαση στην πληροφορία), 24 (Εκπαίδευση), 26 (Αποκατάσταση και επανάκτηση), 27 (Εργασία και Απασχόληση), 29 (Ανεκτό βιοτικό επίπεδο και κοινωνική προστασία) και 30 (Συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή, την αναψυχή, τον ελεύθερο χρόνο και τον αθλητισμό) επηρεάζουν ουσιαστικά τη δυνατότητα των ατόμων στα πρώτα στάδια της άνοιας να παραμείνουν ενεργά στην κοινότητα και να συνεχίσουν να ασκούν τους ρόλους τους και να ακολουθούν τα ενδιαφέροντά τους. Τα Άρθρα 14 (Ελευθερία και Ασφάλεια του Ατόμου),16 (Απαλλαγή από την εκμετάλλευση, τη βία και την κακομεταχείριση) και 23 (Σεβασμός της κατοικίας και της οικογένειας) προάγουν καλή ποιότητα ζωής για τα άτομα με άνοια στα τελικά στάδιά της. Τα Άρθρα 10 (Δικαίωμα στη ζωή), 13 (Πρόσβαση στη δικαιοσύνη), 14 (Ελευθερία και ασφάλεια του ατόμου), 15 (Απαλλαγή από βασανιστήρια ή σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία), 16 (Απαλλαγή από την εκμετάλλευση, τη βία και την κακομεταχείριση) και 28 (Ανεκτό βιοτικό επίπεδο και κοινωνική προστασία) έχουν ιδιαίτερη σχέση με τα άτομα με αναπηρία που ζουν με περιορισμένους κοινωνικο-οικονομικούς πόρους. Το Άρθρο 28 προάγει επαρκείς συνθήκες διαβίωσης που αφορά τα άτομα με άνοια καθώς σημαντικός αριθμός ατόμων με άνοια επηρεάζεται και κοινωνικο-οικονομικά αντιμετωπίζοντας δυσκολίες συχνά ανυπέρβλητες που αφορούν στην επιβίωσή του σε δυσχερείς συνθήκες. Λειτουργικότητα και Δικαιοπρακτική Ικανότητα: Είναι ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο η εκτίμηση της λειτουργικότητας στην άνοια. Η διάγνωση της «άνοιας» δε συνεπάγεται αυτόματα απώλεια της δικαιοπρακτικής ικανότητας. Συνεπώς, η ΣΔΑΑ με την έννοια της «υποστηριζόμενης λήψης απόφασης» θα πρέπει να έχει άμεση εφαρμογή στο να προστατεύει τα δικαιώματα των ατόμων με άνοια λαμβάνοντας υπόψη την προοδευτική εκπτωτική πορεία της άνοιας και την διαρκή και ακριβή εκτίμηση του σταδίου, των συμπτωμάτων, του είδους και εν τέλει της λειτουργικότητας και ικανότητας για λήψη απόφαση που έχει το άτομο με άνοια.