• Σχόλιο του χρήστη 'Εταιρεία Alzheimer Αθηνών' | 31 Ιουλίου 2017, 11:11

    Θα μπορούσε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ατόμων με άνοια στις δημόσιες υπηρεσίες με κατάλληλη εκπαίδευση των δημόσιων λειτουργών. Επίσης, οι νέες τεχνολογίες μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο από τα άτομα με άνοια όσο και από τους φροντιστές τους και πρέπει να υποστηρίζονται και να προωθούνται. Η εκπαίδευση των φροντιστών στο πλαίσιο του e-literacy αλλά και των ατόμων με προβλήματα μνήμης θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά την ποιότητα ζωής και να δώσει πρόσβαση σε υλικό ψυχοεκπαίδευσης αλλά και μη-φαρμακευτικής αντιμετώπισης των προβλημάτων μνήμης.