Άρθρο 06 – Πρόσβαση στο φυσικό, δομημένο και ηλεκτρονικό περιβάλλον

1. Τα διοικητικά όργανα και αρχές στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους μεριμνούν για τη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, τόσο σε συνήθεις συνθήκες όσο και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
2. Τα διοικητικά όργανα και αρχές στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους, διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, ιδίως στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, πληροφορίες και υπηρεσίες, περιλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και των υπηρεσιών διαδικτύου.

  • 5.Το Άρθρο 6 να μετονομαστεί σε «ίση μεταχείριση και εύλογες προσαρμογές» και να τροποποιηθεί/συμπληρωθεί ως ακολούθως :
    «1. Τα διοικητικά όργανα και αρχές, επιπλέον της υποχρέωσης εφαρμογής των αρχών του καθολικού σχεδιασμού, υποχρεούνται να λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα του άρθρου 5 της Σύμβασης παρέχοντας -όπου απαιτείται- εύλογες προσαρμογές για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών ενός ή περισσότερων Ατόμων με Αναπηρίες προκειμένου να διασφαλιστεί για εργαζόμενους ή/και εξυπηρετούμενους με αναπηρίες η αρχή της ίσης μεταχείρισης. Τα διοικητικά όργανα και αρχές υποχρεούνται επίσης να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλίζουν την εφαρμογή εύλογων προσαρμογών στον ιδιωτικό τομέα προκειμένου να εξαλειφθούν οι διακρίσεις από οποιοδήποτε πρόσωπο, οργανισμό ή ιδιωτική επιχείρηση σε βάρος των εργαζόμενων ή/και εξυπηρετούμενων με αναπηρίες. 2. Εύλογες προσαρμογές υποχρεούνται να παρέχουν και επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού τομέα που είναι ανοικτές ή παρέχουν υπηρεσίες σε κοινό καθώς και όταν απασχολούν εργαζόμενους με αναπηρίες προκειμένου να εξαλειφθούν οι διακρίσεις λόγω της αναπηρίας. Προκειμένου για επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού τομέα, οι ως άνω εύλογες προσαρμογές παρέχονται υπό την προϋπόθεση της μη επιβολής δυσανάλογου ή αδικαιολόγητου βάρους, το οποίο υποχρεούται να αποδείξει ο υπόχρεος στην ασκούσα την εποπτεία αυτού αρμόδια αρχή προκειμένου να τύχει της σχετικής απαλλαγής. 3. Στις εύλογες προσαρμογές περιλαμβάνονται ενδεικτικά, μέτρα παροχής υποστηρικτικής τεχνολογίας, προσωπικής βοήθειας και ενδιαμέσων, εξατομικευμένη προσαρμογή διαδικασιών ή πρακτικών, εξειδικευμένες υπηρεσίες και βοηθητικές υπηρεσίες για την επικοινωνία».

  • Θα μπορούσε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ατόμων με άνοια στις δημόσιες υπηρεσίες με κατάλληλη εκπαίδευση των δημόσιων λειτουργών. Επίσης, οι νέες τεχνολογίες μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο από τα άτομα με άνοια όσο και από τους φροντιστές τους και πρέπει να υποστηρίζονται και να προωθούνται. Η εκπαίδευση των φροντιστών στο πλαίσιο του e-literacy αλλά και των ατόμων με προβλήματα μνήμης θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά την ποιότητα ζωής και να δώσει πρόσβαση σε υλικό ψυχοεκπαίδευσης αλλά και μη-φαρμακευτικής αντιμετώπισης των προβλημάτων μνήμης.

  • 17 Ιουλίου 2017, 20:31 | Αφροδίτη Βαμβακα

    Πέραν των ιδιωτικών και δημόσιων νοσοκομείων, να επιβληθεί και να εποπτεύεται η απροσκοπτη πρόσβαση σε ιατρεια/ οδοντιατρεια/φυσικοθεραπευτηρια. Σε νομο 20.000 κατοίκων με 10 οδοντίατρους, μονο ενας έχει προσβάσιμη είσοδο. Οι παραλίες είναι άπειρες, ουδεμία έχει πρόσβαση για αμαξίδια, θέση πάρκινγκ αμεα κλπ

  • 10 Ιουλίου 2017, 10:42 | An

    Καθώς για πολλά ΑμεΑ η ηλεκτρονική επικοινωνία και το διαδίκτυο αποτελούν τα κύρια (ή τα μοναδικά) μέσα για την επικοινωνία τους με τον έξω κόσμο, το κράτος οφείλει να θεσπίσει διάταξη που θα υποχρεώνει τους τηλεπικοινωνιακούς φορείς να παρέχουν έκπτωση στη χρήση τηλεπικοινωνιών και ευρυζωνικού δικτύου. Η υπάρχουσα διάταξη είναι αναχρονιστική, καθώς προβλέπει (αλλά δεν υποχρεώνει)την έκπτωση σε τηλεφωνικές μονάδες ΜΟΝΟ σταθερού τηλεφώνου, και όχι κινητού (και μόνο για τον ΟΤΕ – οι υπόλοιπες εταιρείες τηλεφωνίας δεν εφαρμόζουν αυτή τη διάταξη), ενώ για τη σύνδεση στο διαδίκτυο προβλέπει έκπτωση ΜΟΝΟ για dial-up συνδέσεις, πράγμα εξωπραγματικό για την εποχή μας.