• 10.Η παρ. 2 του άρθρου 11 «Αρμοδιότητα για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες – Συντονιστικός Μηχανισμός στην Κυβέρνηση» να συμπληρωθεί ως ακολούθως: «2. Στην αρμοδιότητα του Υπουργού Επικρατείας της παραγράφου 1 ανήκει ειδικότερα ο συντονισμός των αρμόδιων Υπουργείων για τη χάραξη και την εφαρμογή δημόσιων πολιτικών που προάγουν τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και η συνεργασία με το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς του άρθρου 12. Περαιτέρω στην αρμοδιότητα του Υπουργού Επικρατείας ανήκει ο συντονισμός και η παρακολούθηση του έργου των συναρμόδιων Υπουργείων για την εφαρμογή της Σύμβασης και στον ιδιωτικό τομέα. Ο Υπουργός Επικρατείας ως Συντονιστικός Μηχανισμός καταρτίζει, εντός έξι (6) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, σε συνεργασία με το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς του άρθρου 12 και τα Επιμέρους Σημεία Αναφοράς των άρθρων 13 και 14, εθνικό πρόγραμμα εναρμόνισης του εσωτερικού εθνικού δικαίου με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο που τη συνοδεύει».