• Σχόλιο του χρήστη 'Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών' | 14 Ιανουαρίου 2021, 13:38

    Στο άρθρο 3 παρ. 1 η Αρχή δύναται να συνάπτει συμβάσεις με την Ε.Σ.Α.μεΑ. και με φορείς μέλη της για τη διενέργεια ερευνών, μελετών και έργων για κάθε διακριτή αναπηρία.