• Κρίνεται σκόπιμο η έκθεση της συγκεκριμένης Επιτροπής να συζητείται στην καταλληλότερη Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων και όχι στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ή τουλάχιστον σε κοινή συνεδρίαση και των δυο Επιτροπών του Κοινοβουλίου.