Άρθρο 24 Εκθέσεις

 

Η Επιτροπή υποβάλλει έως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους έκθεση στον Πρωθυπουργό, στον Πρόεδρο της Βουλής και στους αρχηγούς των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η έκθεση του προηγούμενου εδαφίου συζητείται στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής των Ελλήνων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της. Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλλει εκθέσεις και κατά τη διάρκεια του έτους.

  • Κρίνεται σκόπιμο η έκθεση της συγκεκριμένης Επιτροπής να συζητείται στην καταλληλότερη Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων και όχι στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ή τουλάχιστον σε κοινή συνεδρίαση και των δυο Επιτροπών του Κοινοβουλίου.

  • Αναφέρεστε στην έκθεση της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής; Αν ναι, τι δουλειά έχει η Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με τα ως άνω άκρως εξειδικευμένα θέματα; Μήπως πρέπει να γίνει αναδιατύπωση;