• 3. Στο άρθρο 10: α) στην παρ. 1 που αφορά στη σύνθεση της ΕΕΔΑ, να προβλεφθεί επίσης ο ορισμός αναπληρωτών των τακτικών μελών. Αιτιολόγηση: Με τον ορισμό των αναπληρωτών εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία της Επιτροπής, όταν το τακτικό μέλος κωλύεται να συμμετάσχει στις εργασίες της ολομέλειας.