Άρθρο 10 Σύνθεση

 1. Η ΕΕΔΑ αποτελείται από τα εξής μέλη:

α) Ένα (1) πρόσωπο οριζόμενο από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ),

β) ένα (1) πρόσωπο οριζόμενο από την Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ),

γ) ένα (1) πρόσωπο οριζόµενο από την Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία (Ε.Σ.Α.µεΑ.),

δ) ένα (1) πρόσωπο οριζόμενο από την Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά «ΕΛΛΑΝ-ΠΑΣΣΕ»,

ε) ένα (1) πρόσωπο οριζόμενο από τη Διεθνή Αμνηστία,

στ) ένα (1) πρόσωπο οριζόμενο από την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου,

ζ) ένα (1) πρόσωπο οριζόμενο από το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου,

η) ένα (1) πρόσωπο οριζόμενο από το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες,

θ) ένα (1) πρόσωπο οριζόμενο από τον Σύνδεσμο για τα Δικαιώματα της Γυναίκας,

ι) ένα (1) πρόσωπο οριζόμενο από κοινού από το «Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.)», από το «Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Αθήνας – Athens Pride (Άθενς Πράιντ)», από την «Ομοφυλοφιλική και Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδας» (ΟΛΚΕ), από την «COLOUR YOUTH – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας (COLOUR YOUTH)» και από τις «Οικογένειες Ουράνιο Τόξο»,

ια) ένα (1) πρόσωπο οριζόμενο από κοινού από τη WWF και την Greenpeace,

ιβ) τον Συνήγορο του Πολίτη,

ιγ) ένα (1) μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που προτείνεται από τον Πρόεδρό της,

ιδ) ένα (1) μέλος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, που προτείνεται από τον Πρόεδρό της,

ιε) ένα (1) μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, που προτείνεται από τον Πρόεδρό του,

ιστ) δύο (2) καθηγητές Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που ορίζονται από την Ολομέλεια,

ιζ) ένα (1) μέλος που ορίζεται από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και

ιη) έως τέσσερα (4) πρόσωπα οριζόμενα από ερευνητικά ιδρύματα ή οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που επιλέγονται από την Ολομέλεια της ΕΕΔΑ, με κριτήριο, για δύο (2) τουλάχιστον από τους ανωτέρω φορείς, την κατά το δυνατό οριζόντια κάλυψη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στην ανωτέρω περίπτωση, η απόφαση της Ολομέλειας για χορήγηση δικαιώματος ορισμού μέλους λαμβάνεται, κατά τα περαιτέρω οριζόμενα στον Κανονισμό της, και εφόσον ο ορισμός μέλους στο αντίστοιχο πεδίο δικαιωμάτων δεν γίνεται από οργάνωση τρίτου βαθμού αντιπροσώπευσης.

 1. Κάθε Υπουργείο ορίζει κατά λόγο αρμοδιότητας έναν (1) Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Τμήματος, με γνώση του πεδίου των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ως λειτουργικό σύνδεσμο με την ΕΕΔΑ, για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου της Ολομέλειας και των Τμημάτων της. Οι εκπρόσωποι των Υπουργείων ενηµερώνουν στην αρχή κάθε συνεδρίασης την Ολοµέλεια ή τα Τµήµατα της ΕΕΔΑ για τα ζητήµατα της αρµοδιότητάς τους και αποχωρούν πριν τη λήψη απόφασης.

 

 • 3. Στο άρθρο 10:

  α) στην παρ. 1 που αφορά στη σύνθεση της ΕΕΔΑ, να προβλεφθεί επίσης ο ορισμός αναπληρωτών των τακτικών μελών.

  Αιτιολόγηση: Με τον ορισμό των αναπληρωτών εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία της Επιτροπής, όταν το τακτικό μέλος κωλύεται να συμμετάσχει στις εργασίες της ολομέλειας.

 • 3.Στο άρθρο 10:

  α) στην παρ. 1 που αφορά στη σύνθεση της ΕΕΔΑ, να προβλεφθεί επίσης ο ορισμός αναπληρωτών των τακτικών μελών.

  Αιτιολόγηση: Με τον ορισμό των αναπληρωτών εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία της Επιτροπής, όταν το τακτικό μέλος κωλύεται να συμμετάσχει στις εργασίες της ολομέλειας.

 • 14 Ιανουαρίου 2021, 15:34 | Μήτρου Χ.

  Οι θέσεις απο τις φεμινιστριες της τρίτης ηλικίας επ αμοιβή αποτελούν μόνιμη σύνθεση αυτης της επιτροπής.
  Να υπαρξει μέλος εκπροσώπησης ενεργών πατεραδων.Να υπαρξει προσκληση στον σύλλογο ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ να καταθέσει πρόταση για είσοδο μέλους στην ανωτέρω επιτροπή.

 • Αν και σύμφωνα με την ανάλυση των συνεπειών της προτεινόμενης ρύθμισης, αναγνωρίζεται ως «σημαντική η διασφάλιση της αντιπροσωπευτικότητας και του πλουραλισμού στη σύνθεση της ΕΕΔΑ», η οποία, σημειωτέον, «πολυφωνική σύνθεση της ΕΕΔΑ συμβάλλει στην καλλιέργεια του διαλόγου μεταξύ των φορέων της κοινωνίας και της πολιτείας», εντούτοις, με το άρθρο 10, στον τομέα των ΛΟΑΤΚΙ δικαιωμάτων προτείνεται η αποδυνάμωση της εκπροσώπησής τους. Η προσχηματική και για λόγους εντυπωσιασμού αναφορά, στην ανάλυση των συνεπειών, στο αριθμητικό σύνολο των μελών τακτικών και αναπληρωματικών, και η παρουσίαση αυτού του αριθμού ως κριτηρίου αναποτελεσματικότητας χωρίς έτερη αναφορά, δεν φαίνεται πειστικός λόγος για τη μείωση των συμμετεχουσών οργανώσεων.

  Αν σκοπός της ρύθμισης είναι η δημιουργία εκείνης της σύνθεσης που θα επιτρέπει την προσαρμογή στις εξελισσόμενες ανάγκες της κοινωνίας, τότε σε καμία περίπτωση δε θα έπρεπε να απομειωθούν τα μέλη της ΕΕΔΑ. Τουναντίον, θα πρέπει να αυξηθούν και να γίνει εισέτι πιο συμπεριληπτική η ΕΕΔΑ με την αύξηση των τομέων αναφοράς με εξειδίκευση αυτών. (πχ. δικαιώματα στην εκπαίδευση, δικαιώματα στην εργασία, δικαιώματα στην υγεία, δικαιώματα στην οικογενειακή ζωή κλπ). Η προηγούμενη νομοθετική τροποποίηση της σύνθεσης της ΕΕΔΑ με τον ν. 4606/2019, βασίστηκε αφενός στην ανάγκη να υπάρχουν εκπρόσωποι των προσώπων που βιώνουν τις διακρίσεις και αφετέρου έλαβε υπόψη της τα διαφορετικά πεδία που καλύπτουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται προκειμένου να αρθούν αυτές οι διακρίσεις. Προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, κάποιες από τις οποίες, θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν έως και ομοφοβικές. Σήμερα, κρίνοντάς την εκ του αποτελέσματος, θεωρούμε ότι συνέβαλε στην δημιουργία αντιπροσωπευτικότερης σύνθεσης της ΕΕΔΑ και στην ανάδειξη των ζητημάτων που απασχολούν τα ΛΟΑΤΚΙ πρόσωπα στα διάφορα πεδία της προσβολής των δικαιωμάτων τους.

  Η υιοθέτηση της από κοινού πρότασης ενός (1) μέλους στην περίπτωση των ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεων, καταδεικνύει την άγνοια του νομοθέτη αναφορικά με το εύρος, την πολυπλοκότητα και τη διαφοροποίηση μεταξύ των διαθεματικών διακρίσεων και αντίστοιχα των διεκδικούμενων δικαιωμάτων. Η υιοθέτηση της από κοινού πρότασης ενός μέλους έναντι πέντε, ως ισχύει, αποτελεί ξεκάθαρο υποβιβασμό της εκπροσώπησης των διαφορετικών κατά είδος και περιεχόμενο δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ προσώπων και συνιστά δυσμενή διάκριση σε βάρος τους. Ο νομοθέτης ομαδοποιεί τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα σε μία κατηγορία: οι μη ετεροκανονικοί. Λησμονώντας πχ. ότι άλλη δυσμενή διάκριση υφίστανται, τα διεμφυλικά άτομα, άλλη τα τέκνα ομοφύλων, άλλη τα ίντερσεξ άτομα. Άλλη δράση και άλλο εξειδικευμένο θεματικό πεδίο έχει η κάθε οργάνωση από τις πέντε υπάρχουσες. Η υποχρέωση της από κοινού πρότασης ενός εκπροσώπου από το σύνολο των αναφερόμενων ονομαστικά οργανώσεων, είναι η θεσμική υπόμνηση του διαχωρισμού «εσείς οι μη κανονικοί» και «εμείς οι κανονικοί».

  Η νομοθετική πρόταση, ως εισάγεται, λησμονεί το βασικό: Σε όλους του έτερους τομείς δικαιωμάτων υφίστανται θεσμικά κατοχυρωμένα δικαιώματα που ενδεχομένως παραβιάζονται από την κακή άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας, την άσκηση της δημόσιας διοίκησης κτλ. Στην περίπτωση των ΛΟΑΤΚΙ προσώπων, η δυσμενής διάκριση σε βάρος τους, απλώνεται σε όλο το φάσμα των ατομικών δικαιωμάτων τους για τα οποία σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν υφίσταται καν θεσμική αναγνώριση ύπαρξής τους (πχ. ΛΟΑΤΚΙ γονεϊκότητα, γάμος, συμπεριληπτική εκπαίδευση). Η προστασία, συνεπώς, των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων και η παροχή δικαιωματικής φωνής στην ΕΕΔΑ, ως συμβουλευτικού οργάνου της πολιτείας, είναι διπλά σημαντική, οφείλει να καλύπτει κατά περιεχόμενο το σύνολο των εκπροσωπουμένων πολιτών και επουδενί δεν παρέχεται με την προτεινόμενη ρύθμιση.

  Για τον λόγο αυτό και προτείνουμε αφενός να παραμείνει η πενταμελής εκπροσώπηση των ΛΟΑΤΚΙ δικαιωμάτων στην ΕΕΔΑ με εξειδίκευση ανά τομέα αντικειμένου δράσης (πχ. γονεϊκότητα-δικαιώματα τέκνων, δικαιώματα διεμφυλικών ατόμων, δικαιώματα στην εκπαίδευση, δικαιώματα ίντερσεξ ατόμων) και αφετέρου να εμπλουτιστεί η σύνθεσή της με τη συμμετοχή και έτερων εκπροσώπων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (πχ. συμμετοχή εκπροσώπων κρατουμένων, προσφύγων, μεταναστών, αθέων).

  Πέραν δε των ανωτέρω, η πρόταση συμμετοχής ονομαστικά αναφερόμενων οργανώσεων εν γένει, σε συνδυασμό με τη χρονοβόρα διαδικασία που απαιτείται για την οιαδήποτε εκ νέου παραμετροποίηση της σύνθεσης της ΕΕΔΑ, αν και εξασφαλίζει τη συμμετοχή εγνωσμένων οργανώσεων στα διάφορα πεδία δικαιωμάτων, εντούτοις αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής νέων σχηματισμών/ οργανώσεων/ ενώσεων προσώπων, της κοινωνίας των πολιτών, που θα αναδειχθούν στα διάφορα δικαιωματικά πεδία μετά την ψήφιση του νόμου. Η υποπερίπτωση (κ) με την υποχρέωση ορισμού τουλάχιστον δύο (2) μελών από οργανώσεις ή ιδρύματα με τη δέσμευση της κατ’ αντικείμενο οριζόντιας κάλυψης δικαιωμάτων, (και όχι κατ’ ελεύθερη επιλογή ανεξαρτήτως αντικειμένου) μετά από πρόταση έτερων μελών της ΕΕΔΑ και υπό τον όρο της έγκρισης της ολομέλειας, δεν παρέχει επαρκή εξασφάλιση εξειδικευμένης εκπροσώπησης.

  Για τις «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ»
  Τρίμμη Γ. Αικατερίνη
  Δικηγόρος
  Τακτικό Μέλος ΕΕΔΑ

 • 14 Ιανουαρίου 2021, 07:15 | Θεοδώρα Φιλιππίδη

  Ως εθελόντρια ειδικός εδώ και χρόνια στον πιστοποιημένο φορέα Α’θμιας φροντίδας υγείας ΓΟΝ.ΙΣ (Γονεϊκή Ισότητα για το παιδί) προτείνω για να τηρούνται οι ισορροπίες τη συμμετοχή εκπροσώπου του ΓΟΝ.ΙΣ στην επιτροπή. Ο ΓΟΝ.ΙΣ προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο και στηρίζει την εύρυθμη λειτουργία της οικογένειας και κατ’επέκταση της κοινωνίας. Είναι αναγκαία και ουσιαστική η παρουσία ενός σοβαρού φορέα όπως ο ΓΟΝ.ΙΣ ο οποίος δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στον τομέα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και στήριξης της οικογένειας και του παιδιού πέρα από τα φύλα και τις κοινωνικές ανισότητες.
  http://www.gonis.org.gr

 • Ο πιστοποιημένος φορέας Α’θμιας φροντίδας ΓΟΝ.ΙΣ δραστηριοποιείται στον τομέα ανθρώπινων δικαιωμάτων από το 2006 αδιάλειπτα ως εκπρόσωπος χρηστών και δη γονέων και παιδιών. Έχει συμμετάσχει στο πρόγραμμα του υπουργείου υγείας 2014-2016 για τη διαμόρφωση των μονάδων φροντίδας και προστασίας οικογένειας και παιδιού. Έχει συνεργαστεί με την εισαγγελία ανηλίκων στον τομέα συμβουλευτικής γονέων και προστασίας της παιδικής ηλικίας.Ο ΓΟΝ.ΙΣ αποτελεί μια σοβαρή και επιστημονική παρουσία στον τρίτο πυλώνα και η παρουσία εκπροσώπου του φορέα στην επιτροπή με γνώμονα την προστασία της παιδικής ηλικίας και των δικαιωμάτων του παιδιού αποτελεί βήμα προς την κατάκτηση της ισότητας τόσο ως προς τα φύλα όσο και ως προς τη γονεϊκή ιδιότητα του ατόμου.
  http://www.gonis.org.gr

 • Αναφορικά με το δικαίωμα της προσβασιμότητας των αναπήρων στον Πολιτισμό, η διαφαινόμενη θεώρηση τοποθετεί τους ανάπηρους στη θέση του θεατή – επισκέπτη και μόνο, αγνοώντας τον ανάπηρο δημιουργό και το δικαίωμά του στην προσβασιμότητά που είναι σχεδόν ανύπαρκτη, σε όλα τα πεδία της τέχνης, τόσο στην εκπαίδευση, όσο και στην δημιουργία. Ποιος θα μπορέσει να κάνει εμπεριστατωμένες εισηγήσεις, να δώσει λύσεις, σε αυτό το πεδίο, όταν η μοναδική εκπροσώπηση από το χώρο της αναπηρίας ανατίθεται στην ΕΣΑΜΕΑ, που δεν γνωρίζει το πεδίο, ούτε είναι καθ’ ύλην αρμόδια. Είναι απαράδεκτο να περιμένουμε να δοθούν λύσεις από το 2012 και σήμερα να ερχόμαστε να ξαναβάζουμε αυτά τα ζητήματα από μηδενική βάση.

 • Αναφορικά με το δικαίωμα της προσβασιμότητας των αναπήρων στον Πολιτισμό, η διαφαινόμενη θεώρηση τοποθετεί τους ανάπηρους στη θέση του θεατή – επισκέπτη και μόνο, αγνοώντας τον ανάπηρο δημιουργό και το δικαίωμά του στην προσβασιμότητά, τόσο στην εκπαίδευση, όσο και στην δημιουργία, που είναι σχεδόν ανύπαρκτη, σε όλα τα πεδία της τέχνης,. Ποιος θα μπορέσει να κάνει εμπεριστατωμένες εισηγήσεις, να δώσει λύσεις, σε αυτό το πεδίο, όταν η μοναδική εκπροσώπηση από το χώρο της αναπηρίας ανατίθεται στην ΕΣΑΜΕΑ, που δεν γνωρίζει το πεδίο, ούτε είναι καθ’ ύλην αρμόδια. Είναι απαράδεκτο να περιμένουμε να δοθούν λύσεις από το 2012 και σήμερα να ερχόμαστε να ξαναβάζουμε αυτά τα ζητήματα από μηδενική βάση.

 • 13 Ιανουαρίου 2021, 13:21 | Θανάσης Βίγλας

  Για τον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών, η προσβασιμότητα αποτελούσε και αποτελεί, κορυφαία διεκδίκηση για την κοινωνική ένταξη των βαριά κινητικά αναπήρων. Η απουσία από την σύνθεση της Εθνικής αρχής προσβασιμότητας, του μεγαλύτερου φορέα, που εκπροσωπεί τους κινητικά ανάπηρους στη χώρα, αποτελεί σοβαρότατη παράλειψη.

 • 12 Ιανουαρίου 2021, 18:13 | Πωλ Ισαάκ Χάγουελ

  Με το παρόν σχόλιο θέλω να εκφράσω την ευαρέσκειά μου για την σοφή πρωτοβουλία της Κυβέρνησης να συμπεριλάβει την Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά «Ελλάν Πασσέ» στη Σύνθεση της υπό σύσταση Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Η Κυβερνητική αυτή πρωτοβουλία έρχεται ως επακόλουθο της σταθερής βούλησης της Πολιτείας μας να μετουσιώσει, γοργά πλέον, σε πράξη τη Συνταγματική Επιταγή της πλήρους ενσωμάτωσης στον Εθνικό κορμό όλων ανεξαιρέτως των Ελλήνων. Η παρουσία της «Ελλάν Πασσέ» στην Επιτροπή θα βοηθήσει τα μέγιστα ως προς την επίτευξη του στόχου αυτού. Η Πατρίδα μας είναι de jure νομικά πλήρως θωρακισμένη ως προς την προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το Σύνταγμά μας είναι λαμπρό. Είμαι πεπεισμένος ότι, με την ανωτέρω σύνθεση της Επιτροπής, το γράμμα του Συντάγματος θα μεταλαμπαδευτεί στις κοινωνικές εκφάνσεις και συμπεριφορές. Οι Ρομά Έλληνες, οι Ρομά συμπολίτες μας συνεισφέρουν με την κληρονομιά τους στον κοινό εθνικό ιστό προσδίδοντας πολυχρωμία και επιπλέον σοφία.
  Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
  Πωλ Ισαάκ Χάγουελ, Ph.D.
  Μέλος Ελληνικής Εθνικής Αντιπροσωπείας στην ΙHRA
  Μέλος της Επιτροπής για τη Γενοκτονία των Ρομά, Πρόεδρος Επιτροπής 2022

  ΥΓ Η χώρα μας, μέσω της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στη Διεθνή Συμμαχία για την Ανάμνηση του Ολοκαυτώματος – IHRA, συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση ενός νομικά μη δεσμευτικού ορισμού εργασίας για τον Αντιτσιγγανισμό, ο οποίος, έργο της Επιτροπής για τη Γενοκτονία των Ρομά, υιοθετήθηκε ομόφωνα τον Οκτώβριο του 2020 από όλα τα κράτη-μέλη της Συμμαχίας. Στην επιτροπή συμμετέχει και ένας Ρομά Έλληνας κατόπιν υπόδειξης από την Ελλάν Πασσέ.

 • 12 Ιανουαρίου 2021, 17:33 | Αντώνης Μπατζαλής

  Απόλυτη δικαίωση των αγώνων της ΕΕΔΑ και της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ… Εύγε!!!

 • 12 Ιανουαρίου 2021, 13:00 | ΑΡΗΣ

  Εμφυλη διακριση απο την ΝΔ κατα πατεράδων, απαραδεκτο νομοσχέδιο, ΠΛΗΡΩΣ ΣΕΞΙΣΤΙΚΟ.
  o Σύλλογος Συνεπιμέλεια σαν ο πιό επίσημος φορέας που αγωνίζεται χρόνια για την γονεική ισότητα δεν προσκλήθηκε να λάβει μέρος στην ανωτέρω επιτροπή!!
  Να προσκληθεί ο Σύλλογος Συνεπιμέλεια ο οποίος αντιπροσωπεύει 900.000 γονείς και ανιόντες άμεσα να αποστείλει εκπρόσωπο του.

 • 12 Ιανουαρίου 2021, 11:16 | ντροπη δεν υπαρχει?

  Οι πατεράδες απο ποιόν εκπροσωπούνται??,
  σεξιστικότατη σύνθεση, ενάντια στα δικαιώματα των πατεράδων και των παιδιών. Ντροπή σας ακόμα μια φορά, διώξαμε τους κουμουνιστές για να μας κάνετε χειρότερα?

 • 11 Ιανουαρίου 2021, 16:15 | ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Έχοντας ζήσει από κοντά τον καθημερινό σκληρό αγώνα της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρομά «ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ» τα τελευταία 4 χρόνια, που με πρωτόγνωρες συλλογικές, δημοκρατικές και καταστατικές διαδικασίες και με αδιάλλειπτη παρουσία στο πεδίο έχει επιφέρει την πλήρη ΑΝΑΤΡΟΠΗ σε επίπεδο εκπροσώπησης των κοινοτήτων Ελλήνων Ρομά και τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς αυτό το γνωρίζουν ΑΠΑΝΤΕΣ και εντός και εκτός συνόρων! Ο Νόμος αυτός έρχεται στην σωστή κατεύθυνση να θωρακίσει θεσμικά τόσο την ίδια την ΕΕΔΑ όσο και την ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ στους πολύ δύσκολους αγώνες που καλούνται να δώσουν για μια δικαιώτερη και ισότιμη κοινωνία! πολλά συγχαρητήρια!

 • 11 Ιανουαρίου 2021, 15:06 | Χαρά Καλαϊτζίδη

  Χαρά Καλαϊτζίδη σύζυγος Ρομά
  Θα πρέπει να επαινέσουμε την Κυβερνητική πρωτοβουλία και τον Υπουργό Επικρατείας κ. Γιώργο Γεραπετριτη διότι με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και την προτεινόμενη νέα δομή και λειτουργία της ΕΕΔΑ ανοίγει το δρόμο ούτως ώστε ο εθνικός φορέας να αποκτήσει τα απαραίτητα εκείνα εργαλεία που θα του επιτρέψουν να ανταποκριθεί στον σκοπό του: να πρασπισει τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πεδίο να συμβουλεύσει ορθά και αντικειμενικά την πολιτεία. Θερμή παράκληση κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε και τις ομάδες των αστέγων, των αποφυλακισμενων, των τοξικοεξαρτημενων καθώς και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις!!! Όσον αφορά στην κοινότητα των Ελλήνων Ρομά ΕΚΦΡΆΖΟΥΜΕ την ευγνωμοσύνη μας διότι επιτέλους η ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ μένει μόνη της στη νέα σύνθεση για να μπορέσει να εργαστεί απρόσκοπτα για την επιτακτική ανάγκη επίλυσης των χρόνιων προβλημάτων των Ελλήνων Τσιγγάνων.

 • 11 Ιανουαρίου 2021, 11:29 | Γεωργια Φασσου

  Οι αμαρτίες του παρελθόντος σε βάρος των Ελλήνων Ρομά (μέχρι και σήμερα συνάνθρωποι μας ζούνε σε συνθήκες που δεν τιμούν όχι μόνο τον πολιτισμό μας αλλά και την ίδια την ύπαρξη του ανθρώπου) Θεωρώ ότι πρέπει να σταματήσουν οριστικά και αμετάκλητα!!! Η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης κινείται σ’ αυτή την κατεύθυνση και πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις μαζί της!!!! Η ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ το τριτοβάθμιο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΤΕΡΟ συλλογικό όργανο εκπροσώπησης με ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΌ τρόπο λειτουργίας 4 χρονων επιβάλλεται να έχει πρωταρχικό ρόλο και επι της ουσίας να είναι το μοναδικό μέλος της ΕΕΔΑ αφού ξέρει όσο κανένας άλλος τι πραγματικά συμβαίνει στο πεδίο και έχει δώσει αποδείξεις και δείγματα ΘΕΤΙΚΌΤΑΤΑ…. Μπράβο στον Υπουργό Επικρατείας κ. Γεραπετριτη που στέλνει ξεκάθαρο και σαφές μήνυμα στην κοινότητα των Ρομά αλλά και σε ολόκληρη την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Κοινωνία. Η ψήφιση του νομοσχεδίου δίχως βαρίδια παρελθοντικων «εγκληματικων» πράξεων θα τιμήσει τον πολιτικό και νομικό μας πολιτισμό ως χώρα που προασπίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα κάθε Πολίτη!!!!

  Με εκτίμηση
  Γεωργία Φάσσου
  Συνταξιούχος Αμεα
  Πρώην δημοσιογράφος
  Ακτιβίστρια

 • 10 Ιανουαρίου 2021, 16:15 | Μάντζας Κ. Ιωάννης

  Καταρχήν πρέπει να αποδοθούν τα εύσημα στην κυβέρνηση-χωρίς να έχω καμία πολιτική αγκύλωση ή εξάρτηση -στον Υπουργό Επικρατείας κ. Γεώργιο Γεραπετρίτη για την νομοθετική πρωτοβουλία στα πλαίσια της προσπάθειας να ενδυναμωθεί το όργανο της ΕΕΔΑ. Υπό την προεδρία της κ. Μαρίας Γαβουνέλη η ΕΕΔΑ, ως εθνικός θεσμός και συμβουλευτικό όργανο προστασίας και προώθησης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου επέδειξε αξιοσημείωτο έργο και κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση της μέσω καίριων αλλαγών στην σύνθεση της και στον εν γένει τρόπο λειτουργίας της.
  Ως πολιτικός επιστήμονας κι ενεργό μέλος της κοινότητας των Ελλήνων Ρομά, θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ στο κομμάτι που αφορά την συγκεκριμένη κοινότητα.
  Θεωρώ ότι ήγγικεν η ώρα να απαλλαγούμε από τις παθογένειες, που ταλανίζουν πολλές δεκαετίες την κοινότητα μας και αποτρέπουν την ισότιμη και ισόρροπη ένταξη των ρομά συμπολιτών μας, στην ευνομούμενη ελληνική και ευρωπαϊκή κοινωνία. Η επιλογή ενός εκπροσώπου οριζόμενο από την Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά «ΕΛΛΑΝ-ΠΑΣΣΕ» (περίπτωση δ) ,κρίνεται θετική, καθώς μπορεί να προσδώσει τα στοιχεία εκείνα που είναι απαραίτητα για την ένταξη μας:
  Ενότητα-Εκδημοκρατισμός-Διαφάνεια-Ήθος!
  Το τριτοβάθμιο συλλογικό όργανο των Ελλήνων ρομά έπειτα από τέσσερα χρόνια καθημερινής δουλειάς μέσα στο πεδίο, ενίσχυσε την ενότητα και την συσπείρωση όλων των Ελλήνων Ρομά. Μένοντας μακριά από τα φαινόμενα διάσπασης και απόσχισης, των περασμένων ετών και των προηγουμένων συλλογικών οργάνων, που αποδείχτηκαν ανεπαρκείς και χωρίς εξωστρέφεια. Σε αυτό το σημείο δεν θα συμφωνήσω με το Πρώην Μέλος της ΕθνΕπΔΑ όπου αναφέρθηκε στην μη εκπροσώπηση των προϋπάρχουσων ΑΔΡΑΝΩΝ συλλογικοτήτων ρομά, αφού αυτές τις απέβαλε η ίδια η κοινωνία σε βάθος χρόνου με διαδικασίες κοινωνικού αυτοματισμού. Εξάλλου η εκπροσώπηση της κοινότητας μας όπου αριθμεί από 300.000-500.000 ανθρώπους καλύπτεται πλήρως με την προτεινόμενη σύνθεση, εφόσον εκπροσωπείται από την ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ, οι δημοκρατικές διαδικασίες της οποίας, έχουν διασφαλίσει την ενότητα και την προοπτική, τόσο σε τοπικό επίπεδο, μέσω πρωτοβάθμιων συλλόγων, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο μέσω των δευτεροβάθμιων περιφερειακών οργάνων της.

 • 9 Ιανουαρίου 2021, 14:51 | Νικόλαος Σαραφιανός

  Για τη σύνθεση της ΕΕΔΑ:

  Δεδομένης της συστηματικής μέχρι σήμερα παραβίασης των δικαιωμάτων των παιδιών από γονείς σε διάσταση, διαζευγμένους και ανύπαντρους καθώς και των πατεράδων τους, όπως επισημαίνει ακόμα και ο Συνήγορος του Πολίτη σε πρότασή του για την αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου: (https://www.synigoros.gr/resources/050820-epistolh-oikogeneiako-dikaio.pdf)

  θα ήταν επιβεβλημένο να συμμετέχει και ενας πιστοποιημενος κοινωνικός φορεας που να εκπροσωπεί με σχετικό αντικείμενο.

  Ως φορεας εκπροσωπεί τα δικαιώματα εκατοντάδων χιλιάδων παιδιών και γονέων οι προτάσεις των οποίων δεν είχαν ποτέ μέχρι σήμερα εισακουστεί από την Πολιτεία, γι αυτό και είναι τόσο έντονα τα προβλήματα στον χώρο των παιδιών αυτών.

 • 8 Ιανουαρίου 2021, 21:01 | Δημος Καραογλου

  Δεδομένου του οξύτατου προβλήματος των διαζυγίων και των παραβιάσεων δικαστικών αποφασεων επικοινωνίας τεκνων προτείνω να συμμετασχει στην συνθεση και ένα (1) πρόσωπο οριζόμενο απο ενα σοβαρο κοινωνικο φορεα που ασχοληται με το θεμα αυτό.Ειναι θεμα δικαίωματων γονέων και παιδιών και πιστευω θα ηταν χρησιμη μια τετοια συμμετοχή προς την κατευθυνση της δημιουργίας πολιτικων και κανονων προστασίας ανθρωπινων δικαιωματων που αφορουν στο τομεα αυτό. Τετοιος φορεας που εκπροσωπεί 6 αναλογους συλλογους γονέων -παιιδών είναι ο ΓΟΝ.ΙΣ. ΓΟΝΕΙΚΉ ΙΣΌΤΗΤΑ για το ΠΑΙΔΙ.

 • 8 Ιανουαρίου 2021, 20:13 | καλαποθαρακος δημητρης

  Δεδομένης της συστηματικής μέχρι σήμερα παραβίασης των δικαιωμάτων των παιδιών από γονείς σε διάσταση, διαζευγμένους και ανύπαντρους καθώς και των πατεράδων τους, όπως επισημαίνει ακόμα και ο Συνήγορος του Πολίτη σε πρότασή του για την αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου: (https://www.synigoros.gr/resources/050820-epistolh-oikogeneiako-dikaio.pdf)
  Οι παραβιασεις δικαστικών αποφασεων επικοινωνιας τεκνων εφτασαν στις 5500 το 2018 μονο στην ΑΤΤΙΚΗ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΑΔΑ) Ο παραγματικός αριθμός είναι πολλαπλασιος.
  Με συμβολή για διαμορφωση πολιτικών ισης αντιμετωπισης των γονέων απο το δημοσιους φορεις,προστασιας δικαιωματων των παιδιών πχ αρ,9,18 της ΔΣΔΠ.
  θα ήταν χρησιμο να συμμετέχει με ενα 1 προσωπο και ενας πιστοποιημενος κοινωνικός φορεας που να εκπροσωπεί με σχετικό αντικείμενο, όπως πχ ο κοινωνικός φορεας ΓΟΝ.ΙΣ. για την ΓΟΝΕΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ και τα δικαιώματα του παιδιού.

  Ως φορεας εκπροσωπεί τα δικαιώματα εκατοντάδων χιλιάδων παιδιών και γονέων οι προτάσεις των οποίων δεν είχαν ποτέ μέχρι σήμερα εισακουστεί από την Πολιτεία, γι αυτό και είναι τόσο έντονα τα προβλήματα στον χώρο των παιδιών αυτών.Εντασσονται ήδη στον ΓΟΝ.ΙΣ. 6 συλλογοι με ιδια ή αναλογα καταστατικά.
  Παροτι αφορα πολλους δεν υπαρχει αναλογη εκπροσωπηση στη συνθεση του ΕΕΔΑ.Προτεινω να εισαχθεί και Ένα (1) πρόσωπο οριζόμενο από το πιστοποιημενο κοινωνκό φορεα ΓΟΝ.ΙΣ.ως εκπροσωπο για τα θεματα σχεσων γονέων και παιδιών στο γάμο και το διαζύγιο.

 • 7 Ιανουαρίου 2021, 17:27 | ΑΙΝΕΙΑΣ

  Για τη σύνθεση της ΕΕΔΑ:

  Δεδομένης της συστηματικής μέχρι σήμερα παραβίασης των δικαιωμάτων των παιδιών από γονείς σε διάσταση, διαζευγμένους και ανύπαντρους καθώς και των πατεράδων τους, όπως επισημαίνει ακόμα και ο Συνήγορος του Πολίτη σε πρότασή του για την αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου: (https://www.synigoros.gr/resources/050820-epistolh-oikogeneiako-dikaio.pdf)
  θα ήταν επιβεβλημένο να συμμετέχει και μια ΜΚΟ που να εκπροσωπεί ΜΚΟ ή φορείς με σχετικό αντικείμενο. π.χ. η ΓΟΝ.ΙΣ ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν από κοινού ή εκ περιτροπής ένας από τους σχετικούς φορείς.
  Οι φορείς αυτοί εκπροσωπούν τα δικαιώματα εκατοντάδων χιλιάδων παιδιών και γονέων οι προτάσεις των οποίων δεν είχαν ποτέ μέχρι σήμερα εισακουστεί από την Πολιτεία, γι αυτό και είναι τόσο έντονα τα προβλήματα στον χώρο των παιδιών αυτών.

 • 6 Ιανουαρίου 2021, 12:22 | Πρώην Μέλος της ΕθνΕπΔΑ

  Για τις αλλαγές στη σύνθεση της ΕΕΔΑ:

  1. Ορθώς περιορίζεται ο εξωφρενικά δυσανάλογος αριθμός μελών υποδεικνυόμενων από οργανώσεις κινούμενες σε συγκεκριμένο πεδίο, όπως είχαν προστεθεί με νόμο του 2019. Ωστόσο, αφ’ ης στιγμής μπήκαν όλες αυτές οι υπαρκτές και σοβαρές οργανώσεις, είναι άκομψο να εκδιώκονται ως εάν ευθύνονταν οι ίδιες για μιάν απρονοησία του νομοθέτη. Αντί λοιπόν για το σύστημα της επιλογής μεταξύ τους, όπως προβλέπεται στην περίπτωση ι΄ του άρθρου 10 παρ. 1 («πρόσωπο οριζόμενο από κοινού …»), θα μπορούσε να προβλεφθεί ένα σύστημα με μέλη δύο ταχυτήτων, δηλαδή:
  * αφ’ ενός μια Μείζων Ολομέλεια με συμβολική τελετουργική παρουσία και με συμμετοχή προσώπων υποδεικνυόμενων από κάθε μιάν εξ αυτών των οργανώσεων (και αντιστοίχως από κάθε μιάν εκ των οργανώσεων ρομά, περιβαλλοντικών κλπ.),
  * αφ’ ετέρου μια Ελάσσων Ολομέλεια με διαρκείς ουσιαστικές αρμοδιότητες και με συμμετοχή μόνον ενός προσώπου από κάθε κατηγορία το οποίο θα εκλέγεται από τα αντίστοιχα μέλη της μείζονος.
  Το ίδιο θα μπορούσε να εφαρμοστεί και για τις περιβαλλοντικές οργανώσεις (περίπτωση ια΄).

  2. Ενώ παραμένουν, έστω και με το σύστημα της από κοινού υπόδειξης ενός προσώπου, οι οργανώσεις LGBT κλπ. που υπήρχαν στην προηγούμενη σύνθεση, παραδόξως δεν συμβαίνει το ίδιο με τις οργανώσεις ρομά, όπου εξαφανίζονται όλες οι προϋπάρχουσες πλην μιάς (περίπτωση δ΄), ως εάν η αντιπροσωπευτικότητα αυτής είναι αδιαφιλονίκητη ενώ των άλλων μηδαμινή. Θα μπορούσε, και στην περίπτωση αυτή, να ορισθεί σύστημα από κοινού υπόδειξης εκ μέρους πλειόνων συναφών οργανώσεων (ή σύστημα μελών δύο ταχυτήτων όπως αναφέρθηκε παραπάνω).

  3. Το σχήμα της εκπροσώπησης οργανώσεων ειδικού δικαιωματικού ενδιαφέροντος, όπως είχε εισαχθεί με πρόσφατες μεταρρυθμίσεις (ρομά, LGBT κλπ.), ορθώς διατηρείται και μάλιστα ενισχύεται με την προσθήκη των περιβαλλοντικών. Θα μπορούσε όμως να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο με την προσθήκη περισσότερων κατηγοριών (πάλι με το σύστημα της από κοινού εκπροσώπησης ή των μελών δύο ταχυτήτων), όπως:
  * οργανώσεις ασχολούμενες με δικαιώματα κρατουμένων (ίσως όχι ακόμη με συμμετοχή εκπροσώπων των ίδιων των κρατουμένων που θα δημιουργούσε νομικό πρόβλημα),
  * οργανώσεις ασχολούμενες με την ένταξη μεταναστών (ίσως όχι ακόμη με συμμετοχή εκπροσώπων των ίδιων των μεταναστών, για τον ίδιο λόγο),
  * οργανώσεις ασχολούμενες με δικαιώματα του παιδιού,
  * μειονοτικές θρησκευτικές (ίσως όχι ακόμη εθνικές!) κοινότητες και ιδίως τουλάχιστον οι εξ αυτών τρεις ιστορικές (μουσουλμάνοι Θράκης, ρωμαιοκαθολικοί, ισραηλίτες),
  και ούτω καθ’ εξής.

  4. Στις κατονομαζόμενες οργανώσεις σωματειακής μορφής (περιπτώσεις στ΄-θ΄) με γενική ή ειδική δικαιωματική δραστηριότητα, θα μπορούσε να προστεθεί, ως άτυπη εκπρόσωπος του σώματος των δικαστών (αφού μετά τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001 καταργήθηκε η αρχικά προβλεπόμενη συμμετοχή εκπροσώπων της ίδιας της δικαιοσύνης), η ιστορική και δραστήρια Εταιρία Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες (η οποία θα μπορεί να εκπροσωπείται από συνταξιούχο ώστε να μην συντρέχει κώλυμα). Επίσης, όσον αφορά τη Διεθνή Αμνηστία (περίπτωση ε΄), σωστότερη θα ήταν μάλλον η διατύπωση «πρόσωπο οριζόμενο από το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας»).

  5. Ορθώς καταργείται η εκπροσώπηση υπουργείων, αντικαθιστάμενη από το σχήμα των «λειτουργικών συνδέσμων» (άρθρο 10 παρ. 2), ως αντίθετο στην ανεξαρτησία της επιτροπής, καθώς και η συμμετοχή του Συνηγόρου του Καταναλωτή ο οποίος ανήκει στην εκτελεστική εξουσία και δεν αποτελεί ανεξάρτητη αρχή. Θα μπορούσαν, ωστόσο, εκτός του Συνηγόρου του Πολίτη που ορθώς παραμένει, να παραμείνουν επίσης:
  * τόσον οι λοιπές συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές δικαιωματικού αντικειμένου, δηλαδή το ΕΣΡ και η ΑΠΔΠΧ (στις οποίες θα μπορούσε να προστεθεί και η ΑΔΑΕ), καθώς η πολιτειακή τους θέση δεν θέτει υπό αμφισβήτηση την ανεξαρτησία της επιτροπής,
  * όσο και ο ΔΣΑ (ή, ακόμη καλύτερα, η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων) καθώς και τα ΑΕΙ (διά των Νομικών Σχολών τους), που είναι μεν ΝΠΔΔ αλλ’ αυτοδιοικούνται.

  6. Τέλος, το χρήσιμο σχήμα των «λειτουργικών συνδέσμων» (άρθρο 10 παρ. 2) θα μπορούσε, εκτός από τα υπουργεία, να προβλεφθεί και για τα πολιτικά κόμματα τα οποία άλλωστε μετείχαν στη μέχρι τώρα σύνθεση.

 • 2 Ιανουαρίου 2021, 20:20 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

  Η σύνθεση της Επιτροπής καταλήγει να είναι κωμική. Συμμετέχουν στην επιτροπή εκπρόσωποι σωματείων και ιδρυμάτων, ενώ δεν εκπροσωπούνται νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου σωματειακού χαρακτήρα, τα οποία είναι συνενώσεις επιστημόνων με αποστολή (συν τοις άλλοις) την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων (δικηγόροι, ιατροί, μηχανικοί). Εξισώνεται (από απόψεως αριθμητικής εκπροσωπήσεως) η ΓΣΕΕ, η ΑΔΕΔΥ και ο Συνήγορος του Πολίτη, αφενός, με το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου, άγνωστο σωματείο για την προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σωματεία διεμφυλικών. Οπωσδήποτε ένας εκπρόσωπος των δικηγορικών συλλόγων (μέλος δικηγορικού συλλόγου εκτός Αθηνών-Πειραιώς) πρέπει να προτείνεται ως μέλος της Επιτροπής από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων. Οπωσδήποτε ένας εκπρόσωπος των Ιατρικών Συλλόγων (εκτός Αττικής) πρέπει να συμμετέχει στη σύνθεση της Επιτροπής. Οπωσδήποτε πρέπει να συμμετέχει στην Επιτροπή ένα μέλος του ΤΕΕ.