• Άρθρο 6 Στο τέλος της παρ.2 του άρθρου 6 του νομοσχεδίου προτείνουμε προσθήκη : «στην προβολή της αναπηρίας ως μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας και στην εξάλειψη του στίγματος και της διάκρισης λόγω αναπηρίας», βάσει του άρθρου 1 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Στο ίδιο άρθρο (6) ζητάμε να προστεθεί πεδίο ως εξής: «Η ΕΡΤ Α.Ε. υποχρεούται να δημιουργήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα ειδική Υπηρεσία με καθήκον να παρατηρεί και να ελέγχει ότι όλα τα προγράμματα προβάλλουν ορθά τη διάσταση της αναπηρίας ή την ένταξη της διάστασης της αναπηρίας ως μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας στην παραγωγή όλων των προγραμμάτων και την προσβασιμότητά τους από τα άτομα με πρόβλημα όρασης ή ακοής. Ιδρύεται συμβουλευτική γνωμοδοτική Επιτροπή για τα παραπάνω θέματα, στην οποία μετέχουν μεταξύ άλλων και εκπρόσωποι της Ε.Σ.Α.μεΑ.». , η οποία θα αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Γενικό Διευθυντή Προγράμματος λόγω του σημαντικού ρόλου της Επιτροπής αυτής.