• Σχόλιο του χρήστη 'Ηλίας Καστανάς' | 6 Ιανουαρίου 2012, 16:01

    Μολονότι η καθιέρωση εθνικού συμβουλίου και εμπειρογνομώνων ανά υπουργείο θα διασφαλίσει μιά καλύτερη οργάνωση, η διατήρηση των ερευνητικών δομών ανά υπουργείο συνεχίζει τον κατακερματισμό πόρων και ανθρώπινου δυναμικού. Προτείνεται η συνένωση όλων των δομών έρευνας στο ΥΠΔΒΜΘ, με τη δημιουργία ενός ευέλικτου οργάνου, στο οποίο θα μετέχουν εμπειρογνώμονες των υπολοίπων Υπουργείων, και το οποίο θα καθορίζει τις προτεραιόπτητες ανά τομέα.