• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΑΠΕ -Διευθυντική ομάδα' | 27 Ιανουαρίου 2012, 15:28

    Συμμετοχή της διευθυντικής ομάδας του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στη δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου για την «Έρευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία» εκφράζοντας τις απόψεις της. Το ΚΑΠΕ ιδρύθηκε το 1987 με εξουσιοδότηση του ερευνητικού νόμου 1514/1985 ως ιδιότυπο ερευνητικό / τεχνολογικό κέντρο που με την πάροδο του χρόνου απέκτησε το διττό ρόλο του ερευνητικού φορέα αλλά και του ενεργειακού κέντρου σε θέματα πράσινης ενέργειας. Από το 2009 το ΚΑΠΕ εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η ερευνητική δραστηριότητα του ΚΑΠΕ στα θέματα αρμοδιότητας του υπήρξε τα χρόνια αυτά ιδιαίτερα έντονη, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας, εκπροσωπώντας τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Χώρο για την Ενέργεια, προσελκύοντας σημαντικές χρηματοδοτήσεις από τα ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα για την έρευνα και την ανάπτυξη και αξιοποιώντας τα ερευνητικά αποτελέσματα προς όφελος της εθνικής αλλά και ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας. Αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερα θετικά την πρόταση νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για τη διαμόρφωση και την οργάνωση του Ελληνικού Ερευνητικού Χώρου κατά τα επιτυχημένα διεθνή πρότυπα, με την έμφαση στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, την προσθήκη της «καινοτομίας» στα κεντρικά ζητούμενα της νέας πολιτικής, την οριζόντια – διυπουργική- αντιμετώπιση των ερευνητικών αναγκών της χώρας μέσα από ένα κοινό πλαίσιο σχεδιασμού και αξιολόγησης κ.α. Θεωρούμε σημαντικό για το ΚΑΠΕ (Ερευνητικός Φορέας αλλά όχι Ερευνητικό Κέντρο) να συμμετέχει και να συνεισφέρει ενεργά στην παραπάνω προσπάθεια στα γνωστικά του αντικείμενα (Ανανεώσιμες Πηγές και Εξοικονόμηση Ενέργειας), που είναι υψηλής προτεραιότητας για την Ευρώπη αλλά και παγκόσμια και δεν εξυπηρετούνται συστηματικά και στην ολότητά τους από άλλους ερευνητικούς φορείς της χώρας. Η ενδεχόμενη απουσία του ΚΑΠΕ από τον εθνικό ερευνητικό ιστό είτε θα άφηνε σημαντικά θεματικά κενά ή θα δημιουργούσε σοβαρές αλληλεπικαλύψεις με άλλους ερευνητικούς φορείς, εις βάρος τελικά της ιδέας του ενιαίου χώρου έρευνας. Στην κατεύθυνση αυτή προτείνουμε τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του νόμου στους Ερευνητικούς Φορείς (όπου βέβαια συμπεριλαμβάνονται και τα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα) κατά το μέγιστο δυνατό. Έτσι : 1. Τα Κεφάλαια Α, Β, Γ, Δ και Ε (Άρθρα 1-5) του σχεδίου νόμου μπορούν να έχουν γενική ισχύ και να καταλαμβάνουν στο σύνολο των διατάξεων τους Ερευνητικούς Φορείς (γενικότερα) αντί των Ερευνητικών Κέντρων (ειδικότερα). Χρειάζεται, συμπληρωματικά, ο ορισμός των Ερευνητικών Φορέων και η συστηματική αναφορά τους στα πέντε πρώτα άρθρα στη θέση των Ερευνητικών Κέντρων. 2. Το Κεφάλαιο ΣΤ (Άρθρο 6) αναφέρεται στα Ερευνητικά Κέντρα. Το ΚΑΠΕ, ίσως και άλλοι ερευνητικοί φορείς, δεν μπορεί να το εφαρμόσει ως έχει λόγω της διαφορετικής του δομής ως προς τα όργανα διοίκησης, το οργανόγραμμα και τις παράλληλες δραστηριότητες του, τις κατηγορίες προσωπικού κλπ. Θα μπορούσε, όμως, να προβλεφτεί στο νόμο ότι «Οι Ερευνητικοί Φορείς οφείλουν σε συγκεκριμένο χρόνο (6 μήνες) να αναπροσαρμόσουν τους Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας τους, μεριμνώντας για τον διαχωρισμό των ερευνητικών τους δραστηριοτήτων από τις λοιπές και εφαρμόζοντας κατ αναλογία για αυτές τις διατάξεις του παρόντος νόμου που δεν έρχονται σε αντίθεση με τις καταστατικές τους ρυθμίσεις». 3. Το Κεφάλαιο Ζ (Άρθρο 7) για τα οικονομικά είναι σκόπιμο να αναφέρεται στους Ερευνητικούς Φορείς (γενικότερα). 4. Το Κεφάλαιο Η (Άρθρο 8), για τα ζητήματα προσωπικού, θα μπορούσε και πάλι να εφαρμοστεί κατ αναλογία μέσω του τροποποιημένου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ερευνητικού Φορέα. Στην Διευθυντική Ομάδα του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) συμμετέχουν οι: Δρ. Γεώργιος Αγερίδης, Δρ. Κων/νος Καρύτσας, Δρ. Νικόλαος Καραπαναγιώτης, Δρ Δημήτρης Παπαστεφανάκης, κος. Κων/νος Τιγκας, Δρ Τακης Χαβιαρόπουλος