• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΤΕ' | 30 Ιανουαρίου 2012, 09:27

    ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) Γ. Λειτουργική Ενοποίηση του Χώρου Έρευνας Σύνδεση Ερευνητικών Κέντρων με ΑΕΙ Θεωρούμε θετική την αναφορά του νόμου στην λειτουργική ενοποίηση του χώρου της Έρευνας. Η λειτουργική ενοποίηση ΕΚ και ΑΕΙ θα επιτύχει αν διευκολύνει την συνεργασία ερευνητικών ομάδων των ΕΚ και των ΑΕΙ ’από τα κάτω’ με σκοπό τη βέλτιστη χρήση των ανθρώπινων πόρων και των υποδομών, καθώς και την συνεργασία τους σε θέματα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Για τη συνεργασία καθηγητών ΑΕΙ σε προγράμματα ερευνητικών κέντρων υπάρχει ήδη νομοθετικό πλαίσιο (’Συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ’), που δεν θα πρέπει να θιγεί. (Ο θεσμός αυτός έχει λειτουργήσει καλώς στο ΙΤΕ και αποτελεί από την ίδρυσή του μια από τις βασικές συνιστώσες της λειτουργίας του.) Επίσης είναι θετική η θεσμική δυνατότητα που δίνεται να συμμετέχουν Ερευνητές ΕΚ ως ’Καθηγητές Ερευνών’ σε μεταπτυχιακά προγράμματα που θα οργανώνουν οι Μεταπτυχιακές Σχολές. Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό ότι θα πρέπει ο νόμος να εξισώνει και τις αντίστοιχες αποδοχές καθηγητών ΑΕΙ και ερευνητών ΕΚ. Συνεργασία Ερευνητικών Κέντρων και Επιχειρήσεων Νομίζουμε ότι εκτός από την θέσπιση της δυνατότητας μετακινήσεων ερευνητών μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων , μια σειρά πρακτικών κινήτρων θα ήταν χρήσιμα για την ενθάρρυνση της ουσιαστικής συμμετοχής επιχειρήσεων για τη δημιουργία ερευνητικών υποδομών ή την εκμετάλλευση των ερευνητικών δυνατοτήτων των δημοσίων ερευνητικών φορέων. Τέτοια κίνητρα έχει κατά καιρούς προτείνει το ΙΤΕ και μπορεί να είναι π.χ. : α) Φορολογικά-ασφαλιστικά, όπως η απόσβεση σε μία χρήση κόστους ερευνητικής υποδομής για εγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα ή η επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών νεοπροσλαμβανόμενου ερευνητικού προσωπικού για εγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα και για όλη τη διάρκειά του. β) Δημόσια χρηματοδότηση όλου του κόστους ερευνητικού προγράμματος που θα αναθέσει ιδιωτική επιχείρηση σε δημόσιο ερευνητικό φορέα. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας και θα αναπτυχθούν στους φορείς ερευνητικές υποδομές και ομάδες πρόθυμες να συνεργασθούν με τον ιδιωτικό τομέα. γ) Διάθεση κεφαλαίων «σποράς» σε νέες επιχειρήσεις τεχνολογικού χαρακτήρα που αναπτύσσουν συνέργειες με δημόσιους ερευνητικούς φορείς. Η θέσπιση τέτοιων κινήτρων μπορεί να γίνει στον υπό συζήτηση νόμο ή σε αναπτυξιακό νόμο. Εθνικές Ερευνητικές Υποδομές – Ανοικτή Πρόσβαση Θεσπίζεται το Εθνικό Μητρώο Ερευνητικών Υποδομών, πράγμα θετικό, αλλά η ουσία του θέματος, δηλ. η οργάνωση της δικτύωσης και της λειτουργίας των υποδομών παραπέμπεται σε ΚΥΑ. Το βασικό θέμα είναι η οικονομική υποστήριξη των δικτύων των υποδομών , η οποία θα πρέπει να προβλέπεται στο ΕΣΠΕΚ. Τυπικά, τα δίκτυα αποτελούνται από μια κεντρική εθνική εγκατάσταση σε ένα ίδρυμα και περιφερειακούς μικρότερους πόλους σε άλλα ιδρύματα. Είναι σημαντικό η κεντρική μονάδα να υπάρχει ήδη και να λειτουργεί καλώς με κρίσιμη μάζα επιστημόνων και τεχνικών και αποδεδειγμένη αποδοτικότητα, και να μην χρηματοδοτηθούν μεγάλες νέες εγκαταστάσεις εκ του μηδενός . Πρέπει ασφαλώς να εξασφαλιστεί η ανοιχτή πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις των μελών του δικτύου, η δε πρόβλεψη προκηρύξεων προγράμματος δικτύων στο ΕΣΠΕΚ θα πρέπει να καλύπτει έξοδα προμήθειας μεσαίου εξοπλισμού, εξασφάλιση της λειτουργίας των υποδομών που ήδη υπάρχουν (και τις αμοιβές τεχνικών) και έξοδα κινητικότητας, δικτύωσης και, κυρίως, εκπαίδευσης. Για το ΔΣ του ΙΤΕ Κώστας Φωτάκης, Πρόεδρος