• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΤΕ' | 30 Ιανουαρίου 2012, 09:28

    ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) Δ. Σύνδεση Έρευνας με την Παραγωγή Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων Στο κείμενο αυτής της ενότητας γίνεται μια ατελής κωδικοποίηση των διατάξεων που ισχύουν σχετικά με την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων των ερευνητικών φορέων και με την κατοχύρωση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας τους. Θεωρούμε ότι η πρώτη ενότητα πρέπει απλώς να αναφέρει ότι σε ότι αφορά θέματα προστασίας και αξιοποίησης της βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας επί των νέων και πρωτότυπων εφευρέσεων, προϊόντων, λογισμικού, τεχνογνωσίας, μεθοδολογίας κλπ. που παράγονται από το προσωπικό κάθε ερευνητικού φορέα, εφαρμόζεται το σχετικό ισχύον γενικό νομικό πλαίσιο (Ν. 1733/1987 περί εφευρέσεων κλπ., Ν.2121/1993 για την πνευματική ιδιοκτησία κλπ., κλπ. ), το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που αφορά τους συγκεκριμένους ερευνητικούς φορείς και το προσωπικό τους , σε συνδυασμό με τυχόν ειδικότερες ρυθμίσεις των Εσωτερικών Κανονισμών των φορέων που έχουν νομίμως δημοσιευθεί (ΦΕΚ) . Οι εσωτερικοί κανονισμοί θα πρέπει να αποσαφηνίζουν πότε μια εφεύρεση θεωρείται υπηρεσιακή ή εξαρτημένη. Όσο αφορά το θέμα το θέμα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας , το ΙΤΕ έχει υποβάλει στο Υπουργείο και τη ΓΓΕΤ λεπτομερή έκθεση και προτάσεις. Κατά τη γνώμη μας ,το κεντρικό θέμα είναι η δημιουργία χρηματοδοτικών μηχανισμών που θα βοηθούν για κάποιο χρονικό διάστημα τους δημόσιους ερευνητικούς φορείς να διατηρούν σε ισχύ διπλώματα ευρεσιτεχνίας και να συμμετέχουν στην ανάπτυξη και σε αυξήσεις κεφαλαίου των τεχνοβλαστών των ίδιων των φορέων. Αυτό κάλλιστα θα μπορούσε να είχε προβλεφθεί ως δράση του ΕΣΠΑ , αλλά και στο μέλλον θα ήταν δυνατό να αποτελέσει δράση του ΕΣΠΕΚ . Για το ΔΣ του ΙΤΕ Κώστας Φωτάκης, Πρόεδρος