• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΓΓΕΤ' | 7 Φεβρουαρίου 2012, 09:58

    Ο Σύλλογός μας διαμαρτύρεται για την ανάρτηση Σχεδίου Νόμου κατ’ άρθρο στις 29 Ιανουαρίου 2012 ενώ η διαβούλευση έληγε στις 30 Ιανουαρίου επί συνοπτικών Άρθρων, του ίδιου Σχεδίου Νόμου. Παρά την πρόθεση μας για συμμετοχή στη Διαβούλευση αυτή, θεωρούμε ότι η παράταση δεν ήταν αρκετή ώστε να εκφράσουμε εμπεριστατωμένα σχόλια μας επί του νέου κειμένου. Επομένως, με τη συμμετοχή μας, περιοριζόμαστε στο σχολιασμό των αρχικών Άρθρων με την ελπίδα ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των δύο κειμένων, γεγονός που θα εξέθετε ακόμα περισσότερο τη διαδικασία της διαβούλευσης. Λειτουργική Ενοποίηση του Χώρου Έρευνας Σε σχέση με την Εισαγωγή, κρίνεται ως θετική η καταγραφή των ερευνητικών υποδομών σε Ενιαίο Μητρώο. Σύνδεση των Ερευνητικών Κέντρων με ΑΕΙ Θεσμοθετείται η ιδιότητα των ερευνητών Ε.Κ. που απασχολούνται σε ΑΕΙ, των πανεπιστημιακών που απασχολούνται σε Ε.Κ. καθώς και του Επισκέπτη Καθηγητή. Η κίνηση χαρακτηρίζεται ως θετική ως προς το χώρο υποδοχής. Επειδή όμως αφορά το ίδιο πρόσωπο που έχει διττές ιδιότητες, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να καθοριστεί ρητώς και το σύνολο των αρμοδιοτήτων που μπορεί να έχει ο “Καθηγητής Έρευνας” ή ο “Συνεργαζόμενος Καθηγητής”. Για παράδειγμα, αν ένας Καθηγητής ΑΕΙ παρέχει ερευνητικό έργο σε Ε.Κ. α) μπορεί να πληρώνεται γι’ αυτό ή καλύπτεται από το μισθό του ΑΕΙ; β) μειώνονται οι ερευνητικές ή ακόμα και οι εκπαιδευτικές αρμοδιότητές του στο ΑΕΙ, οπότε (σ.σ. ειδικά αν λαμβάνει επιμίσθιο για το ερευνητικό έργο που προσφέρει στο Ε.Κ.) μειώνονται και οι αποδοχές του από το ΑΕΙ, αντίστοιχα; Συνεργασία Ερευνητικών Κέντρων και Επιχειρήσεων μέσα από την κινητικότητα Ερευνητών και Επιστημόνων Η σχετική θεσμοθέτηση κρίνεται ως θετική. Προσέλκυση των ερευνητών της αλλοδαπής – Παράλληλη απασχόληση ερευνητών σε Ξένα Ερευνητικά Κέντρα Η προσπάθεια για προσέλκυση ερευνητών του εξωτερικού για προσφορά ερευνητικού έργου στα ελληνικά Ε.Κ. και το αντίστροφο είναι θετική. Από το κείμενο φαίνεται ότι ο χρόνος απασχόλησης θα είναι περιορισμένος και επομένως η μετακίνηση δεν αφορά μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα (ή το εξωτερικό). Επομένως, προτείνεται να μην καταλαμβάνουν θέσεις ερευνητών με εκλογή αλλά να υπάρχουν αντίστοιχες ιδιότητες με εκείνες του “καθηγητή έρευνας” ή του “συνεργαζόμενου καθηγητή”. Εθνικές Ερευνητικές Υποδομές – Ανοικτή πρόσβαση Η πρόβλεψη της δημιουργίας Εθνικού Μητρώου ερευνητικών υποδομών στη ΓΓΕΤ είναι θετική. Γενικότερα, συμφωνούμε με το πνεύμα και τις προβλέψεις της παραγράφου.