• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΕ ΕΚΕΤΑ' | 7 Φεβρουαρίου 2012, 10:39

    Οι προβλέψεις σε αυτή την ενότητα προοιωνίζουν απλοποίηση των διαδικασιών. Σημειώνεται όμως ότι οι περιγραφές των ρόλων και αρμοδιοτήτων στην παρούσα ενότητα είναι γενικές. 1.Είναι απαραίτητη η αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων του ΕΣΕΤΕΚ με πρόβλεψη συμμετοχής και ερευνητών καθώς και ο ρόλος και ο τρόπος σύστασης και λειτουργίας των ΤΕΣ. Πως ορίζεται για παράδειγμα η κρίσιμη μάζα ερευνητικής δραστηριότητας; Η ασάφεια σε αυτό το επίπεδο μπορεί να επιφέρει αποκλεισμό συγκεκριμένων περιοχών έρευνας από το σχεδιασμό και την εφαρμογή του νόμου. 2.Ειδικότερα για τη ΓΓΕΤ, ο περιγραφόμενος ρόλος είναι κυρίως συντονιστικός και υποβαθμισμένος σε σχέση με το ΕΣΕΤΕΚ. Η ΓΓΕΤ πρέπει να διατηρήσει κεντρικό ρόλο σε αποφάσεις σχεδιασμού και διαχείρισης της έρευνας στη χώρα. 3.Σε σχέση με τους εμπειρογνώμονες ή Τμήματα Έρευνας και Καινοτομίας στα υπουργεία προκρίνεται η πρόταση 2.