• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΕ ΕΚΕΤΑ' | 7 Φεβρουαρίου 2012, 10:42

    Υπάρχει σειρά προβλέψεων στις οποίες πρέπει να γίνουν διευκρινίσεις ή/και συμπληρώσεις/διορθώσεις. 1. Καθιερώνεται ο θεσμός του "Επισκέπτη Ερευνητή" χωρίς όμως να καθορίζονται τα προσόντα του. Ποια είναι η πηγή χρηματοδότησης αυτών των θέσεων. Αν πληρώνονται από πρόγραμμα του υπεύθυνου ερευνητή τότε ποιός ο λόγος της τριμελούς επιτροπής; 2. Προβλέπεται η προσέλκυση ερευνητών από το εξωτερικό με παράλληλη απασχόληση σε Ελληνικά ΕΚ μετά από εκλογή τους σε θέση ερευνητή. Υπάρχει πρόβλεψη για μη παραίτησή τους από τη θέση που κατέχουν. Ποιο είναι τελικά το καθεστώς τους; Θα είναι σε εκπαιδευτική ή ερευνητική άδεια; Θα αμείβονται μόνο από το Ελληνικό ΕΚ, από το φορέα στον οποίο ανήκουν ή από δύο πηγές; Να τηρηθεί αναλογία με την απασχόληση ερευνητών της ημεδαπής σε ΕΚ εξωτερικού. 3. Ποια είναι τα χρονικά όρια για τα οποία μπορούν να απασχοληθούν ερευνητές της αλλοδαπής σε ΕΚ και έλληνες ερευνητές σε ξένα ΕΚ. 4. Δημιουργείται Μητρώο Ερευνητικών Υποδομών οι οποίες μπορεί να διατίθενται σε "εξωτερικούς χρήστες" με όρους που θα καθορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό. Για υποδομές που χρηματοδοτούνται από εθνικά κονδύλια πρέπει να υπάρχουν κοινές γενικές αρχές για τη διαδικασία διάθεσης που μπορούν να εξειδικεύονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό κάθε Κέντρου.