• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΕ ΕΚΕΤΑ' | 7 Φεβρουαρίου 2012, 10:38

    1. Είναι απολύτως απαραίτητο να διασφαλίζεται η μισθοδοσία του μόνιμου προσωπικού των ΕΚ μέσω της τακτικής επιχορήγησης. Θα έπρεπε να αναφέρεται ότι η τακτική επιχορήγηση είναι κατ’ ελάχιστον ίση με το κόστος της μισθοδοσίας του μόνιμου προσωπικού. 2. Οι προγραμματικές συμφωνίες θα πρέπει να καταρτίζονται με στόχο την υποστήριξη των αναπτυξιακών δράσεων του Κέντρου. 3. Η κατανομή των συνολικών ετήσιων κονδυλίων για την έρευνα στους τρεις τρόπους που μπορούν να χρηματοδοτηθούν τα ΕΚ: προγραμματικών συμφωνιών, πρόσθετης χρηματοδότησης και Κέντρων Ερευνητικής Αριστείας πρέπει να προσδιοριστεί επί της αρχής. 4. Ως προς το οικονομικό σκέλος των προγραμματικών συμφωνιών πρέπει να αποσαφηνιστούν οι τρόποι με τους οποίους εμπλέκεται σε αυτές το «υπόλοιπο προηγούμενων χρήσεων». Οι ερευνητικές ομάδες και άρα και τα ΕΚ πρέπει να μπορούν να διατηρούν αποθεματικά για την διασφάλιση θέσεων εργασίας και εκπόνηση έρευνας πρωτογενούς χαρακτήρα. Τα δύο αυτά αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για τη διαμόρφωση συνεκτικών ομάδων υψηλής τεχνογνωσίας και για τη διατήρηση του ελάχιστου βαθμού ελευθερίας ως προς τα αντικείμενα της έρευνας που εκπονούνται από τις Ερευνητικές ομάδες. 5. Τι είναι τα Κέντρα Ερευνητικής Αριστείας? Ποιο είναι το μέγεθός τους? Είναι ολόκληρα ΕΚ και ΑΕΙ; Ή Ινστιτούτα EK και Τμήματα AEI; Ή ερευνητικές ομάδες και Τομείς; Η όλα τα προηγούμενα?