• Ενιαίος Χώρος Έρευνας και Εκπαίδευσης Διασύνδεση ΕΚ με Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού Στο νόμο που ρυθμίζει τα θέματα της αποστολής και λειτουργίας του ερευνητικού συστήματος της χώρας κρίνουμε απαραίτητο να συμπεριληφθούν δύο σημεία. Σημείο Πρώτο Ειδικό κεφάλαιο το οποίο να θεσμοθετεί τα μεταπτυχιακά προγράμματα και τις μεταπτυχιακές δραστηριότητες των Ερευνητικών Κέντρων, τα οποία υλοποιούνται ως σήμερα, παράλληλα με την συνεχώς αναπτυσσόμενη έρευνα σε νέους τομείς κυρίως διεπιστημονικής συνεργασίας. Το κεφάλαιο αυτό θα πρέπει να συμπληρώνει τις αντίστοιχες διατάξεις του Νόμου 4009/2011 και αναγνωρίζοντας την μέχρι σήμερα σημαντική συμβολή των ΕΚ στον τομέα της εκπαίδευσης να τους δίνει τη δυνατότητα να οργανώνουν και να προσφέρουν προγράμματα σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου, όπως ορίζονται στο Νόμο 4009/2011 σε συνεργασία με ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής Επιγραμματικά αναφέρονται τα επιχειρήματα που επιβάλλουν την ενεργό συμμετοχή των ΕΚ στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση : α) Αξιοποίηση των ΕΚ στην παροχή εφάμιλλης με τις ανεπτυγμένες χώρες μεταπτυχιακής εκπαίδευσης του νέου επιστημονικού δυναμικού της χώρας. Συγκεκριμένα, αξιοποίηση: • της δυνατότητας παροχής μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς αιχμής τόσο της βασικής όσο και της εφαρμοσμένης έρευνας. • της δυνατότητας παροχής μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε τομείς όπου επιβάλλεται διεπιστημονική συνεργασία • του υψηλής ποιότητας εξειδικευμένου προσωπικού των ΕΚ • των μεγάλων και σύγχρονων εγκαταστάσεων των ΕΚ. • της ευελιξίας των ΕΚ ιδίως σε συνεργασίες με Πανεπιστήμια και ΕΚ της αλλοδαπής σε ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς αιχμής β) Συμβολή της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στη διατήρηση και αναβάθμιση της αποστολής των ερευνητικών κέντρων. Συγκεκριμένα, συμβολή: • στη διατήρηση και αναβάθμιση της ποιότητας της έρευνας (μακροπρόθεσμη και σε βάθος διερεύνηση, ενθουσιασμός και δημιουργικότητα νέων επιστημόνων, κ.λπ.) • στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας (δημιουργία νέων επιχειρήσεων από νέους ερευνητές-επιχειρηματίες) • στη συνέργεια ΕΚ και ΑΕΙ Η συμμετοχή και η συμβολή στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση αναγνωρίζεται ως ένα από τα βασικά στοιχεία της αποστολής των Ερευνητικών Κέντρων και αξιολογείται ανάλογα, όπως άλλωστε γίνεται σε όλες τις διαδικασίες αξιολόγησης. Αναφέρουμε σαν παράδειγμα το ΕΚΕΦΕ «Δ» το οποίο από την ίδρυση του έως και σήμερα έχει να επιδείξει στον τομέα της εκπαίδευσης περισσότερες από χίλιες επτακόσιες (1700) εκπονήσεις διδακτορικών διατριβών σε συνεργασία με Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού. Επιπλέον το ΕΚΕΦΕ «Δ» ήδη υλοποιεί κοινά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με διεθνώς αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού όπως το Department of Electronic and Electrical Engineering του Πανεπιστημίου του Loughborough (Μ. Βρετανία), το Department of Computer Science and Engineering του Πανεπιστημίου του Texas at Arlington (Η.Π.Α.) ενώ έχει υπογράψει συμφωνητικά συνεργασίας με άλλα (Univ. of Bolton, Univ. οf North Texas, Univ. of Maryland, George Mason Univ.) για το σκοπό αυτό. Σημείο δεύτερο Ένα δεύτερο σημείο στο οποίο δεν γίνεται αναφορά στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου είναι η συνέχιση και η επέκταση του πολύ επιτυχημένου θεσμού των υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Ο θεσμός αυτός έχει συμβάλλει αποφασιστικά, για περισσότερα από πενήντα χρόνια, τόσο στην αναβάθμιση όσο και στην υποστήριξη της έρευνας που πραγματοποιείται στα ΕΚ. Συγκεκριμένα: - Έχει συμβάλει στην αποτροπή του φαινομένου του Brain Drain, το οποίο δυστυχώς γίνεται ακόμα πιο έντονο σε αυτή τη δύσκολη για τη χώρα οικονομική συγκυρία. - Δίνει τη δυνατότητα στη νεολαία να προωθήσει τα όνειρά της με την ταυτόχρονη πρόοδο, ανάπτυξη και ενδυνάμωση της επιστημονικής κοινότητας του ελληνικού χώρου. - Η σημαντικότητα και η αποδοχή από τη σπουδάζουσα νεολαία του θεσμού των υποτροφιών προκύπτει από το μέγεθος της συμμετοχής στις εξετάσεις για την επιλογή υποτρόφων. - Αποτελεί σημαντικό εργαλείο στην προώθηση της ερευνητικής προσπάθειας και στην προσέλκυση νέων ανθρώπων με καινούργιες ιδέες και φρέσκο πνεύμα. Είναι δε ιδιαίτερα σημαντική και αποτελεί δείκτη αξιολόγησης, για την υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή Εκπαίδευση που παρέχεται στα ΕΚ, η επαγγελματική εξέλιξη των αποφοίτων. Ως παράδειγμα, τα ποσοτικά στοιχεία του ΕΚΕΦΕ «Δ» φανερώνουν ότι το Κέντρο υπήρξε απόλυτα συνεπές και έχει επιτύχει στους στόχους που έχει θέσει για την λειτουργία υψηλού επιπέδου Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης με αποτέλεσμα : α) Προσφορές θέσεων προς τους σπουδαστές που ολοκλήρωσαν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές στο "Δ" οι οποίες δείχνουν γενικότερη αναγνώριση του επιστημονικού τους επιπέδου από τους επιστημονικούς φορείς και τη Βιομηχανία. Μεγάλο μέρος των αποφοίτων του Kέντρου έχουν απορροφηθεί από εταιρείες υψηλής τεχνολογίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό ή έχουν πρωτοστατήσει στην ίδρυση καινοτόμων εταιρειών έντασης γνώσης. β) Ένα μεγάλο ποσοστό των σπουδαστών που πέρασαν από το "Δ" είναι διακεκριμένοι καθηγητές σε Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ή ακόμη κατέχουν ξεχωριστή θέση στον επιστημονικό τους τομέα σε παγκόσμια κλίμακα. Μπορεί κανείς ανεπιφύλακτα να υποστηρίξει ότι η εμπειρία που έχει συσσωρευτεί στα ΕΚ τα τελευταία πενήντα χρόνια στο πεδίο των Μεταπτυχιακών Σπουδών και γενικά από το συνδυασμό Έρευνας με Διδασκαλία, είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο για τη χώρα και θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά. Αναβάθμιση αυτής της προσφοράς των ΕΚ σε θεσμικό και λειτουργικό επίπεδο αποτελεί Εθνική προτεραιότητα και θα πρέπει η Πολιτεία να την αναγνωρίσει και να συνδράμει μια τέτοια προσπάθεια με κάθε μέσο. Τα μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης του ΕΚΕΦΕ «Δ»