• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΙΚΟΣ ΗΛΙΟΥΔΗΣ' | 7 Φεβρουαρίου 2012, 13:38

    ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η δημιουργία σε Ενιαίο Ερευνητικού χώρου με κόμβο ενός φορέα , στην προκειμένη περίπτωση της Γ.Γ.Ε.Τ. του Υπουργείου Παιδείας , είναι ένα θετικό στοιχείο ως προς την οργάνωση της Κεντρικής Διοίκησης για τον προγραμματισμό στόχων του κράτους . Πιστεύω πώς εκτός από τα Υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας , που, για λόγους Εθνικής Στρατηγικής και Ασφάλειας που θα πρέπει να έχουν Ερευνητικά Προγράμματα με δική τους εποπτεία όλα , τα άλλα υπουργεία μπορεί να έχουν καλύτερη αποτελεσματικότητα διαχειρίζοντας ή αξιοποιώντας αποτελέσματα έρευνας δια μέσου της Γ.Γ.Ε.Τ. χωρίς , να έχουν επιφόρτιση οργάνωσης και χρόνο εποπτείας διαφόρων Κέντρων Έρευνας . ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Οργάνωση Εργαστηρίων των Ερευνητικών Κέντρων και των Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. . Κάθε κέντρο έρευνας και σχολή των Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. πρέπει να διαθέτει κατάσταση του διαθέσιμου εργαστηριακού εξοπλισμού σε πειραματικές συσκευές ανά εργαστήριο ώστε να υπάρχει κάλυψη αναγκών χρήσης από άλλους για την εφαρμογή κάποιου πειράματος . Καθώς επίσης συνεργασία μεταξύ του ανθρώπινου δυναμικού των εργαστηρίων για την αποτελεσματικότερη λειτουργίας τους. - Η διεπιστημονική συνεργασία είναι ένα μεγάλο πρόβλημα ως προς την οργάνωση και σύνθεση διαφορετικών ειδικοτήτων για να επιτευχθεί έργο . Πρέπει να αρχίσει από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα εφαρμόζοντας διατμηματική συνεργασία μεταξύ Σχολών σε σύνθετα θέματα πτυχιακών , διπλωματικών εργασιών , ώστε να εμπεδωθεί στον νέο η συνεργασία σε διαφορετικά αντικείμενα και κατανόηση ύπαρξη ομάδας για την επίλυση προβλημάτων επιτυγχάνοντας κοινούς στόχους . Σας αναφέρω ενδεικτικά μια πρότασή μου πριν από δώδεκα χρόνια περίπου προς το Τ.Ε.Ι. Λάρισας σχετικά με αυτό το θέμα : Πρόταση ,10-06-1999,[-(Στον εργασιακό χώρο (ακόμη και στο κοινωνικό περιβάλλον) θεωρείται προσόν η δυνατότητα για συνεργασία , προκειμένου να αντιμετωπιστεί μια σύνθετη πραγματικότητα . Για αυτό χρειάζεται να καλλιεργηθεί η διεπιστημονικότητα και το πνεύμα της ομάδας . Για το λόγο αυτό θα πρέπει να επιλέγονται και να ανατίθενται σύνθετα θέματα πτυχιακής εργασίας στους σπουδαστές μεταξύ Σχολών και Τμημάτων , με σκοπό τη διεύρυνση της συνεργασίας ,την κατανόηση και προσέγγιση διαφορετικού αντικειμένου σπουδών . Πρέπει το σχολείο να κατευθύνει τους σπουδαστές προς αυτή τη διατμηματική συνεργασία , έτσι ώστε αυτοί να αντιλαμβάνονται πως αντιμετωπίζονται και επιλύονται σύνθετα προβλήματα) - ] . Η μάζα ερευνητικού δυναμικού μπορεί να δημιουργηθεί : α) - αρχικά , από τον κύκλο σπουδών μέσα από ανοιχτά και οργανωμένα εργαστήρια των Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.,(ανοιχτά εννοώ να λειτουργούν συστηματικά , με επιτρεπτό αριθμό φοιτητών , με κανόνες λειτουργίας ασφάλειας και με καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό). Διότι όταν ο νέος , φοιτητής εξασκείται συστηματικά στα εργαστήρια με εφαρμογές πειραμάτων , αποκτά ενδιαφέρον βλέποντας αποτελέσματα πράξης . Επίσης όπως αναφέρθηκε πιο πάνω , διατμηματική συνεργασία π.χ. μια μηχανολογική εφαρμογή , όπως ο κλιματισμός , η γνώση της ιατρικής πλευράς το πώς συμπεριφέρεται ο ανθρώπινος οργανισμός και τι επιπτώσεις μπορεί να έχει από τα ρεύματα αέρα κατά την εναλλαγή θερμοκρασίας που δημιουργείται από τις κλιματιστικές μηχανές στο εσωτερικό περιβάλλον είναι χρήσιμη για τη σωστή κατασκευή ή εγκατάσταση . Επίσης , αντίστροφα πως μπορεί να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά ή να κατασκευαστεί μια ιατρική συσκευή με τη συνεργασία ιατρού και μηχανικού. β) Από την ανοιχτή κινητικότητα των ερευνητών , υποψήφιων ερευνητών , φοιτητών που θα προέρχονται από διαφορετικούς χώρους εργασίας σπουδών και διαφορετικού αντικειμένου , (όπως αναφέρεται η δυνατότητα αυτή , περί κινητικότητας εργατικού δυναμικού στο νέο νόμο) θα δημιουργηθεί επίσης , μια ευκαιρία εξεύρεσης δημιουργικών ανθρώπων με πείρα και γνώση , που εάν δεν έχουν τα αυξημένα τυπικά προσόντα , να προωθούνται για την απόκτησή τους , προκειμένου να εντάσσονται και στον εκπαιδευτικό τομέα προς όφελος του κοινωνικού συνόλου . Έχω τη γνώμη πως οι διοικήσεις των Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. θα πρέπει να στοχεύουν προς την εξεύρεση και σε αυτού του είδους ανθρώπινο δυναμικό με αξίες και πείρα . Θέλω να επισημάνω ότι η υψηλή τεχνολογία παράγεται δια μέσου της Γενικής Μηχανολογίας με συνδυασμό άλλων αντικειμένων γνώσης , π.χ. δεν μπορεί κάποιος να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα σε Η/Υ εάν δεν έχει υπολογιστή . Για να τον κατασκευάσει πρέπει να τον μελετήσει , να σχεδιάσει όλα τα ηλεκτρονικά , τα ηλεκτρολογικά και μηχανολογικά στοιχεία , να συνδεθούν μεταξύ τους (συναρμολογηθούν) ώστε να παραχθεί ο Υ/Η. Αυτά όμως τα στοιχεία (εξαρτήματα) , δεν μπορούν να παραχθούν εάν δεν σχεδιαστούν και κατασκευαστούν καλούπια χύτευσης και πρέσας στο μηχανουργείο από καταρτισμένους τεχνικούς . Δηλαδή η υψηλή τεχνολογία και η όποια , τεχνολογία παράγεται μέσα από κλασικές μεθόδους στην εξελισσόμενη εφαρμοσμένη πολυπλοκότητα τεχνολογικής (αυξημένο μηχανολογικό συντονισμό) οργάνωσης λειτουργίας και εξελιγμένα υλικά για επιδόσεις και ποιότητα έργου . Πρέπει να δώσουμε μεγάλο ενδιαφέρον στον τομέα αυτό , της Γενικής Μηχανολογίας σε οργάνωση , γνώση και πράξη που συμβάλει στην παραγωγή της Τεχνολογίας και την αξιοποίηση της έρευνας και την εφαρμογή καινοτόμους μεθόδους . ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ Για να υπάρξει αξιοποίηση και σωστή διαχείριση του εξοπλισμού των εργαστηρίων προς απόδοση έργου θα πρέπει , να έχουν εκτός από υποδομές και τον εξοπλισμό , σωστή οργάνωση κυρίως σε καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό με τεχνικούς έρευνας και εργαστηρίου που να υποστηρίζει την πειραματική διαδικασία , να παρέχει τεχνογνωσία εφαρμογών , την χρήση και κατασκευή πειραματικών συσκευών / μηχανών , την ετοιμότητα να χρησιμοποιούνται από τους ερευνητές , φοιτητές και εξωτερικούς χρήστες . Γι΄ αυτό πρέπει να δοθεί έμφαση στην οργάνωση αυτού του προσωπικού , Τεχνικό Έρευνας και Εξάσκησης τόσο , στα εργαστήρια των Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. όσο , και στα Ερευνητικά Κέντρα , όπως : Τεχνικό Διευθυντή ή Προϊστάμενο λειτουργίας εργαστηρίων , επίσης κατηγορίες τεχνικών ανάλογα με το αντικείμενο , τις γνώσεις ,την εμπειρία και πείρα όπως , τεχνικός εργαστηρίων έρευνας – ειδικός τεχνικός – αρχιτεχνικός – τεχνικός εργαστηρίου . Αρμοδιότητες Τεχνικού Διευθυντή ή Προϊσταμένου λειτουργίας των εργαστηρίων : 1)Να έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των εργαστηρίων της Σχολής ή του Ερευνητικού Κέντρου . Την συνεργασία και συντονισμό του τεχνικού προσωπικού έρευνας και εξάσκησης για την ετοιμότητα του εξοπλισμού στους ερευνητές – υποψήφιους ερευνητές – φοιτητές – ιδιωτικούς φορείς . 2)Να παρέχει τεχνικές πληροφορίες για την κατάσταση και επίπεδο αξιοπιστίας του εξοπλισμού και την οργάνωση των εργαστηρίων με εξειδικευμένους τεχνικούς έρευνας την οργάνωση ως προς τους κανόνες λειτουργίας για την ασφάλεια των εργαζόμενων και ασχολούμενων μέσα στο εργαστήριο , τον σχεδιασμό για αποφυγή και αντιμετώπιση καταστάσεων μόλυνσης του φυσικού περιβάλλοντος στον Γενικό Διευθυντή του ερευνητικού κέντρου ή της σχολής Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. και να συνεργάζεται για ότι χρειάζεται για τη σωστή λειτουργία των εργαστηρίων . 3)Την σύνθεση ομάδα για σχεδιασμό και κατασκευή πειραματικών συσκευών σε συνεργασία με τους ερευνητές για την επίτευξη των στόχων των πειραμάτων έρευνας από τους ερευνητές – υποψήφιους ερευνητές – ιδιώτες . 4)Να τηρεί τους κανόνες λειτουργίας του εξοπλισμού των εργαστηρίων ανάλογα με το αντικείμενό τους βάση διεθνών προτύπων , την ασφάλεια των εργαζομένων (τεχνικών – ερευνητών – φοιτητών) , την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την αξιοπιστία των πειραματικών συσκευών . - Είναι αναποτελεσματικό λόγω , χρόνου και διαφορετικού αντικείμενο διοίκησης το να ασχολείται ο Γενικός Διευθυντής με την οργάνωση λειτουργίας των εργαστηρίων με θέματα όπως αναφέρθηκε πιο πάνω . Αρμοδιότητες των Τεχνικών Εργαστηρίων και Έρευνας : Στο διαδίκτυο πληκτρολογώντας τις λέξεις ή πρόταση , για αναζήτηση όπως : Laboratory Technicians ή Research Technicians ή Laboratory Research Technicians , μπορείτε να πάρετε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με προσόντα – αντικείμενο εργασίας , ακόμα και για αποδοχές . Γιατί και αυτός ο τομέας στη χώρα μας είναι αρκετά παρεξηγημένος λόγο άγνοιας παραγωγής γνώσης και δημιουργικότητας . Υδραυλικός, είναι ο τεχνίτης που αντικαθιστά τη βρύση ή το σιφόνι στο σπίτι , Υδραυλικός, είναι και ο τεχνικός που ελέγχει , ρυθμίζει τα υδραυλικά συστήματα του αεροπλάνου , ή ρομποτικά συστήματα . Ο τεχνικός δεν είναι ο μάστορας της γειτονιάς ούτε υπάλληλος γραφείου με συγκεκριμένο αντικείμενό εργασίας . Απαιτείται αρκετός χρόνος εξάσκησης στο χώρο εργασίας παράλληλα με την εκπαιδευτική διαδικασία , για την απόκτηση επαγγελματικής πείρας και συνεχή έρευνα πληροφόρησης / ενημέρωσης για τις εξελίξεις στον τομέα του . Το μισθολόγιο του θα πρέπει να συμβαδίζει ανάλογα με το αντικείμενο της εργασία του και την απόδοση αποτελέσματος . Ο τεχνικός διευθυντής ή προϊστάμενος και το τεχνικό προσωπικό πρέπει να είναι ταχτικό προσωπικό για να υπάρχει μια , συστηματική οργάνωση για την ετοιμότητα λειτουργίας , και αξιοπιστίας των πειραματικών συσκευών και οργάνων προκειμένου τα εργαστήρια να είναι αποδοτικά και ανοιχτά για κάθε εφαρμογή ή πληροφόρηση προς τον πολίτη . Εμπειρογνώμονας έρευνας και τεχνολογίας : Έχω τη γνώμη ότι ο εμπειρογνώμονας ο οποίος ασχολείται με συγκεκριμένα ζητήματα , δεν έχει την δυνατότητα να εισηγείται θέματα πολιτικής ανάπτυξης και προγραμματισμού για , έρευνα , τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία στην πολιτική ηγεσία του κάθε υπουργείου , δεδομένου ότι , ο υπουργός έχει ήδη σχέδιο ανάπτυξης εφαρμογών στον τομέα του . Δηλαδή ένας εμπειρογνώμονας με γνώση και πείρα σε συγκεκριμένα ζητήματα , θα εγκρίνει ή θα απορρίπτει θέματα προτάσεων ανάπτυξης σε τομείς που αφορούν τους πολίτες δια μέσου του υπουργείου ; Το υπουργείο δένει την τεχνική της ανάπτυξης σύμφωνα με τις ανάγκες των πολιτών και τη λειτουργία του κράτους . Πιστεύω ότι το ποιο σημαντικό εργαλείο για κάθε υπουργείο στον τομέα του , είναι η Τράπεζα (Τομέας) Πληροφοριών Έρευνας με ομάδα διαφορετικών αντικειμένων που να επεξεργάζονται σύνθετα θέματα και να δίνονται άμεσα λύσεις ή κατεύθυνση , για την δυνατότητα χρησιμότητας γνώσης προς σχεδιασμό και επίλυση ζητημάτων του πολίτη και του κράτους . Το ερευνητικό έργο πρέπει να παρακολουθείται από τομέα ενός φορέα όπως , της Γ.Γ.Ε.Τ. και να εποπτεύεται στο χώρο εφαρμογής . Επίσης , κατά την ερευνητική διαδικασία επειδή υπάρχει σύνθεση αντικειμένων , η οργάνωση από τομέα ενός φορέα όπως είναι η Γ.Γ.Ε.Τ. είναι αποτελεσματικότερη διότι συνδέεται άμεσα με τον εκπαιδευτικό τομέα ο οποίος αποτελείται από πλήθος ανθρώπινου δυναμικού καταρτισμένο σε πολλά αντικείμενα γνώσης και μπορεί να προσφέρει τεχνογνωσία με παράλληλη διάθεση εργαστηριακού εξοπλισμού . Είναι προτιμότερο να έχουμε ερευνητές στο εργαστήριο από να επιτελούν (όταν υπάρχει πόλεμος ενισχύεται η πρώτη γραμμή) . Η χώρα μας αντιμετωπίζει σύνθετα προβλήματα που θα πρέπει να λυθούν εφαρμόζοντας μεθόδους πρώτης γραμμής . Συμβαίνει να υπάρχουν επιτροπές ερευνών σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που δεν γνωρίζουν όχι , το προσωπικό αλλά , ούτε τους χώρους των εργαστηρίων και το αντικείμενό τους . Ποιο σωστό θα ήταν να υπάρχει Τομέας συγκέντρωσης και αξιοποίησης αποτελεσμάτων έρευνας σε κάθε Υπουργείο αλλά , και σε κάθε Περιφερειακή Διοίκηση αποτελούμενη από ομάδα διαφορετικών αντικειμένων γνώσεων . Τα αποτελέσματα έρευνας πρέπει να αποθηκεύονται σε Τράπεζα πληροφοριών της Γ.Γ.Ε.Τ. για διαμόρφωση προτύπων (Ε.Λ.Ο.Τ.) προς χρήση από τον πολίτη εκτός , των αποτελεσμάτων έρευνας άμεσης εφαρμογής και οικονομικής αξιοποίησης για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας . Παράδειγμα , το υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που έχει τους τομείς σχεδιασμού οικισμών , πόλεων και οδικών δικτύων θα μπορούσε να αναθέσει ερευνητικό έργο για έμμεση εφαρμογή αποτελεσμάτων γνώσης δια μέσου της Γ.Γ.Ε.Τ. ή να ζητήσει αποτελέσματα μελετών έρευνας για τον φωτισμό των δρόμων που διασχίζουν οικισμούς , χωριά ή τούνελ για την αποφυγή ατυχημάτων. Δηλαδή: Όταν ένα αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της νύχτας διέρχεται π.χ. από ένα χωριό , στην έξοδό του θα πρέπει η ένταση του φωτός (Lux) να μειώνεται σταδιακά , ώστε ο οδηγός του οχήματος να μην αισθάνεται απότομα το απόλυτο σκοτάδι , επειδή , το μάτι χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα προσαρμογής στην όραση σε γρήγορη εναλλαγή της έντασης του φωτός . Εδώ χρειάζεται ιατρική συνεργασία με γνώση για το πώς συμπεριφέρονται τα μάτια στην γρήγορη (απότομη) αλλαγή φωτός προκειμένου , να καθορίζονται οι αποστάσεις φωτισμού με διαδοχική μείωση / αύξηση της έντασης στην εισόδου – εξόδου του οικισμού , τούνελ , περιφερικών διασταυρώσεων προς αποφυγή ατυχημάτων . Αυτή η περίπτωση μπορεί εφόσον ταχτοποιηθεί από μετρήσεις , υπολογισμούς κ.λ.π. γίνεται πρότυπο και καταχωρείται στην Τράπεζα πληροφοριών της Γ.Γ.Ε.Τ. (Ε.Λ.Ο.Τ.) και του υπουργείου , προκειμένου να έχει γνώση ένας μηχανικός για την μελέτη και εφαρμογή με αντικείμενο την σήμανση και φωτισμό των οδικών δικτύων . Αυτό μπορεί να είναι ενέργεια του συγκεκριμένου υπουργείου για τη διάθεση πληροφορίας που έχει έμμεση σχέση αποτελέσματος κοινωνικού έργου , πρόληψη ατυχήματος και απόδοση οικονομικού έργου λόγω αποφυγής κόστους τυχόν ατυχήματος . Ο εμπειρογνώμονας πως θα έκρινε το θέμα αυτό ; Θα μπορούσε επίσης παρόμοια , π.χ. μετά από έρευνα κ.λ.π. στους κεντρικούς δρόμους της πόλης να οριοθετηθεί το φάρδος του πεζοδρομίου προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων . Δηλαδή: Το πεζοδρόμιο να έχει φάρδος σύμφωνα με το μέσο μεγαλύτερο μήκος των αυτοκινήτων από την πρόσοψή τους έως τα πρώτα καθίσματα . Αυτό εξυπηρετεί στην ορατότητα του οδηγού διότι όταν θέλει να εισέλθει στον κεντρικό δρόμο δεν αναγκάζεται να είναι το μισώ αυτοκίνητο κι΄ αυτός μαζί στον κυρίως δρόμο για τον έλεγχο της κυκλοφορίας έτσι , αποφεύγεται ένα τροχαίο ατύχημα και δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία . Εάν όμως: Θέλει να κατασκευάσει ένα υδάτινο φράγμα κ.λ.π. που χρειάζεται π.χ. γεωλογική έρευνα ή ότι άλλο στοιχείο είναι απαραίτητο για την κατασκευή του έργου , αυτό είναι διαφορετικό διότι η γνώση χρειάζεται άμεσα για την εφαρμογή αυτού του έργου , και αφορά κυρίως τον τομέα του υπουργείου . Όταν ένας πολίτης π.χ. χρειαστεί πληροφορίες σχετικά με την σύνθεση ενός υλικού προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητά του σε μηχανική αντοχή , ή πληροφορίες μεθόδους οργάνωσης παραγωγικής διαδικασίας , θα απευθυνθεί στο χημείο του κράτους , στο υπουργείο οικονομικών ή θα πρέπει να απευθύνεται σε έναν κεντρικό φορέα με οργανωμένους τομείς έρευνας ; Η ανταγωνιστικότητα έχει σημείο αναφοράς κυρίως την ποιότητα της οργάνωσης και την γενική συμπεριφορά του ανθρώπινου δυναμικού , με αυτά τα (εργαλεία) πάμε στην αποτελεσματική λειτουργία της κοινωνίας και οικονομίας . Το πρόβλημα στη χώρα μας είναι η οργάνωση και η κατανόηση εργαλείων εφαρμογής . Μπορεί να υπάρχουν ανακαλύψεις από συμπολίτες μας αλλά δεν κατορθώνουμε να τις υλοποιήσουμε με καλά αποτελέσματα με τα δικά μας μέσα . Αν πάμε στον τομέα της ιατρικής θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχει δυσκολία να παραχθεί αποτέλεσμα , χωρίς την χρήση της τεχνολογίας ; (Πόσοι τόνοι καρπούζια πρέπει να εξαχθούν για οικονομικό αντιστάθμισμα ενός αξονικού τομογράφου;) . Στον τομέα της γεωργίας δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε αποτελεσματικά τα παραγόμενα προϊόντα χωρίς την συστηματική έρευνα και την εφαρμογή της τεχνολογίας (Πόσο κοστίζει ένα συσκευαστήριο φρούτων ή η τεχνολογία τροφίμων - εμφιάλωσης , η τεχνολογία της κλωστοϋφαντουργίας) . Στον τομέα της ενέργειας θα έπρεπε να έχουμε μεγάλο απόθεμα γνώσης για την προστασία του περιβάλλοντος δια μέσου εφαρμογής εξελιγμένης τεχνολογίας και μειωμένο κόστος λειτουργίας με δική μας τεχνογνωσία λειτουργίας , ώστε ο πολίτης να έχει όφελος αλλά , και ο παραγωγικός τομέας μέρος ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας έναντι άλλων του εξωτερικού . Για παράδειγμα ανάφερα τρείς βασικούς τομείς που αν λειτουργούν αποτελεσματικά σε μια χώρα ότι και να συμβεί ο λαός της δεν θα υποφέρει απελπιστικά . Καθώς επίσης και τα πιο πάνω παραδείγματα για το διαχωρισμό έμμεσης και άμεσης εφαρμογής αποτελεσμάτων έρευνας . Πρέπει να φύγουμε από τις διαπιστώσεις , τις διεκδικήσεις σε βάρους άλλων και να πάμε στην δημιουργικότητα . Ο δημιουργός πρέπει να αισθάνεται ελεύθερα και προσγειωμένα , δηλαδή αν ένας ερευνητής βαθμού Γ΄ ή Δ΄ έχει μια έμπνευση και αποτέλεσμα έρευνας θα πρέπει να προαχθεί στο βαθμό Α΄ ή Β΄ για να έχει λόγο στην έμπνευσή του ; ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Είναι σημαντικό και απαραίτητο να αναφερθούν οι κανόνες λειτουργίας των Ερευνητικών Κέντρων και εργαστηρίων των Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. : 1) Κανόνες και πρότυπα λειτουργίας για την ασφάλεια των ανθρώπων που εργάζονται και ασχολούνται στο χώρο του εργαστηρίου και των εξασκούμενων φοιτητών . 2) Ανάλογα με το αντικείμενο εξάσκησης , τον βαθμό επικινδυνότητας κατά την πειραματική διαδικασία και το εμβαδόν του εργαστηρίου θα πρέπει να καθορίζεται ο επιτρεπτός μέγιστος αριθμός ατόμων (φοιτητές) κυρίως , όταν πρόκειται για εξάσκηση ή εκπαίδευση . 3) Θα πρέπει να επισημαίνεται και να καθορίζεται η ανάπτυξη των εργαστηρίων σε κατάλληλους χώρους ή τοποθεσίες για πειραματικές συσκευές που τυχόν έχουν υψηλή επικινδυνότητα με ρυπογόνους ή παράγουν επικίνδυνους ρύπους . Επίσης κανόνες διαχείρισης και αποφυγή μολύνσεων του φυσικού περιβάλλοντος από υπολείμματα και υποπροϊόντα από την εφαρμογή πειραμάτων . Ένα γενικό σχόλιο σε ότι αφορά την αναπτυξιακή δομή της χώρας σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο . Επειδή το νομοσχέδιο αυτό έχει σχέση με την γνώση και την παραγωγή , πιστεύω πώς είναι μια ευκαιρία να αποσυμπιεστεί ο νομός Αττικής και γενικότερα η πρωτεύουσα από πληθώρα δραστηριοτήτων και υπερπληθυσμό . Γι΄ αυτό θα ήταν σωστό να υπάρξει ένα σχέδιο περιφερειακής δράσης και ανάπτυξης παραγωγής . Η Αθήνα ως πρωτεύουσα και πόλη με μεγάλη ιστορία αξίζει και πρέπει να είναι το επίκεντρο του πολιτισμού και να έχει δραστηριότητες εκτός του πολιτισμικού τομέα που πρέπει να αναδείξει ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή , μπορεί να είναι τομείς όπως η χρηματοοικονομική , η ναυτιλία , οι μεταφορές και ο τουρισμός .