• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΠΟΣΕΕΙΙΔ)' | 7 Φεβρουαρίου 2012, 13:05

    ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Απόφαση μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 6504/2005, Ειδικός αριθμός 738-5737 Έδρα: ΕΙΕ, B.Κωνσταντίνου 48, Τ.Κ. 11635 Πρόεδρος : Πετράκης Αριστείδης, κιν. 6977471102, e-mail: aris@iesl.forth.gr Αντιπρόεδρος : Μπακιρτζής Γιώργος, κιν. 6948001676, e-mail: bakirtz@certh.gr Γενικός Γραμματέας : Σοφατζίδη Χριστίνα, κιν. 6944633573, e-mail: sofatzidi@pasteur.gr Αθήνα 1 Φεβρουαρίου 2012 Προτάσεις για το Σχέδιο Νόμου για την "Έρευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία" ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Νομοσχέδιο που παρουσιάστηκε στη Δημόσια Διαβούλευση για την Ε.Τ.Α.Κ. κρίνουμε ότι προσπαθεί, σε αρκετά σημεία με επιτυχία και σε άλλα πλημμελώς, να αντιμετωπίσει αρκετά από τα ανοικτά θέματα και προβλήματα του Ερευνητικού χώρου. Παρουσιάζει όμως δραματικό έλλειμμα σχετικά με τις πρόνοιες και τα θέματα που αφορούν το Τεχνικό (επιστημονικό και μη) και Διοικητικό προσωπικό των Ερευνητικών κέντρων, απόρροια του αποκλεισμού εκπροσώπων των δύο Ομοσπονδιών των Ερευνητικών Κέντρων (ΠΟΣΕΕΙΙΔ & ΠΟΕΕΚ-Ι) από την επιτροπή σύνταξης του Νομοσχεδίου. Θετικά αν και όχι ολοκληρωμένα και με αρκετές ελλείψεις κρίνουμε τις πρόνοιες για : 1.Ενιαίο σύστημα αξιολόγησης όλων των Ερευνητικών φορέων. 2.Ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας των Ερευνητικών Κέντρων (δυστυχώς με εξαιρέσεις). 3.Την κατεύθυνση (με την θεσμοθέτηση των Εμπειρογνωμόνων Έρευνας) για ενιαίο σύστημα προκήρυξης, αξιολόγησης, παρακολούθησης και αποτίμησης των ερευνητικών προγραμμάτων στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Ε.Κ.. 4.Την αξιοποίηση της ΓΓΕΤ σαν φορέα συντονισμού όλων των δράσεων στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Ε.Κ.. 5.Τα μέτρα για σύνδεση των Ερευνητικών Κέντρων με τα ΑΕΙ και τις Επιχειρήσεις. 6.Τη θεσμοθέτηση των Εθνικών Ερευνητικών Υποδομών. 7.Τη δημιουργία Γραφείου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας και Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στη ΓΓΕΤ. 8.Την πρόβλεψη πρόσθετων χρηματοδοτήσεων στους ερευνητικούς φορείς με βάση τους δείκτες ποιότητας και αποτελεσμάτων. 9.Τη θεσμοθέτηση των Κέντρων Ερευνητικής Αριστείας. 10.Τη μερική, δυστυχώς, εξίσωση των Ερευνητών με τα μέλη ΔΕΠ στα πλαίσια του ενιαίου χώρου παιδείας και έρευνας. Σε μερικά σημεία κρίνουμε το σχέδιο Νόμου άτολμο, σε άλλα σημεία διαφωνούμε και σε άλλα θεωρούμε ότι απαιτούνται πιο συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Σχετικές παρατηρήσεις και προτάσεις καταθέτουμε στη συνέχεια. Ένα σημαντικό κενό είναι η έλλειψη Μεταβατικών Διατάξεων από το σχέδιο Νόμου, οι οποίες πρέπει άμεσα να κοινοποιηθούν και να τεθούν στη Δημόσια Διαβούλευση. Όμως ένα πράγμα, που είναι απαράδεκτο και πέρα από κάθε όριο, είναι ότι αγνοεί συστηματικά και απαξιώνει το 70% των ανθρώπων που εργάζονται και μοχθούν για την Έρευνα. Αυτούς που χαρακτηριστικά αναφέρονται στο κείμενο διαβούλευσης σαν «Λοιπό προσωπικό». Ο Νόμος 1514/85 και 2919/01, για τρία πράγματα ελάμβανε πρόνοια όσον αφορά το Τεχνικό και Διοικητικό Προσωπικό (Δ&ΤΠ), που το παρόν Νομοσχέδιο ανατρέπει. 1. Τη θεσμοθέτηση θέσεων Επιστημονικού Προσωπικού Υψηλής Εξειδίκευσης. 2. Τη συμμετοχή ενός εκπροσώπου του Δ&ΤΠ στα ΔΣ των Ερευνητικών Κέντρων. 3. Τη δυνατότητα το Δ&ΤΠ να λαμβάνει πρόσθετες αμοιβές, εφόσον και για όσο χρόνο συνεισφέρει σημαντικά στην προσέλκυση εξωτερικών χρηματοδοτήσεων έρευνας, την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και την επίτευξη ιδιωτικών εσόδων από παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών. Δεν ζητάμε τίποτε περισσότερο από το να παραμείνουν αυτές οι διατάξεις ή να τροποποιηθούν αναλόγως. ΜΕΡΟΣ Α Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 4 Η ένταξη όλων των ερευνητικών δράσεων (με εξαίρεση όσες είναι απόρρητες και αφορούν την εθνική άμυνα) στο ΕΣΠΕΚ αποτελεί την ορθολογικότερη λύση στο υπαρκτό πρόβλημα της πολυδιάσπασης της ερευνητικής πολιτικής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρο 10 Ο περιγραφόμενος ρόλος της ΓΓΕΤ είναι κυρίως συντονιστικός. Η ΓΓΕΤ πρέπει να διατηρήσει κεντρικό ρόλο σε αποφάσεις σχεδιασμού και διαχείρισης της έρευνας στη χώρα. Η συνολική εθνική ερευνητική προσπάθεια στην οποία εμπλέκονται τα δημόσια ερευνητικά εργαστήρια, τα εργαστήρια των μεγάλων επιχειρήσεων, καθώς και αυτά των μικρομεσαίων, θα πρέπει να αποτελεί το αντικείμενο συντονισμού των εμπλεκομένων υπουργείων υπό την αιγίδα μιας τελικής εποπτείας την οποία θα ασκεί η ΓΓΕΤ. παράγραφος 1 εδάφιο γ Σχετικά με τις προκηρύξεις προγραμμάτων και την εφαρμογή μέτρων πολιτικής ΕΤΑΚ, η ΓΓΕΤ θα πρέπει να έχει αποφασιστικό ρόλο για όλους τους ερευνητικούς φορείς. παράγραφος 1 εδάφιο ζ Όσον αφορά στην εποπτεία άλλων φορέων εκτός ΥΠΔΒΜΘ η ΓΓΕΤ πρέπει να έχει ρόλο ελεγκτικό μέσω του Εμπειρογνώμονα Έρευνας. παράγραφος 1 εδάφιο ι Σχετικά με τις προγραμματικές συμφωνίες που αφορούν στα Ερευνητικά Κέντρα άλλων Υπουργείων η ΓΓΕΤ θα πρέπει να έχει αποφασιστικό ρόλο, μετά από σύμφωνη γνώμη του Εμπειρογνώμονα Έρευνας. Άρθρο 11 Επιλέγουμε τη λύση του Εμπειρογνώμονα Έρευνας ανά υπουργείο, υπό την προϋπόθεση ότι στα πρόσωπα που θα αναλάβουν το έργο αυτό θα εξασφαλισθεί νομοθετικά η δυνατότητα να διαδραματίσουν το ρόλο που προβλέπει το σχέδιο νόμου. παράγραφος 7 εδάφιο γ Μια σημαντική αρμοδιότητα του Εμπειρογνώμονα Έρευνας θα μπορούσε να είναι η σύνδεση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων των επιμέρους Υπουργείων με Ερευνητικές δράσεις. Επίσης η συνεργασία των Ερευνητικών Ιδρυμάτων με Κρατικούς φορείς για την εξυπηρέτηση των αναγκών των τελευταίων οφείλει να καλλιεργηθεί και να αναπτυχθεί και σε αυτό μπορεί να έχει σημαντική συνεισφορά ο Εμπειρογνώμονας Έρευνας. Άρθρο Νέο Το σχέδιο νόμου δε μνημονεύει τη Σύνοδο των Προέδρων των Ερευνητικών Ιδρυμάτων, το μόνο -άτυπο σήμερα- όργανο που έχει άμεση σχέση με την τρέχουσα ερευνητική πολιτική. Είναι αναγκαίο να θεσμοθετηθεί ο ρόλος του και να προβλεφθεί η συμμετοχή με δικαίωμα λόγου των εκπροσώπων της ερευνητικής κοινότητας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ Άρθρο 13 παράγραφος 2 Η ρύθμιση που προβλέπεται στο υπό διαβούλευση κείμενο για την απονομή του τίτλου “Καθηγητή Έρευνας” από τα ΑΕΙ είναι εξαιρετικά περιοριστική. Δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό να υφίσταται κοινό δια-ιδρυματικό μεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών, κατά την έννοια του άρθρου 42 του ν. 4009/2011, προκειμένου να κληθεί ένας ερευνητής για διδακτικό έργο σε κάποιο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών. Η ατομική κινητικότητα των ερευνητών και των καθηγητών είναι κατά πολύ ευρύτερη από τα κοινά μεταπτυχιακά των ιδρυμάτων. Περιοριστική είναι επίσης η πρόνοια για την επίβλεψη διδακτορικών. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο κείμενο, ο επιβλέπων θα πρέπει κατ’ ανάγκη να διδάσκει στο οικείο δια-ιδρυματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του υποψήφιου, συνθήκη η οποία δεν πρέπει να είναι αναγκαία για την επίβλεψη διδακτορικών διατριβών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Άρθρο 17 παράγραφος 1 εδάφιο γ Το «Οι παραπάνω ερευνητές …» να αντικατασταθεί με « Τα παραπάνω φυσικά πρόσωπα …». Δεν είναι απαραίτητο να είναι μόνο ερευνητές τα πρόσωπα που «παρήγαγαν την ανωτέρω αναφερόμενη γνώση». Άρθρο 17 παράγραφος 1 εδάφιο δ Τεχνοβλαστοί και Νέοι Επιστήμονες Υπάρχει εικοσαετής περίπου εμπειρία του θεσμού των εταιρειών Τεχνοβλαστών (spin off) και Τεχνολογικών Πάρκων. Η προσπάθεια της πολιτείας θα πρέπει να επικεντρωθεί στην ενίσχυση πρωτοβουλιών νέων ερευνητών και όχι στη συντήρηση στο διηνεκές δημόσιων λειτουργών, οι οποίοι ασκούν παράλληλα και επιχειρηματικές δραστηριότητες. Οφείλουμε να αποτιμήσουμε την εικοσαετή εμπειρία των Τεχνοβλαστών και να στρέψουμε την προσοχή μας στην ενίσχυση των νέων ερευνητών, με την παραχώρηση κυψελίδων στα τεχνολογικά πάρκα, την ενίσχυση της πρόσβασής στις εργαστηριακές εγκαταστάσεις, κλπ. Οι Τεχνοβλαστοί των νέων ερευνητών θα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης φροντίδας από την πολιτεία, με την ενίσχυσή τους σε ό,τι αφορά την κάλυψη νέου προσωπικού, άλλες ειδικές ενισχύσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις, για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο (4-5 ετών), κλπ.. Άρθρο 17 παράγραφος νέα Εθνικό Μητρώο Καινοτομικών Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας Προτείνουμε τη δημιουργία στη ΓΓΕΤ «Εθνικού Μητρώου Καινοτομικών Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας», στο οποίο θα εντάσσονται επιχειρήσεις οι οποίες: (1) δραστηριοποιούνται σε τομείς υψηλής τεχνολογίας, όπως αυτοί ορίζονται κατά τη διεθνή πρακτική, (2) έχουν τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης με ειδικευμένο προσωπικό και (3) άνω από το 30% του κύκλου εργασιών τους προέρχεται από τεχνολογία αναπτυγμένη από την ίδια την επιχείρηση (πατέντες, ερευνητικά προγράμματα). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ Άρθρο 17 παράγραφος 3 Ειδική μέριμνα πρέπει να υπάρξει όσον αφορά στα κριτήρια με τα οποία αξιολογούνται οι Ανθρωπιστικές και οι Κοινωνικές επιστήμες, τα οποία δεν μπορεί να είναι ταυτόσημα με αυτά των θετικών επιστημών. Άρθρο 17 παράγραφος 4 Για τις εξωτερικές αξιολογήσεις ΕΚ/Ι, η επιτροπή κριτών θα πρέπει να αποτελείται αποκλειστικά από επιστήμονες της αλλοδαπής, διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους, ειδικούς σε ένα τουλάχιστον από τα αντικείμενα του υπό αξιολόγηση Ινστιτούτου/ΕΚ, οι οποίοι θα επιλέγονται από το ΕΣΕΤΕΚ. Ο αριθμός των αξιολογητών των Ινστιτούτων θα πρέπει να είναι ανάλογος των ερευνητικών τους αντικειμένων (δηλαδή ενδεχομένως και μεγαλύτερος του τρία). Ομοειδούς αντικειμένου Ινστιτούτα θα πρέπει να αξιολογούνται από την ίδια επιτροπή κριτών, ώστε να είναι δυνατή η συγκριτική τους αξιολόγηση. Άρθρο 17 παράγραφος 5 Τα Ερευνητικά Κέντρα και τα Ινστιτούτα τους να υπόκεινται σε εσωτερική αυτό-αξιολόγηση στο ενδιάμεσο δύο εξωτερικών – διεθνών αξιολογήσεων, δηλαδή περίπου κάθε τέσσερα έτη. Αυτό διότι, εφόσον η αυτο-αξιολόγηση γίνεται κάθε δύο έτη και η εξωτερική αξιολόγηση κάθε τέσσερα (όπως προτείνεται), κάθε δεύτερη αυτο-αξιολόγηση θα συμπίπτει με την εξωτερική αξιολόγηση, κάτι που δεν έχει κανένα νόημα (να γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια ταυτόχρονα και εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση). ΜΕΡΟΣ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Άρθρο 22 παράγραφος 2 Όσον αφορά τα όργανα διοίκησης θεωρούμε ότι πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ οι διατάξεις του ν. 1514/85 για τη θεσμική εκπροσώπηση του Ερευνητικού καθώς και του Τεχνικού & Διοικητικού προσωπικού στα Δ.Σ. των ΕΚ. Η συμμετοχή εκπροσώπων του Ερευνητικού και του Τεχνικού & Διοικητικού προσωπικού με δικαίωμα ψήφου στα Διοικητικά Συμβούλια μέσα από διαδικασίες εκλογής από το σύνολο του αντίστοιχου δυναμικού του ΕΚ είναι η μοναδική επιλογή. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος να πεισθεί το προσωπικό των Ερευνητικών φορέων, να επενδύσει το σύνολο των επιστημονικών και επαγγελματικών δυνάμεών του στην ανάπτυξη του ΕΚ, αν δεν νοιώθει την ασφάλεια της συμμετοχής του στις αποφάσεις που καθορίζουν το μέλλον του φορέα και την αξίωση της συμβολής του, μέσω της αναγνώρισης ικανότητάς του να συμμετέχει στις αποφάσεις που αφορούν στην λειτουργία του ΕΚ. Οι ερευνητές στους οποίους εν πολλοίς βασίζεται η επιστημονική ταυτότητα και η οικονομική βιωσιμότητα των ΕΚ, μέσω των ανταγωνιστικών προγραμμάτων που επιτυχώς διεκδικούν, αποτελούν key stakeholders του ΕΚ και είναι απολύτως άδικος ο αποκλεισμός τους. Όσο αφορά στην εκπροσώπηση του Τεχνικού & Διοικητικού προσωπικού, η παρουσία τους διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων και την αποφυγή πολώσεων που δημιουργεί συχνά η ελλιπής πληροφόρηση και η αίσθηση αδιαφάνειας και αποκλεισμού από τις αποφάσεις. Άρθρο 22 παράγραφος 3 Πρέπει να διατηρηθεί η συμμετοχή των Διευθυντών των Ινστιτούτων, ιδιαίτερα μάλιστα μετά τις συγχωνεύσεις που θα οδηγήσουν σε γιγάντωσή των Ινστιτούτων. Οι Διευθυντές των Ινστιτούτων πρέπει να είναι μέλη του ΔΣ του ΕΚ ώστε να έχουν έτσι την απρόσκοπτη ευθύνη για την πρόοδο του Ινστιτούτου τους και κατά συνέπεια για την πρόοδο του ΕΚ. Τυχόν αποκλεισμός τους από το ΔΣ θα πλήξει ιδιαίτερα τα διαπεριφερειακά και πολυθεματικά ΕΚ. Περαιτέρω στοιχείο υποβάθμισης των Διευθυντών Ινστιτούτων, και κατ’ επέκταση του ρόλου των Ινστιτούτων σε ένα ΕΚ αποτελεί το ότι η εκλογή των Διευθυντών γίνεται εσωτερική υπόθεση των ΕΚ, με αποτέλεσμα οι διοικήσεις τους να καθίστανται προεδροκεντρικές. Τα Ινστιτούτα θα πρέπει να έχουν σημαντικό ρόλο στην λειτουργία ενός ΕΚ. Άρθρο 22 παράγραφος 5 Συμφωνούμε με την παρουσία εξωτερικών μελών στα Διοικητικά Συμβούλια των Ερευνητικών Κέντρων, τα οποία θα είναι «καταξιωμένα πρόσωπα της κοινωνίας και της οικονομίας», δίνοντας έμφαση -εκεί όπου αυτό είναι εφικτό εξ αντικειμένου- στη διασύνδεση ΕΚ και παραγωγικού τομέα. Αυτονόητο είναι ότι τα εξωτερικά μέλη οφείλουν να «επενδύσουν» στο ΔΣ ενός Κέντρου «χρόνο και κόπο» και να μην αντιμετωπίσουν τη συμμετοχή τους σε αυτό ως πάρεργο, ή άλλως πως. Θα πρέπει να υπάρξουν αυστηρές και σαφείς προδιαγραφές όσον αφορά τη φυσιογνωμία («διακεκριμένοι» και άλλα ανάλογα επίθετα δεν σημαίνουν τίποτα συγκεκριμένο) και το ρόλο / υποχρεώσεις των μελών αυτών. Άρθρο 24 παράγραφος 3 Στα προσόντα του Γενικού Διευθυντή θα πρέπει να συμπεριληφθεί και πρόβλεψη ότι η κατοχή μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και η προϋπηρεσία σε ερευνητικά κέντρα αποτελούν κριτήρια επιλογής. Άρθρο 24 παράγραφος 5 Θα πρέπει να αφαιρεθεί η αρμοδιότητα από τον Γενικό Διευθυντή να "διοικεί το προσωπικό, να διαχειρίζεται προσλήψεις κλπ" αλλά απλώς να εισηγείται προς το ΔΣ θέματα που αφορούν στη "διοίκηση του προσωπικού και τη διαχείριση προσλήψεων". Ο τρόπος διοίκησης του προσωπικού έχει άμεσες συνέπειες στην ποιότητα των αποτελεσμάτων και τα επιτεύγματα των ΕΚ και δεν πρέπει να αφεθεί στα χέρια ενός προσώπου. Ο Γενικός Διευθυντής θα πρέπει να καταρτίζει το σχέδιο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας «υπό την εποπτεία του προέδρου και του ΔΣ», διότι δεν μπορεί να είναι γνώστης όλων των θεμάτων που ο Κανονισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει. Άρθρο 26 Χρήσιμα και λειτουργικά είναι τα εσωτερικά Επιστημονικά Συμβούλια Ινστιτούτων αποτελούμενα από τους συντονιστές των Τομέων και ερευνητές που θα προκύψουν από εκλογή μεταξύ του ερευνητικού προσωπικού. Τα επιστημονικά αυτά συμβούλια θα αντικαταστήσουν τα Επιστημονικά Γνωμοδοτικά Συμβούλια Ινστιτούτων που λειτουργούσαν μέχρι σήμερα. Τα συμβούλια αυτά θα έχουν ουσιαστικό και αποφασιστικό ρόλο καθώς θα συνδιαλέγονται με το Διευθυντή σχετικά με τον επιστημονικό προγραμματισμό του Ινστιτούτου, την εξέλιξη των προγραμμάτων έρευνας και την αναζήτηση πόρων για τη λειτουργία του. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Άρθρο 27 παράγραφος 2 εδάφιο α Είναι απολύτως απαραίτητο να διασφαλίζεται η μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού των ΕΚ μέσω της τακτικής επιχορήγησης. Πρέπει να αναφέρεται ότι η τακτική επιχορήγηση οφείλει να καλύπτει το σύνολο της μισθοδοσίας του τακτικού προσωπικού και των λειτουργικών εξόδων. παράγραφος 2 εδάφιο νέο Κρίνεται ότι είναι πολύ σημαντική η θεσμοθέτηση Εθνικών Συγχρηματοδοτήσεων (Matching Funds -­ MF) Ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών προγραμμάτων (τις οποίες η Πολιτεία έχει δώσει ως πρόσθετες επιχορηγήσεις προς τους ερευνητικούς φορείς από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέχρι το 2009). Δεν είναι δυνατόν να εκτελεσθούν Ευρωπαϊκά Προγράμματα χωρίς Εθνικές Συγχρηματοδοτήσεις αν δεν υπάρχουν ίδιοι πόροι. Άρθρο 28 παράγραφος 5 Στη σύνταξη των Προγραμματικών συμφωνιών αυτών θα πρέπει να έχουν θεσμοθετημένη γνώμη οι ερευνητές των Ινστιτούτων. Άρθρο 28 παράγραφος 11 εδάφιο α H Πρόσθετη χρηματοδότηση θα πρέπει να κατανέμεται στα ΕΚ/Ι με βάση το ερευνητικό, αναπτυξιακό και κοινωνικό τους έργο, αλλά και τα αποτελέσματα των διεθνών αξιολογήσεων που θα γίνονται κάθε τέσσερα χρόνια σε κάθε ΕΚ και Ινστιτούτο. Άρθρο 29 Πρέπει να διευκρινιστεί τι είναι τα Κέντρα Ερευνητικής Αριστείας. Ποιο είναι το μέγεθός τους. Είναι ολόκληρα ΕΚ και ΑΕΙ; Ή Ινστιτούτα EK και Τμήματα AEI; Ή ερευνητικές ομάδες και Τομείς; Ή όλα τα προηγούμενα. παράγραφος 2 Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο φορέας αξιολόγησης και ο φορέας χρηματοδότησης να είναι ξεχωριστοί φορείς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Άρθρο 30 παράγραφος νέα Στις μεταβατικές διατάξεις θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα της εξέλιξης των Ερευνητών Δ σε ανώτερη βαθμίδα. Σύμφωνα με στοιχεία της ΓΓΕΤ, το ποσοστό των ερευνητών Δ στα ΕΚ, στις αρχές του 2011, ήταν 8%, ενώ σε αρκετά ΕΚ η βαθμίδα αυτή έχει σχεδόν εκλείψει. Άρθρο 31 παράγραφος 8 Θα πρέπει να θεσμοθετηθεί η μισθολογική ισοτιμία Ερευνητών με τα μέλη ΔΕΠ όπως προβλεπόταν από το ν. 1514/1985, από τη στιγμή που τα προσόντα των Ερευνητών και μελών ΔΕΠ είναι σε πλήρη αντιστοιχία και οι προσλήψεις και εξελίξεις πραγματοποιούνται με ανάλογες διαδικασίες. Η μη μισθολογική εξίσωση με τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ οδηγεί σε υποβάθμιση του θεσμού του Ερευνητή, σε αδυναμία προσέλκυσης αξιόλογων επιστημόνων αλλά και σε αδυναμία παραμονής των ήδη υπηρετούντων, σε πλήρη αντιδιαστολή με αυτό που συμβαίνει στα ΕΚ του ανεπτυγμένου κόσμου. Άρθρο 31 παράγραφος 9 Η διαδικασία παροχής και το ύψος πρόσθετων αμοιβών πρέπει να αφορά στο σύνολο του προσωπικού των ΕΚ, ως οικονομικό κίνητρο για την προσέλκυση εξωτερικών χρηματοδοτήσεων και να καθορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό των Ερευνητικών Κέντρων. Η προσέλκυση εξωτερικών χρηματοδοτήσεων, η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και η επίτευξη ιδιωτικών εσόδων από παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών δεν επιτυγχάνεται μονάχα από τους Ερευνητές ενός εργαστηρίου ή μιας ερευνητικής ομάδας. Χωρίς την επίπονη προσπάθεια και την ουσιαστική συμβολή όλου του προσωπικού ενός εργαστηρίου ή μιας ερευνητικής ομάδας τίποτε δεν θα ήταν εφικτό. Προτείνουμε το παρακάτω κείμενο (όπως είχε παρουσιαστεί στα περισσότερα σχέδια Νόμου που «διέρρευσαν» στο παρελθόν) σαν αντικατάσταση της παρούσας παραγράφου. «Ενθαρρύνεται η δημιουργία κινήτρων για το προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων με στόχο την προσέλκυση εξωτερικών χρηματοδοτήσεων, την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και την επίτευξη ιδιωτικών εσόδων από παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, οι προβλεπόμενες από το άρθρο 36 §2 του Ν.3848/10 αμοιβές και η προβλεπόμενη από το άρθρο 38 του Ν. 3205/03 αμοιβή αποδοτικότητας, και άλλες αμοιβές που προέρχονται από ιδιωτικά έσοδα ή από τη συμμετοχή σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα, εκτός κρατικού προϋπολογισμού, χορηγούνται με αποφάσεις του Δ.Σ. σε ερευνητές και μέλη του προσωπικού ερευνητικών φορέων που συντελούν στην προσέλκυση τέτοιων εσόδων και στην υλοποίηση των αντίστοιχων έργων ή πρωτοβουλιών σύνδεσης έρευνας με την παραγωγή. Η διαδικασία παροχής αυτών των αμοιβών καθορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ερευνητικού Φορέα και παρουσιάζονται στην προγραμματική συμφωνία.» Άρθρο 31 παράγραφος νέα Δεν υπάρχει καμία αναφορά στις Ερευνητικές Άδειες ενώ αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σταδιοδρομίας ενός ερευνητή. Θα πρέπει να θεσμοθετηθούν κατ’ αναλογία του ν. 4009/2011. Άρθρο Νέο Θα πρέπει να θεσμοθετηθεί η διατήρηση των θέσεων Μεταπτυχιακών Υποτρόφων και Μεταδιδακτορικών συνεργατών, με τριετή ή τετραετή θητεία, με ανοικτή προκήρυξη και επιστημονική διαδικασία κρίσης, όμοια με των ερευνητών, όπως αυτές προβλέπονταν στο ν. 1514/1985, αλλά και στο ν. 3653/2008. Οι Μεταπτυχιακοί Υπότροφοι αποτελούν κρίσιμη και ουσιαστική πηγή ανανέωσης και διάχυσης της επιστημονικής γνώσης στα ΕΚ. Άρθρο 33 παράγραφος 1 Θα πρέπει να θεσμοθετηθούν θέσεις Επιστημονικού Προσωπικού Υψηλής Εξειδίκευσης (ΕΠΥΕ). Στα ΕΚ/Ι υπηρετεί μεγάλος αριθμός προσωπικού με υψηλά τυπικά προσόντα (Μεταπτυχιακούς και Διδακτορικούς τίτλους σπουδών) και υψηλή εξειδίκευση και μακροχρόνια εμπειρία σε συγκεκριμένα επιστημονικά και τεχνολογικά αντικείμενα. Αποτελεί στοιχειώδες ζήτημα αξίωσης του προσωπικού αυτού η θεσμοθέτηση θέσεων Επιστημονικού Προσωπικού Υψηλής Εξειδίκευσης κατ’ αναλογία της πρόνοιας του ν.1514/85. Άρθρο 33 παράγραφος 2 Ως προς τον τρόπο στελέχωσης των Ερευνητικών Κέντρων με Επιστημονικό, Τεχνικό, Διοικητικό και Βοηθητικό προσωπικό προτείνεται να ισχύσουν οι προβλέψεις του άρθρου 4 του Ν. 2919/2001. Τα Ερευνητικά Κέντρα πρέπει να έχουν την ευελιξία επιλογής και την δυνατότητα ταχείας κάλυψης αναγκών, για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα με εντελώς ειδικευμένο προσωπικό, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών και Διεθνών ανταγωνιστικών προγραμμάτων και διμερών συμβάσεων, φυσικά πάντοτε τηρώντας τους απαιτούμενους κανόνες ανταγωνισμού και διαφάνειας. Για το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. Πετράκης Αριστείδης Πρόεδρος Σοφατζίδη Χριστίνα Γενικός Γραμματέας