• Σχόλιο του χρήστη 'Μακάριος Τριαντάφυλλος' | 7 Φεβρουαρίου 2012, 13:58

    Εκ της Επιτροπής Μόνιμου Ερευνητικού Προσωπικού (ΜΕΠ) του Ερευνητικού Φορέα "Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ)". Άρθρο 01:ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η ΔΕΕΤΕΚ θα πρέπει να περιλάβει όλους τους ερευνητικούς ιστούς/φορείς της Ελληνικής Επικράτειας προκειμένου να καταγραφούν / αποτυπωθούν με σκοπό την περαιτέρω αξιοποίησή τους από την Πολιτεία. Για τον λόγο αυτό στα συναρμόδια Υπουργεία θα πρέπει να περιληφθεί και το ΥΠΥΜΕΔΙ δεδομένου ότι ο ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ (Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού Προστασίας - Ινστ. Τεχνικής Σεισμολογίας Αντισεισμικών Κατασκευών ) ανήκει διοικητικά στο προαναφερόμενο Υπουργείο. Το ΙΤΣΑΚ λειτουργούσε με βάσει του Ν.1349/83 (άρθρο 12), στον οποίο και καθοριζόταν ο σκοπός του, ο οποίος είναι «η Εφαρμοσμένη Έρευνα στους τομείς της Τεχνικής Σεισμολογίας και των Αντισεισμικών Κατασκευών και η ανάπτυξη τεχνολογίας για την ελαχιστοποίηση των συνεπειών των σεισμών». Αργότερα, με το Π.Δ.77/1989 (ΦΕΚ35/τευχ.Α/7.2.1989) δημοσιεύεται ο «Οργανισμός του ΙΤΣΑΚ» ενώ με το Ν.2919/2001 (ΦΕΚ128/τευχ. Α/25.06.2011) περί «Σύνδεσης Έρευνας και Τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες Διατάξεις», το ΙΤΣΑΚ κατέστη «Ερευνητικό και Τεχνολογικό Κέντρο» (άρθρο 10, παραγρ.4 α). Το 2004 με τη Διυπουργική Απόφαση Δ16γ/1017/5/475/Γ (ΦΕΚ 1857/τευχ. β/14.12.2004) συστάθηκε Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΙΤΣΑΚ, σε αναγνώριση του ερευνητικού του χαρακτήρα. Το ΙΤΣΑΚ κατόρθωσε να εξασφαλίσει μέσα από ανταγωνιστικές διαδικασίες κονδύλια ύψους 3.650.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ στο πλαίσιο προγράμματος ενίσχυσης των ερευνητικών υποδομών της χώρας. Με βάση το Ν4002/2011 το ΙΤΣΑΚ συγχωνεύθηκε με τον ΟΑΣΠ ενώ με την πρόσφατη Διαπιστωτική Πράξης (Απ. Αριθ. Δ16γ/04/378/Γ , 13/10/2011, Αρ. Φυλ. 2290) και Υπουργική Απόφαση (Αριθ. Δ16γ/597/9/497/Γ, Αρ. Φυλ.2780 02/12/2011) συγχώνευσης των 2 φορέων διατηρείται στο νέο σχήμα η ερευνητική υπόσταση του τ. ΙΤΣΑΚ με σκοπό την ανάπτυξη εφαρμοσμένης έρευνας στους τομείς της τεχνικής σεισμολογίας και αντισεισμικής τεχνολογίας των κατασκευών. Θα πρέπει και στο ΥΠΥΜΕΔΙ να ορισθεί «Εμπειρογνώμονας Έρευνας και Καινοτομίας» όπως και στα λοιπά Υπουργεία με σκοπό τον συντονισμό για τη σύνδεση των ερευνητικών και τεχνολογικών αναγκών του Υπουργείου με το Ε.Σ.Π.Ε.Κ. Ο οποίος θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ. Επίσης καθοριστικό είναι να διατηρηθεί ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ χαρακτήρας ερευνητικών υποδομών που ασχολούνται με της φυσικές καταστροφές (π.χ. σεισμός, πλημμύρες, κατολισθήσεις κλπ). Άρθρο 03: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ Οι Εθνικές Ερευνητικές Υποδομές και η ανοικτή πρόσβασή τους αποτελεί ένα βασικό προαπαιτούμενο για το ΕΤΑΚ. Στο Εθνικό Μητρώο Ερευνητικών Υποδομών θα πρέπει να καταγραφούν όλες οι ερευνητικές υποδομές της Χώρας που ανήκουν σ’ όλα τα Υπουργεία είτε υπό μορφή ανεξάρτητων ερευνητικών κέντρων (ΙΤΕ, ΕΚΕΦΕ, ΕΑΑ κλπ) είτε ανεξάρτητων ερευνητικών ινστιτούτων ή ειδικών ερευνητικών φορέων (ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ κλπ). Άρθρο 05:. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Θα πρέπει να υπάρξουν ενιαίες προδιαγραφές αξιολόγησης τόσο της εσωτερικής (ανά 2ετία) όσο και της εξωτερικής (ανά 5ετία) με κύριο στόχο τα ίδια κριτήρια βαθμολόγησης των διάφορων ερευνητικών υποδομών της χώρας. Στην αξιολόγηση θα πρέπει να περιληφθούν όλες οι ερευνητικές υποδομές της χώρας με βάση την καταχώρησή τους στο Εθνικό Μητρώο ΕΥ της χώρας αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν ερευνητικά κέντρα, καθώς και ανεξάρτητα ερευνητικά Ινστιτούτα (ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ κλπ). Για την Επιτροπή Μόνιμου Ερευνητικού Προσωπικού (ΜΕΠ) του "Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ)", Ο Πρόεδρος, Μακάριος Τριαντάφυλλος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ