• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκος Ζαχαρής' | 7 Φεβρουαρίου 2012, 18:43

    Ερευνητικά Κέντρα του Ιδιωτικού Τομέα: Το νομοσχέδιο παρότι αναγνωρίζει την ανάγκη σύνδεσης έρευνας και παραγωγής, θεωρεί ότι η έρευνα γίνεται μόνο στο πλαίσιο των δημόσιων ερευνητικών ιδρυμάτων. Σύμφωνα με το Κοινοτικό Πλαίσιο Σχετικά με τις Κρατικές Ενισχύσεις για την Έρευνα και Ανάπτυξη και την Καινοτομία (2006/C 323/01) παράγραφος 2.2.δ. ως ερευνητικός οργανισμός ορίζεται: «...«ερευνητικός οργανισμός»: φορέας, όπως πανεπιστήμιο ή ερευνητικό ινστιτούτο, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς του (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησής του, πρωταρχικός σκοπός του οποίου είναι η διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής έρευνας και η διάδοση των αποτελεσμάτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά τεχνολογίας. Όλα τα κέρδη επανεπενδύονται στις δραστηριότητες αυτές, τη διάδοση των αποτελεσμάτων ή τη διδασκαλία. Οι επιχειρήσεις που μπορούν να επηρεάσουν ένα τέτοιο φορέα, π.χ. με την ιδιότητα μετόχων ή μελών, δεν έχουν προνομιακή πρόσβαση στο ερευνητικό δυναμικό του ή στα ερευνητικά του αποτελέσματα...» Ο ορισμός αυτός, παρότι σαφής παραβλέπεται και έτσι ακυρώνεται η δυνατότητα ανάπτυξης της έρευνας από τον ιδιωτικό τομέα (είτε με την μορφή έρευνας εντός των επιχειρήσεων είτε με τη μορφή λειτουργίας ερευνητικών κέντρων ιδιωτικού δικαίου) η οποία θα μπορούσε δυνητικά να αποτελέσει σημαντική συνιστώσα της στρατηγικής της χώρας για την ανάπτυξη της καινοτομίας. Θεωρώντας ότι το θέμα είναι πολύ σημαντικό, προτείνουμε τη συνολική αντιμετώπιση του στη βάση της ενίσχυσης της Αριστείας της έρευνας και στον ιδιωτικό τομέα σε τρεις άξονες: 1. να οριστεί σαφώς η έννοια του ερευνητικού οργανισμού σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό 2. να καθοριστούν από τη ΓΓΕΤ αυστηροί όροι και προϋποθέσεις σύμφωνοι με τον παραπάνω ορισμό (π.χ. σε επίπεδο στελέχωσης, ερευνητικής δραστηριότητας, ακαδημαϊκής παραγωγής, διάδοσης των αποτελεσμάτων της έρευνας) για τον χαρακτηρισμό ενός οργανισμού του ιδιωτικού τομέα ως ερευνητικού οργανισμού και 3. να συγκροτηθεί ένα μητρώο ερευνητικών φορέων ιδιωτικού δικαίου με ευθύνη και κριτήρια που θα καθορίζονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας.