• Σχόλιο του χρήστη 'Σύλλογος Ερευνητών ΕΚ 'Αθηνά'' | 7 Φεβρουαρίου 2012, 22:08

    Γενικό σχόλιο Τα μέλη του Συλλόγου Ερευνητών/ Ε.Λ.Ε. του ΕΚ ‘Αθηνά’, αλλά και η ερευνητική κοινότητα γενικότερα, αναγνωρίζουν την ανάγκη για ουσιαστική αναβάθμιση της οργάνωσης και λειτουργίας του ερευνητικού ιστού της χώρας. Παρά τη σημασία των προτεινόμενων σχεδίων και αλλαγών, είναι φανερό ότι η διαβούλευση προγραμματίστηκε πρόχειρα και ελλιπώς. Τέθηκε σε διαβούλευση ένα κείμενο που δεν ήταν σχέδιο νόμου, αλλά ένα γενικό κείμενο αρχών και μόλις την τελευταία εβδομάδα δημοσιοποιήθηκε ξαφνικά το σχέδιο νόμου μαζί με παράταση της προθεσμίας της διαβούλευσης. Θα επιχειρήσουμε πάντως έστω και μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο να γνωστοποιήσουμε τις απόψεις μας. Η γενική παρατήρηση είναι ότι το σχέδιο νόμου είναι ασαφές σε πολλά σημεία και αγνοεί την ουσία των προτάσεων της ερευνητικής κοινότητας για πραγματική αναβάθμιση του ερευνητικού ιστού και την επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν από τις σύγχρονες ανάγκες του ερευνητικού χώρου στην Ελλάδα αλλά και τον κόσμο. Ως βασικές ελλείψεις/μειονεκτήματα του προτεινόμενου σχεδίου νόμου καταγράφουμε τα εξής: • Αποτύπωση ενός γραφειοκρατικού περιβάλλοντος • Συστηματική μετάθεση ουσιαστικών προβλέψεων στους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας των ερευνητικών κέντρων • Περιορισμός του πεδίου εφαρμογής του νόμου σε μικρό υποσύνολο των ερευνητικών φορέων της χώρας • Υπονόμευση του δημόσιου χαρακτήρα των ιδρυμάτων στα οποία απευθύνεται με τη μη διασφάλιση των βασικών λειτουργικών και μισθοδοτικών τους δαπανών • Απουσία μεταβατικών διατάξεων, ειδικά σε ένα προτεινόμενο νομοθέτημα που προσπαθεί εκ του μηδενός να ορίσει τα πάντα • Μονόπλευρη στόχευση του ερευνητικού έργου προς την αγορά, καθιερώνοντας για τους ερευνητές επιχειρηματικές συνθήκες εργασίας με ταυτόχρονη, από την άλλη μεριά, ακαδημαϊκού τύπου αξιολόγηση Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Στις περισσότερες των περιπτώσεων, τα μέλη των νέων προτεινόμενων δομών διορίζονται από Υπουργό δημιουργώντας ερωτηματικά για την αμεροληψία και τη διασφάλιση της αντιπροσωπευτικότητας. Η ΓΓΕΤ καλείται να διαδραματίσει εποπτικό, διαχειριστικό, χρηματοδοτικό και ελεγκτικό ρόλο. Κανένα από τα μέλη της ερευνητικής κοινότητας δε συμμετέχει σε κανένα από τα όργανα που προτείνονται, γεγονός που διαιωνίζει τη σημερινή κάκιστη κατάσταση με την παντελώς άτυπη συμμετοχή στο διάλογο με το Υπουργείο Παιδείας της Συνόδου των Προέδρων των ΕΚ και των Ενώσεων και Συλλόγων των Ερευνητών. Προτείνουμε: η πλειοψηφία των μελών των ΤΕΣ και του ΕΣΕΤΕΚ να εκλέγονται από την ερευνητική κοινότητα. Η ΓΓΕΤ δεν είναι δυνατό να διαδραματίζει ταυτόχρονα εποπτικό, διαχειριστικό, χρηματοδοτικό και ελεγκτικό. ρόλο Προτείνουμε: α) ο ελεγκτικός ρόλος να δοθεί σε άλλη αρχή, β) η ΓΓΕΤ να αξιολογείται για τις επιδόσεις της στους υπόλοιπους ρόλους που καλείται να παίξει.