• Σχόλιο του χρήστη 'Σύλλογος Ερευνητών ΕΚ 'Αθηνά'' | 7 Φεβρουαρίου 2012, 22:10

    Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ Θεωρείται θετική η πρόθεση για την κατάρτιση εθνικού μητρώου ερευνητικών υποδομών και ιδρυματικών αποθετηρίων γνώσης με παροχή δημόσιας πρόσβασης, όπως θετική είναι και η πρόθεση για την αξιοποίηση υποδομών με τη δημιουργία δικτύων εργαστηρίων. Προς τη θετική κατεύθυνση είναι επίσης η δυνατότητα που παρέχεται να διατίθενται οι ερευνητικές υποδομές σε εξωτερικούς χρήστες έναντι τιμήματος. Παρουσιάζεται όμως ένα ζήτημα σύγκρουσης δικαιωμάτων δημοσίευσης όταν αυτά ανήκουν στους εκδότες των ερευνητικών εργασιών (επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια) κι αυτό πρέπει να αντιμετωπισθεί. Προς τη θετική κατεύθυνση είναι και οι προβλέψεις για την ενίσχυση της κινητικότητας των ερευνητών προς τα Πανεπιστήμια και τις επιχειρήσεις. Παρότι είναι θετική η δυνατότητα πρόσληψης ερευνητών της αλλοδαπής από ελληνικά ΕΚ παρουσιάζεται μια ασυμμετρία ως προς τους ερευνητές της ημεδαπής που έχουν δυνατότητα πρόσληψης σε ΕΚ της αλλοδαπής. Για τους πρώτους αναφέρεται ότι έχουν τη δυνατότητα διατήρησης της θέσης τους στο εξωτερικό χωρίς να υπάρχει καμία αναφορά σε καθεστώς ερευνητικής άδειας ή άδειας άνευ αποδοχών, όπως ρητά αναφέρεται στην περίπτωση των Ελλήνων ερευνητών που διορίζονται σε θέση ερευνητή της αλλοδαπής.