• Σχόλιο του χρήστη 'Σύλλογος Ερευνητών ΕΚ 'Αθηνά'' | 7 Φεβρουαρίου 2012, 22:10

    Δ. ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Πολλές φορές αναφέρεται ότι η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας από τη φάση της πρόβλεψης θα αποτελεί σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση. Η ρύθμιση όμως των σχετικών με τα πνευματικά δικαιώματα θεμάτων φαίνεται να επαφίεται αποκλειστικά στον εσωτερικό κανονισμό του κάθε ΕΚ, δημιουργώντας αντικίνητρο στους ερευνητές που θα ήθελαν να καταθέσουν αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή να ιδρύσουν εταιρείες (τεχνοβλαστούς) επειδή δεν προστατεύονται από το Νόμο. Αντίθετα, θα έπρεπε να υπάρχει σαφής διαχωρισμός στο είδος της πατέντας και στα δικαιώματα του εκάστοτε κατόχου ανάλογα με την περίπτωση.