• Σχόλιο του χρήστη 'Ιάκωβος Βασάλος' | 22 Ιουνίου 2014, 14:37

    Το ΕΣΠΕΚ θέτει ως στόχο την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Για να επιτευχθεί αυτό όμως χρειάζεται να ονειρευτούμε μία Ελλάδα που φιλοδοξεί να γίνει πρωταγωνιστής σε παραγωγικούς τομείς όπου η χώρα μας έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όπως: ο Τουρισμός, η Αγροτική Παραγωγή, η Ναυτιλία, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και η Πολιτισμική Κληρονομιά. Για να επιτύχουμε στους παραπάνω τομείς προϋπόθεση είναι να αναπτύξουμε μοναδική τεχνολογία στην Πληροφορική, τα Υλικά, την Ενέργεια, το Περιβάλλον, τις Μεταφορές, και τη Βιοτεχνολογία. Με βάση τα παραπάνω η δημόσια διαβούλευση επέλεξε τους σωστούς τομείς της οικονομίας. Το ΕΣΠΕΚ όμως θέτει περιορισμένους στόχους. Περιορίζει την εμβέλεια της έρευνας και καινοτομίας στον Ελληνικό χώρο, ενώ σήμερα ο ανταγωνισμός είναι παγκόσμιος. ΟΙ παρακάτω παρατηρήσεις δεν έχουν στόχο την κριτική, αλλά τον προβληματισμό πάνω σε ορισμένα σημεία που ίσως βελτιώσουν το τελικό κείμενο. Ειδικότερα: 1. Σε πολλούς τομείς τίθενται στόχοι στα στενά Ελληνικά όρια και σε πολλές περιπτώσεις οι στόχοι περιγράφουν συγκεκριμένα προγράμματα. Διερωτώμαι τι νόημα έχουν οι πολλαπλασιαστές για μία ανεπαρκή σε μέγεθος ελληνική βιομηχανία. Θα είχε πρακτικό αποτέλεσμα όταν, παράλληλα με την εγχώρια βιομηχανία, η τεχνολογία εύρισκε εφαρμογή και στην παγκόσμια βιομηχανία. 2. Το κείμενο διαβούλευσης υποβαθμίζει τον ρόλο της Ελλάδος στον Πολιτισμό ( όλες οι σχετικές δράσεις περιλαμβάνονται στον τουρισμό). Θα έπρεπε τουλάχιστον μία δράση στον Τουρισμό να είναι διακριτά αφιερωμένη στην Πολιτισμική Κληρονομιά. Η Έρευνα και Καινοτομία οφείλει να συνεχίζει να αναδεικνύει τον Ελληνικό Πολιτισμό στον μέσο πολίτη αυτής της χώρας και τους επισκέπτες της. 3. Το ΕΣΠΕΚ θεσπίζει στόχους στα οικοδομικά υλικά, καθόλα θεμιτό, αλλά αγνοεί ότι σήμερα οι μεγάλες ανατροπές στις βιομηχανικές τεχνολογίες και όχι μόνο γίνονται στον τομέα των νανοτεχνολογιών. 4. Ο ρόλος της βασικής έρευνας είναι υποβαθμισμένος. Η βασική έρευνα συμβάλλει όχι μόνο στην ανάπτυξη τεχνολογίας, αλλά αποτελεί την κινητήριο δύναμη για την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. 5. Η αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων αναγνωρίζεται με συγκεκριμένες δράσεις. Παράλληλα όμως πρέπει να προβλεφθούν δράσεις για τη βελτίωση του κλίματος σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα και να δοθούν κίνητρα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Τέλος η επιτυχία του ΕΣΠΕΚ θα εξαρτηθεί από την συνεργασία Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Κέντρων και Δημόσιων και Ιδιωτικών οργανισμών. Η κρίση στην Ελληνική οικονομία έχει περιορίσει την χρηματοδότηση από καθαρά εθνικούς πόρους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ερευνητικοί φορείς να αναζητούν χρηματοδότηση από κάθε πηγή. Η εξέλιξη αυτή περιορίζει την εξειδίκευση που αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη τεχνολογιών διεθνούς εμβέλειας. Κατά την άποψη μου είναι ανάγκη να προβλεφθούν δράσεις που δημιουργούν κρίσιμη μάζα και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα ερευνητικών ομάδων.