• Σχόλιο του χρήστη 'Spyros Papaefthymiou' | 24 Ιουνίου 2014, 16:55

    Το Ελληνικό Κέντρο Ερεύνης Μετάλλων Α.Ε., η ερευνητική εταιρεία της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, μελέτησε αναλυτικά το κείμενο διαβούλευσης. Παρατηρήθηκαν σημαντικές ελλείψεις στη θεματολογία των ερευνητικών δράσεων, που αναφέρονται στις πλατφόρμες καινοτομίας. Οι θεματικές περιοχές χρήζουν επεξεργασίας και εμβάθυνσης, ώστε να ανταποκριθούν στα ζητήματα υψηλού ενδιαφέροντος τόσο για την ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και τη βιομηχανία. Πιο κάτω παρατίθενται σχετικές ενδεικτικές προτάσεις. Προτάσεις θεματικών πεδίων για τις πλατφόρμες "Υλικά και Κατασκευές" και "Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη": 1. Παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας από ανακύκλωση μετάλλων (χάλυβας, αλουμίνιο, χαλκός, ψευδάργυρος κ.α.) 2. Διεύρυνση των μεθόδων μεταποίησης βιομηχανικών προϊόντων 3. Μεταλλοτεχνία (έλαση, διέλαση, συρματουργία κτλ.) 4. Σχεδιασμός υλικών (alloy design) 5. Θερμικές κατεργασίες 6. Συνδέσεις και συγκολλήσεις 7. Συνδέσεις και συγκολλήσεις με ρομποτικά μέσα 8. Συγκολλήσεις σε φύλλα και διατομές αλουμινίου μικρού πάχους με friction welding 9. Μη καταστρεπτικοί έλεγχοι και δομική ακεραιότητα μεταλλικών κατασκευών (εφαρμογή σε μεταλλικές κατασκευές πχ γέφυρες, στέγαστρα, βιομηχανικά κτήρια καθώς και πλοία, ναυπηγική κα.) 10. Ανάπτυξη μεθόδων ανακύκλωσης ή/και παραγωγής νέων υλικών από απόβλητα ηλεκτρικού/ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE) 11. Ανάπτυξη μεθόδων ανάκτησης κρίσιμων/πολύτιμων μετάλλων ή/και σπάνιων γαιών από προϊόντα αποσυναρμολόγησης ηλεκτρικού/ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE) 12. Ανάπτυξη μεθόδων ανάκτησης πολύτιμων μετάλλων από χρησιμοποιημένους καταλύτες αυτοκινήτων 13. Βιομηχανική παραγωγή μηδενικών αποβλήτων (zero residuals industrial production) στην μεταλλουργική βιομηχανία/ κατά την παραγωγή και μεταποίηση μεταλλικών υλικών 14. Ανάπτυξη μεθόδων ανακύκλωσης ή/και παραγωγής νέων υλικών από παραπροϊόντα μεταλλευτικής, μεταλλουργικής και ενεργειακής βιομηχανίας 15. Ανακύκλωση/αξιοποίηση υπολειμμάτων κατατεμαχισμού (shredding) αποβλήτων που περιέχουν μέταλλα (ελαφρό κλάσμα) για την ανάκτηση των περιεχόμενων μετάλλων ή/και παραγωγή ενέργειας ή/και νέων υλικών 16. Ανάπτυξη μεθόδων ανακύκλωσης/αξιοποίησης αποβλήτων πολυμερών με αξιοποίηση του ενεργειακού τους περιεχομένου 17. Ανάκτηση και ανακύκλωση βαρέων μετάλλων από ηλεκτρονικά απορρίμματα και μπαταρίες 18. Ανάπτυξη μεθόδων ανάκτησης αλουμινίου από τα απόβλητα καθαρισμού μητρών αλουμινίου 19. Ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων ανάκτησης αλουμινίου από τα απόβλητα χημικής προ-επεξεργασίας γραμμών βαφής /ανοδίωσης αλουμινίου 20. Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας στη βιομηχανική παραγωγή 21. Ανάπτυξη (αλγορίθμων) συστημάτων προγραμματισμού παραγωγής με γνώμονα τη βέλτιστη χρήση (κατανάλωσης) ενέργειας 22. Μαθηματική προσομοίωση φυσικών και χημικών διεργασιών στην ελληνική βιομηχανική παραγωγή 23. Σύζευξη μαθηματικής προσομοίωσης και βιομηχανικής παραγωγής 24. Μαθηματική μοντελοποίηση και προσομοίωση μεταλλοτεχνικών διεργασιών στην ελληνική βιομηχανική παραγωγή 25. Ανάπτυξη ρομποτικών συστημάτων με δυνατότητα αλληλεπίδρασης με ανθρώπους χειριστές 26. Ανάπτυξη πυρανθεκτικότερων και αντισεισμικότερων ποιοτήτων χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος 27. Έρευνα και ανάπτυξη μεθόδων βελτίωσης της αντίστασης στη διάβρωση χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος 28. Τεχνολογική ανάπτυξη μεθόδων παραγωγής και διαμόρφωσης κραμάτων μαγνησίου για χρήσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία 29. Έρευνα και ανάπτυξη προηγμένων κραμάτων (π.χ. αλουμινίου, μαγνησίου, κα) για χρήσεις /εφαρμογές στην αυτοκινητοβιομηχανία 30. Έρευνα και ανάπτυξη προηγμένων κραμάτων (π.χ. αλουμινίου) για χρήσεις/εφαρμογές στην αεροναυπηγική 31. Έρευνα και Ανάπτυξη πλαστικών ενισχυμένων με ίνες άνθρακα 32. Τεχνολογική Ανάπτυξη μεθόδων παραγωγής και διαμόρφωσης πλαστικών ενισχυμένων με ίνες άνθρακα 33. Τεχνολογική Ανάπτυξη περιβαλλοντικά φιλικότερων σωλήνων εσωτερικής ελίκωσης υψηλής ενεργειακής απόδοσης για νέας γενιάς συστήματα κλιματισμού και ψύξης 34. Ανάπτυξη μεθόδων για βιομηχανική παραγωγή καινοτόμων εναλλακτών θερμότητας και παρελκόμενων αυτών πχ αγωγών , εξαρτημάτων κλπ 35. Σχεδιασμός και ανάπτυξη μεθόδων για βιομηχανική παραγωγή καινοτόμων αγωγών μεταφοράς υγρών και αερίων από ειδικά κράματα χαλκού, διμεταλλικά η και σε συνδυασμό διαφόρων υλικών. 36. Βελτιστοποίηση επικαλύψεων μεταλλικών υλικών με ηλεκτρολυτικές και electroless μεθόδους προς βελτίωση των τεχνολογικών τους ιδιοτήτων για ειδικές εφαρμογές 37. Τεχνολογική Ανάπτυξη υποβρύχιων καλωδίων υψηλής και υπερ-υψηλής τάσης μεγάλου βάθους για διασύνδεση ΑΠΕ, νήσων και ηπειρωτική Ελλάδα 38. Ανάπτυξη πυριμάχων για βιομηχανικές εφαρμογές