• Σχόλιο του χρήστη 'Ευαγγελία Καψανάκη-Γκότση, Επίκ. Καθηγήτρια Τμ. Βιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών' | 24 Ιουνίου 2014, 17:56

    Η έρευνα πρέπει να ενισχυθεί με υποδομές σε τομείς που η χώρα μας διαθέτει ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα, σύμφωνα και με την αρχή της «ευφυούς εξειδίκευσης» που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αξιοποίηση των φυσικών πόρων θα ήταν σκόπιμο να συμπεριληφθεί στον κορμό μιας μακρόπνοης αναπτυξιακής στρατηγικής. Οι βιολογικοί πόροι έχουν μια ιδιάζουσα θέση σαν συνιστώσες της ζωής και επί πλέον παρέχουν εξαιρετικές προοπτικές αξιοποίησης. Η πρόοδος της βιοτεχνολογίας και παράλληλα η μείωση των αποθεμάτων των μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων προεξοφλούν ότι το «έμβιο κεφάλαιο» θα αποτελέσει στο μέλλον ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο και ένα υπολογίσιμο οικονομικό μέγεθος. Ενδεικτική αυτής της εκτίμησης, είναι η προτροπή του ΟΟΣΑ προς τις κυβερνήσεις των κρατών μελών για τη δημιουργία εθνικών υποδομών βιολογικών πόρων (http://www.oecd.org/science/biotech/2487422.pdf). Η Ελλάδα που διαθέτει ένα βιολογικό θησαυρό, πρέπει έγκαιρα να αναλάβει πρωτοβουλίες για τη δημιουργία μιας υποδομής για τους βιολογικούς πόρους, που θα είναι εθνικής εμβέλειας και θα συμβάλει σε εθνικές και διεθνείς συνεργασίες με θεσμικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει τα δικαιώματα της χώρας. Η ολοκληρωμένη αξιολόγηση, η ορθή διαχείριση και η αειφορική χρήση των πόρων είναι προϋποθέσεις για την αποτελεσματική αξιοποίησή τους. Ειδικότερα, οι μικροβιακοί πόροι που είναι διαθέσιμοι από τις ελληνικές Συλλογές Καλλιεργειών Μικροοργανισμών, μπορούν να συνεισφέρουν στην ενίσχυση της βιομηχανικής και της αγροτικής καινοτομίας, στη διατήρηση του περιβάλλοντος, στη βελτίωση της διατροφής, της υγείας, των κοινωνικών υπηρεσιών κ.α., με στόχο την ανάπτυξη της Βιο-οικονομίας.