• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Νυχάς' | 25 Ιουνίου 2014, 08:06

    • Προσδιορισμός των απαιτούμενων συνθηκών επεξεργασίας για τη βέλτιστη ποιότητα και την ασφάλεια των ελληνικών προϊόντων, ιδίως εκείνων με υψηλό οικονομικό αντίκτυπο στο εθνικό προϊόν. Βελτιστοποίηση των γραμμών επεξεργασίας τροφίμων με τη χρήση σύγχρονων υπολογιστικών εργαλείων. Βελτίωση του βαθμού απόδοσης και εξοικονόμηση ενέργειας και νερού με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής. • Ανάπτυξη συσκευών, τεχνικών και συστημάτων διαχείρισης πληροφοριών που επιτρέπουν (ι) την άμεση (in line, on line, at line) παρακολούθηση και αξιολόγηση συγκεκριμένων ποιοτικών χαρακτηριστικών, των πρώτων υλών αλλά και των επιμέρους διαφόρων σταδίων τους, (ιι) λήψη άμεσων αποφάσεων ώστε να διασφαλίζετε η τελική ποιότητα & ασφάλεια των τροφίμων. Συνδεση με information & web • Εκτίμηση της επικινδυνότητας (risk analysis, risk assessment) των βιολογικών κινδύνων υπό συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα. Δυναμική των πληθυσμών (βακτήρια, ζύμες, μύκητες) σε ελληνικά προϊόντα. • Διερεύνηση του μικροβιακού πλούτου (βακτήρια, ζύμες, μύκητες) από την άγρια ελληνική χλωρίδα, με σκοπό την δυναμική να χρησιμοποιηθούν ως εναρκτήριες η προστατευτικές ή προβιοτικές καλλιέργειες για την παραγωγή με ζύμωση τροφίμων με ειδικά χαρακτηριστικά ή για την παραγωγή βιοτεχνολογικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. • Μελέτη τρόπων ενίσχυσης της δυνατότητας των ΜΜΕ για καινοτομία και αλληλεπίδραση με τις μεγάλες και τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Ανάπτυξη μεθόδων μέτρησης της κοινωνικής ευθύνης προκειμένου να ενισχυθεί η έρευνα και η καινοτομία στις ΜΜΕ. • Μελέτη βελτίωσης της ικανότητας προσαρμογής του αγροδιατροφικού τομέα στις νέες εξελίξεις στην τεχνολογία, στην παραγωγή, στη διαχείριση, στην επικοινωνία, στην οργάνωση και στη συνεργασία και στη δημιουργία εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών στην αλυσίδα των τροφίμων, συμπεριλαμβανομένου και του καταναλωτή. • Ανάπτυξη γρήγορων και χαμηλού κόστους μεθόδων ελέγχου (no-destructive, no- invasive) και ανίχνευσης βιολογικών, χημικών και φυσικών (κινδύνων) παραγόντων [μόνιμοι οργανικοί επιμολυντές, βαρέα μέταλλα, perfluorinated compounds και βιολογικές τοξίνες] στα τρόφιμα και στη διατροφική αλυσίδα. • Ανάπτυξη νέων τεχνικών και εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων (π.χ. ιχνηλασιμότητα, πρόβλεψη της διάρκειας ζωής, εκτίμηση της επικινδυνότητας) κατά την παραγωγή, διακίνηση, διάθεση και κατανάλωση των τροφίμων, με στόχο τον αποτελεσματικό εντοπισμό και την εξάλειψη των ενδεχόμενων κινδύνων για την υγεία των καταναλωτών. • Εφαρμογή του Process Analytical Technology (διαδικασία που εφαρμόζεται στην χημική και φαρμακευτική βιομηχανία εδώ και 2 τουλάχιστον δεκαετίες) στη βιομηχανία τροφίμων με απώτερο σκοπό τον έλεγχο και την μείωση των αλλοιωμένων τροφίμων και γενικότερα των waste foods. • Μέθοδοι ήπιας συντήρησης και νέες τεχνολογίες επεξεργασίας για τη βελτίωση της ποιότητας και την παράταση του χρόνου ζωής στο ράφι και της φρεσκάδας των προϊόντων.